Informatika bez počítača – Tajné písmo – šifrovanie

Informatika bez počítača – Tajné písmo – šifrovanie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Informatika bez počítača – Tajné písmo – šifrovanie

Cieľová skupina: žiaci 6. – 8. ročníka 2. stupňa ZŠ

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Súvisiace oblasti: informatika, matematika, slovenský jazyk

Kľúčové kompetencie:

 • kompetencia učiť sa učiť sa
 • kompetencia riešiť problémové úlohy a zdôvodniť svoje riešenie
 • rozvoj logického a kritického myslenia
 • rozvoj algoritmického myslenia, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov
 • rozvoj analytických schopností žiakov

Ciele:
Žiak vie/dokáže/pozná:

Kognitívne

 • kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie (6. 8. ročník),
 • dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií (6. 8. ročník),
 • voliť vhodnú reprezentáciu reálnej informácie
  (7.  8. ročník),
 • diskutovať o vlastnostiach jednoduchej informácie rôzneho typu (7. 8. ročník)

Afektívne

 • spolupracovať vo dvojici

Prostredie: trieda, domáce

Forma: vo dvojiciach, individuálna

Trvanie: 30 60 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je zameraná na kódovanie a dekódovanie informácií, uvažovanie o algoritmoch, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov. Žiaci poznajú vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií, poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť.

Aktivita zasahuje aj do predmetu slovenský jazyk, v ktorom si žiak preopakuje abecedu, spoluhlásky, samohlásky, slabiky, čo je to diakritika.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako učiť sa učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe stanovených cieľov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Potrebný materiál:
pracovný list (príloha), papier, pero

Opis postupu realizácie:

 1. Motivačná časť – možnosť posielať si s kamarátmi alebo spolužiakmi šifrované správy, vedieť sa pomocou Morseovej abecedy a baterky dorozumievať na väčšiu vzdialenosť jednoduchými signálmi.
 1. Expozičná časť – pracovný list je doplnený aj komentármi potrebnými na zvládnutie úloh ku každému z piatich zadaní. Zadania nie je nutné spracovávať v danom slede najmä u žiakov 7. – 8. ročníka.
 1. Fixačná časť – samotné vypracovávanie pracovného listu. Zadania je možné rozdeliť aj do kratších časových úsekov a každé zadanie vypracovávať ako samostatnú aktivitu. Posledná strana pracovného listu obsahuje riešenia niektorých úloh, preto nie je vhodné ju žiakovi dávať s pracovným listom, ale použiť ju na kontrolu výsledkov.
 1. Záverečná časť – hodnotenie a najmä sebahodnotenie žiaka. V rámci hodnotenia a sebahodnotenia učiteľ spoločne so žiakom hodnotia pochopenie aktivít a ich realizáciu, pomenúva javy, ktoré sa vyskytli v rámci aktivity. Dôležité je ukončenie aktivity s odkazom na využívanie v praxi, ktorý je v závere pracovného listu.

 Poznámky pre učiteľa: 

Aktivitu môže učiteľ realizovať postupným vypracovaním zadaní 1 až 5, alebo výberom niektorých zadaní v závislosti od časového rozsahu, ktoré plánuje na danú aktivitu.

Náročnosť aktivity nie je potrebné prispôsobiť ročníku štúdia žiakov. Stupňovanie náročnosti je možné na základe náročnosti šifrovaných textov v tých úlohách, kde žiak šifruje vlastný text.

Možné pokračovanie, následné aktivity: 

V aktivite je možné tvoriť nové šifry, nové princípy šifier a využiť ich pri komunikácii so spolužiakmi, pričom možnosti nie sú obmedzené len znakmi, ale šifrovanie možno rozšíriť aj na obrázky, smajlíky a pod. Aktivity nie sú náročné na prípravu ani na pomôcky.

V prípade možnosti využívať pri aktivite počítač je možné aktivitu zamerať na naprogramovanie kódovania alebo dekódovania textu.

Aktivita má potenciál na prácu v domácom prostredí, umožňuje variácie edukačných aktivít.

V časovom rozsahu 30 – 60 minút je možné realizovať vlastný výber úloh a aktivít.

Autor/Zdroj:

Mgr. Dana Váňová, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje:

GOGA, M., 1992. Vieš? Uhádneš? Bratislava: Videopress. ISBN 80-85180-03-0.

Prílohy na stiahnutie:
Príloha – Pracovný list:
Informatika bez počítača – Tajné písmo – šifrovanie