EKO kartónový počítač

EKO kartónový počítač

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: EKO kartónový počítač

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ

Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami – INFORMATIKA

Kľúčové kompetencie:

Matematická, vedecká a technologická kompetencia – aplikovať znalosti o základných tvaroch predmetov

Učiť sa učiť – vyhľadávať informácie vhodné na riešenie problému a samostatne riešiť problémy

Iniciatívnosť a podnikavosť – používať bezpečne a účinne materiály, nástroje a vybavenie

Ciele:

Vytvoriť model počítača zvoleného typu s vhodnými vstupnými a výstupnými zariadeniami.

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna činnosť

Trvanie: 2 – 3 hodiny

 

Anotácia:

Domáci tvorivý projekt na výrobu vlastného „ekologického“ modelu počítača zo starých kartónových krabíc, ktorý vhodne dopĺňa preberané témy z tematického celku Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia s využitím medzipredmetových vzťahov (informatika – výtvarná výchova).

Potrebný materiál: staré kartónové krabice, nožnice, biely (príp. farebný) papier, lepidlo, temperové farby, štetce, kúsky špagátu, farbičky alebo fixky

Opis postupu realizácie:

Úlohou je navrhnúť a vyrobiť vlastný „ekologický“ model počítača z kartónu – tento počítač nebude potrebovať elektrickú energiu a bude vyrobený z recyklovateľných materiálov J. Žiaci sa môžu inšpirovať vlastnými počítačmi (alebo laptopmi), môžu ich však dizajnovo vylepšiť. Pri práci skombinujú rôzne grafické postupy a nástroje (maľovanie, kreslenie, tlač na tlačiarni, koláž a pod.). Je vhodné, ak sa žiaci pokúsia zachytiť rozloženie klávesov na klávesnici (aspoň základných alebo funkčných skupín), označia porty na skrinke počítača (príp. k nim pomocou špagátu pripoja prídavné zariadenia) a vytvoria „zapnutú“ obrazovku (napr. nakreslením alebo vytlačením niektorých ikoniek, otvoreného okna a pod.). Model nemusí byť v reálnej veľkosti, žiaci môžu vytvoriť zmenšeninu.

 

Poznámky pre učiteľa:

Aktivitu je možné modifikovať – napr. zamerať sa na historické počítače (žiaci si nájdu na internete obrázky starších typov počítačov a vytvoria ich modely, čím je možné poukázať na vývoj počítačov) alebo na počítače budúcnosti (žiaci navrhnú počítač podľa toho, ako si predstavujú, že budú počítače o 5 – 10 rokov vyzerať, a doplnia k nim aj vlastný popis funkcionalít, ktoré od týchto počítačov v budúcnosti očakávajú).

 

Aktivitu je možné rozšíriť (s využitím IKT) – pri vytváraní modelu môžu žiaci priebežne zachytávať svoj pracovný postup pomocou fotografií a po skončení vypracujú v textovom editore krátky návod formou niekoľkých krokov s fotografiami a sprievodným opisom pracovného postupu (prepojenie na tematické celky Reprezentácie a nástroje – práca s textom a Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou).

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Vytvorené žiacke počítače rôznych tvarov a dizajnov môžu poslúžiť na vystavenie v počítačovej učebni.

 

Autor/Zdroj: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

Ukážky a námety z internetu:

https://www.dreamstime.com/eco-friendly-creative-cardboard-office-eco-friendly-creative-office-items-computer-made-recycled-cardboard-crafts-image102156482

https://www.dreamstime.com/stock-photo-handmade-cardboard-laptop-creative-eco-friendly-black-screen-made-recycled-creativity-crafts-ecology-concept-image98421871

https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Laptop

https://sk.pinterest.com/pin/756252962409303813/

https://sk.pinterest.com/pin/309833649355286731/

https://sk.pinterest.com/pin/64457838396836404/