majster odbornej výchovy

Rozvíjanie gramotnosti, kreativity a myslenia

PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Čas konzultácie: 
utorok od 09:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
asistent majstra odbornej výchovy
asistent učiteľa
asistent vychovávateľa
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

Ing. Miroslava Jakubeková
Čas konzultácie: 
streda od 08:00 do 09:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Možnosti úľav a tolerancie pre žiakov so ŠVVP

Mgr. Teťana Ustohalová
Čas konzultácie: 
štvrtok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Metódy využiteľné v rámci výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
asistent učiteľa
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na stredných školách

Ing. Mária Hitríková
Čas konzultácie: 
streda od 12:30 do 13:30
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci vzdelávacej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
zástupca riaditeľa

Hodnotenie žiakov so ŠVVP. Hodnotenie v špeciálnych základných školách.

PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Čas konzultácie: 
utorok od 14:00 do 15:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kariérová pozícia: 
všetky

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
PaedDr. Štefan Dragúň

Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Začiatok podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 13:00

Ďalší odborný seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie s tabuizovanou témou: riziko samovraždy u detí a adolescentov

11:00 – 12:30   Riziko suicídia a formy suicidálneho správania u detí a adolescentov. Možnosti intervencie pedagogických a odborných zamestnancov.  (PaedDr. Lucia Mošková)

12:30 – 13:30  Diskusia k téme a reflektovanie vlastných pedagogických  a odborných  skúseností (PhDr. Iveta Martinčeková)

Kontaktná osoba:

PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Bratislava   

Svoju účasť na seminári potvrďte e-mailom na adrese  iveta.martincekova@mpc-edu.sk

 

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 13:30

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a  majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06. 2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s  požiadavkami na  vypracovanie atestačnej práce a  na vykonanie atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 15:00

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 15.4.2019 pozýva na odborný seminár týkajúci sa atestácií pre pedagogických zamestnancov. Cieľom podujatia je prezentovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2. atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem požiadať o vykonanie atestácie k 30.6.2019 na základe získania 60 kreditov. V prípade záujmu o daný seminár je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom návratky priloženej k pozvánke na uvedenú mailovú adresu.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 13:45

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Projekt orientovaný na návrh dreveného schodiska je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov skupiny 33. Návrh výroby schodov predstavuje jednu z náročnejších stavebno-stolárskych konštrukcií. Výroba schodov je v reálnej podobe počas štúdia málo pravdepodobná, je nevyhnutné, aby sa žiaci aspoň v rámci medzipredmetového projektu s týmto typom výrobku stretli. V niektorom z používaných CAD programov môže byť navrhnuté a spracované schodisko do takých detailov, ako by malo byť reálne zhotovené. Prínosom pre žiakov je, ak má SOŠ možnosť na odbornom výcviku zhotoviť navrhnuté schodisko podľa projektovej dokumentácie.

Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 14:00

Odborný seminár je organizovaný pre majstrov odborného výcviku strednej odbornej školy. V úvodnej časti stretnutia bude lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. prezentovať výsledky medzinárodných meraní  čitateľskej gramotnosti žiakov najmä stredných odborných škôl. Účastníci sa následne zoznámia s rôznymi druhmi úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, počas skupinovej práce budú tvoriť úlohy  na čítanie s porozumením pre svojich žiakov a diskutovať o možnostiach napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v rámci odborného výcviku, resp. odbornej praxe.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 14:30

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou,  z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v Bratislave  

Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a  zvýšiť informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00

Implementácia problematiky zdravia, s akcentom na duševné zdravie, do výchovnej a vzdelávacj práce PZ. Informácia o najčastejších duševných ochoreniach v detskom veku.

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií. Pedagogický zamestnannec aj odborný zamestnanec by mal poznať možné signály vznikajúcej závislosti.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou, psychitričkou z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN V Bratislave  

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00