Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, Faustova sieň (vchod z nádvoria Starej radnice)
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 28. január 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. január 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Oživené učebnice – História v kocke

Príbeh Mimi; Remeslo má zlaté dno

Žijú medzi nami! – interaktívny vzdelávací program

(Nie sú) Na okraji záujmu – interaktívny vzdelávací program

Práca s textom v materinskom jazyku

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov predmetov v základných a stredných školách: realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – vedieť realizovať výchovno-vzdelávací proces v múzeu, vedieť realizovať výchovno-vzdelávací proces pri práci s textom v materinskom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ