všetky

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová

Formatívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová

Bádateľsky orientované vyučovanie

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Média a cirkev

Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa/žiaka v didaktickej hre

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre vychovávateľov

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Premeny obrazov

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.

Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.