Implementácia tvorivého písania do výučby anglického jazyka

Táto práca je určená učiteľom anglického jazyka, ktorí chcú rozvíjať a zdokonaľovať písomný prejav svojich žiakov. Cieľom práce je podať  stručnú charakteristiku tvorivosti, tvorivého vyučovania a tvorivého písania. Nadväzujúc na teoretické východiská  zdôrazňujem nosné princípy  tvorivého písania i jeho primárne ciele vo výchovno-vzdelávacom procese.  Práca reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne uvádzam konkrétne techniky hľadania tém a vhodné techniky stimulácie k písaniu, ktoré môžu byť účinným impulzom najmä v expozičnej fáze tvorivého písania. Posledná časť ponúka konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Autori: 
Mária MARCIOVÁ
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-1428-3
Rok vydania: 
november 2017
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
publikacia recenzenti: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Mária Oľšavská