Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických i odborných zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógických i odborných zamestnancov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Je nevyhnutné, aby odborní zamestnanci vedeli podať učiteľom aj rodičom informácie o tom, ako hodnotiť žiakov v tomto období.

Informačný seminár je určený odborným zamestnancom, ktorí sú často styčným bodom medzi učiteľom, žiakom so ŠVVP a rodičom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť odborným zamestnancom možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky špeciálnopedagogickej intervencie. Hodnotiť priebeh a výsledky odbornej činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky logopedickej intervencie
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ