Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=482
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom online kurzu je prezentovať možnosti interpretácie výtvarného diela. Obsahom kurzu sú metodické postupy, výtvarné techniky a výtvarné hry v rámci nonverbálnej interpretácie výtvarných diel. Výtvarné umenie, diela umelcov sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Prostredníctvom výtvarných diel žiaci sa naučia dešifrovať znaky a symboly vizuálneho jazyka a ľahšie pochopia podstatu a význam výrazových prostriedkov výtvarného jazyka. Kurz je určený pre vychovávateľov a učiteľov MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Seminár bude prebiehať v maďarskom jazyku. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory vizuálnej gramotnosti žiakov a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program webinára:

1. Verbálna a nonverbálna interpretácia výtvarného diela

2. Výtvarné techniky a metodické postupy galerijnej pedagogiky v interpretačných intenciách 

3. Aplikačný potenciál vybraných metodický postupov v eduakačnej praxi

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ