KORENE A HODNOTY, biblické frazeologizmy – Didaktická pomôcka

Naše kultúrne dedičstvo je rozmanité, má veľa podôb. Okrem hudby a rôznych výtvarných umeleckých diel do kultúrneho dedičstva zaraďujeme nielen budovy, rôzne hmotné pamiatky, pamätníky, ale aj zvyky. V neposlednom rade do kultúrneho dedičstva zahŕňame jazyk a reč. Kultúrne dedičstvo sa odráža vo výrazových prostriedkoch v písanom aj ústnom prejave. Jazyk sa prispôsobuje potrebám danej doby. Jazykové prostriedky sa vyvíjajú, zanikajú, vznikajú nové. No príslovia, porekadlá, frazeologizmy a ich posolstvo pretrvávajú stáročia. Často si ani neuvedomujeme ich pôvod, že základ niektorých pochádza z biblických textov Starého a Nového zákona. Podobenstvá a obrazy v biblických textoch sprostredkovávajú odporúčania, pravidlá a hodnoty, podľa ktorých by ľudia mali žiť a správať sa.

Frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Sú k dispozícii v slovenskom, anglickom, nemeckom, rusínskom jazyku, s prekladom frazeologizmov do rómskeho jazyka pre školy s vyučovacím jazykom maďarským aj v maďarskej jazykovej mutácii. Ilustrované didaktické kartičky sú výsledkom medzinárodnej spolupráce MPC v rámci projektu „Minulosť má budúcnosť“.

MPC ako partnerská inštitúcia projektu MOKKA v rámci programu Erasmus+ prispelo do projektu námetmi na učebné aktivity a prekladom didaktických kariet do slovenského, maďarského a rusínskeho jazyka (https://mpc-edu.sk/erasmus_plus/mokka). 

V rámci odborno-metodickej pomoci školám a školským zariadeniam MPC realizovalo tvorivé dielne s inšpiráciami pre učiteľov v Trnave, Revúcej, Prešove a Komárne. Účastníci si prakticky vyskúšali prácu s niektorými didaktickými kartičkami, navrhli modifikácie učebných úloh, prípadne ich ďalšie možné využitie. Skúsenosti a námety zo stretnutí v rámci Slovenska boli prezentované na medzinárodnom sympóziu Európa Woche 2019 v nemeckom meste Paderborn na workshope pre učiteľov z krajín EÚ.

 

 

Prílohy: