špecializačné

Dĺžka oprávnenosti: 
18

Vzdelávací program reflektuje požiadavky a očakávania na úroveň kompetencií vedúcich poradných orgánov riaditeľa školy, ktoré odznievajú v priebehu funkčného a funkčného inovačného vzdelávania. Rešpektuje rôznorodosť práce predmetových komisií rôznych škôl, ako poradných orgánov ich riaditeľov.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti vedúceho predmetovej komisie na základných umeleckých školách a podieľať sa na plnení dlhodobých a krátkodobých cieľov školy.

Špecializačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí pracujú na pozícii koordinátora výchovy k manželstvu alebo rodičovstvu alebo sa na takúto pozíciu pripravujú. Je venovaný odborným kompetenciám v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a zároveň ich implementácii do edukačného procesu v podmienkach konkrétnej školy.

Získať odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti výchovného poradcu na základných a stredných školách a implementovať úlohy Rady EK a Stratégie celoživotného poradenstva v SR do praxe.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu pre plnenie úloh v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva v školách.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti - koordinátora prevencie.

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností kariérového poradcu a zvýšiť úroveň prípravy mládeţe na voľbu povolania a pracovného uplatnenia na trhu práce.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti potrebné na výkon špecializovanej činnosti kariérového poradcu.