Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka vhodne (vzhľadom k vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov, obsahu učiva a cieľom hodiny) zvoliť, didakticky pripraviť a efektívne uplatniť vybrané metódy kooperatívneho vyučovania prostredníctvom realizácie troch aktivít v predmetoch rôznych vzdelávacích oblastí. Výstupom využiteľným v pedagogickej praxi budú pracovné listy k aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Príprava aktivity  na individuálne aplikovanie v edukačnej praxi účastníka vzdelávania

3. Tvorba pracovného listu

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ