Vzdorujeme extrémizmu – Challenging Extremism

  logotyp1.pnglogotyp2.png         logotyp3.png

Medzinárodné projekty Erasmus+

 

 1. Challenging Extremism – Vzdorujeme extrémizmu

 

Koordinátor projektu:

Cardiff Council Education Service, Wales

Cieľ projektu:

Eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripraviť pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny, ako aj vzdelávacie videá zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy deťom a žiakom.

Prvá fáza projektu:

Vzdorujeme extrémizmu – dotazník pre žiakov

Cieľom dotazníka pre žiakov je zistiť postoje žiakov k nevhodným prejavom správania sa voči ľuďom inej národnosti, kultúre a regiónu.

 

Vstupný dotazník pre učiteľov – MPC projekt „Vzdorujeme extrémizmu“

Cieľom dotazníka pre učiteľov je zistiť názory učiteľov na problematiku výučby ľudských práv v základných školách.

Prvé projektové stretnutie:

Multiplikačné podujatie – medzinárodná vzdelávacia konferencia sa uskutočnila dňa 17. 11. 2016 v meste Cardiff, Wales.  

Druhé projektové stretnutie:

Multiplikačné podujatie – projektové stretnutie v dňoch 23. – 24. 05. 2017 v meste Norimberg (Nemecko), ktorého sa zúčastnili členky projektového tímu p. Rychnavská a p. Pappová. Účelom stretnutia bolo informovať o doterajších projektových krokoch za každú zapojenú krajinu a nastaviť postupnosť ďalších aktivít v rámci projektu. 

 

Druhá fáza projektu:

Tvorba, príprava návrhu vyučovacích hodín pre deti vo veku 9 až 11 rokov. Návrhy materiálov a vyučovacích hodín budú prezentované a konzultované prostredníctvom on-line platformy eTwinning.

 

Medzinárodná konferencia v Bratislave:

Príprava medzinárodnej konferencie na tému „Vzdorujeme extrémizmu“, ktorú Metodicko-pedagogické centrum (MPC) plánuje uskutočniť dňa 16. októbra 2017 v Bratislave.

V súčasnosti sme vo fáze oslovovania lektorov z domáceho, ale aj zahraničného prostredia, prípravy programu pre zahraničných delegátov, prípravy workshopu, ktorý bude súčasťou konferencie.   

 

Konferencia Vzdorujeme extrémizmu:

Medzinárodná konferencia sa konala dňa 16. októbra 2017 v hoteli Sorea Regia Bratislava. pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý týmto vyjadril podporu celému podujatiu. Cieľom konferencie bolo prezentovať domáce a zahraničné skúsenosti z vyučovania etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu v školskom prostredí. Príklady dobrej praxe spracované ako didakticko-metodický materiál pre učiteľov základných škôl predstavili okrem slovenských učiteľov aj partneri z Veľkej Británie a Nemecka.

Na konferenciu okrem projektových partnerov prijali pozvanie aj odborníci z domáceho prostredia.

Konferencia odštartovala celotýždňový program pre projektových partnerov z Walesu, Nemecka a Slovenska, ktorý zahŕňal výmenu doterajších skúseností z projektových aktivít v rámci partnerských krajín, stanovenie ďalších krokov v rámci projektu, zosúladenie a zjednotenie terminológie a návštevu partnerských škôl na Slovensku. Koordinátorka projektu z Walesu oboznámila projektových partnerov s novými, pridanými aktivitami.

 

Ďalšia projektová fáza do konca roku 2017:

Členovia projektového tímu vytvorili šesť vyučovacích hodín na témy určené koordinátorom projektu z Walesu.

Vytvorené vyučovacie hodiny, ktoré sú akýmsi tréningom pre žiakov vo veku 9 – 11 rokov, majú za cieľ pilotne overiť a následne prispôsobiť vyučovacie hodiny tak, aby žiaci vedeli reagovať, konať či brániť sa, ak sa dostanú do akejkoľvek situácie spojenej s extrémizmom. Na štyroch vybraných slovenských základných školách boli realizované už dve vyučovacie hodiny, do konca decembra by ich mali žiaci absolvovať všetky.

Témy vyučovacích hodín:

 • Sloboda prejavu
 • Atribúty dobrého občana
 • Stereotypy
 • Rozdiely v názoroch
 • Pozitívny extrémizmus
 • Negatívny extrémizmus

Všetky vyučovacie hodiny boli preložené zo slovenského jazyka do anglického jazyka a budú k dispozícii školám a projektovým partnerom prostredníctvom on-line platformy eTwinning.

Termíny a plánované aktivity:

Partnerské školy:

 • ZŠ Nábrežná, Nové Zámky
 • ZŠ Fatranská, Nitra
 • ZŠ Milana Hodžu, Bratislava
 • Cambridge International School, Bratislava

Termín na odučenie všetkých 6 vyučovacích hodín je pevne daný koordinátorom projektu, a to do 28. 2. 2018. Následne budú evaluátori projektu každej partnerskej krajiny vypracovávať evaluačnú správu, ktorá musí byť do 23. 3. 2018 poskytnutá koordinátorke projektu v Cardiff Council.

Za Slovenskú republiku je evaluátorkou v projekte Challenging Extremism členka projektového tímu Mária Pappová, ktorá bude prítomná na vyučovacích hodinách v jednotlivých partnerských školách a prostredníctvom evaluačného hárka, dokumentu poskytnutého koordinátorom z Cardiff Council bude hodnotiť priebeh vyučovania.

Na partnerských školách budú vytvorené skupiny po 9 – 12 detí, ktoré budú 40 – 45 minút pracovať a debatovať za prítomnosti učiteľov a evaluátora a zároveň sa bude zachytávať ich vnímanie problematiky a názory na dané vyučovacie hodiny. 

Po ukončení vyučovacieho plánu na partnerských školách koordinátor projektu plánuje webinár, na ktorom si partneri projektu vymenia skúsenosti a zhodnotia postrehy a prínos z vyučovania.

Na jún 2018 je naplánované predposledné partnerské stretnutie v meste Cardiff, Wales, na ktorom budú prezentované výsledky za každú partnerskú krajinu.

Metodicko-pedagogické centrum ako inštitúcia poskytujúca vzdelávanie je práve vďaka projektu Challenging Extremism registrovaná na platforme e-Twinning, kde je možnosť inšpirovať sa inými projektmi a sledovať vzájomnú kooperáciu ostatných krajín.    

Vyučovací proces ukončený

Členovia projektového tímu metodicky spracovali 6 vyučovacích hodín, ktoré učitelia v štyroch základných školách implementovali do vyučovacieho procesu zážitkovou formou tak, aby žiaci uvedenú problematiku vnímali v kontexte a širších súvislostiach. Vyučovacie hodiny boli zamerané na podporu efektívneho učenia sa, rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov 4. a 5. ročníka, na tréning zručností, ako nekonfliktne a empaticky vyjadriť svoj názor, ako akceptovať rôznorodosť kultúr v prostredí triedy, na porozumenie rozdielov medzi pojmami, ako sú napríklad stereotyp a fakt, dôsledok a príčina, pozitívna a negatívna forma extrémizmu.

Fokusové skupiny a evaluácia

MPC v súčasnosti zabezpečuje hodnotenie realizovaných aktivít formou fokusových skupín priamo so žiakmi, ktorí sú súčasťou projektových aktivít, a vedie štruktúrované rozhovory s učiteľmi v ich školskom prostredí. Z aktuálnych vyjadrení učiteľov z Nitrianskeho kraja a Bratislavského kraja vyplýva, že materiály boli didakticky a účelne pripravené vrátane hrových aktivít s možnosťou ich okamžitej aplikácie, žiaci sa už po prvej vyučovacej hodine tešili na ďalšiu, uvítali by viac takto spracovaných materiálov. Žiakom v rámci fokusových skupín bolo ponúknutých 9 otázok, na ktoré živo, so záujmom, nadšením a detailným reflektovaním zážitku odpovedali.

Výstupy, ktoré MPC komplexne spracuje a vyhodnotí vo väzbe na stanovené ciele projektu, budú prezentované na spoločnom projektovom stretnutí v Cardiffe a stanú sa súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý bude prístupný aj ďalším školám.