inovačné

Dĺžka oprávnenosti: 
12

Hlavným cieľom vzdelávania sú inovácie v aprobačnom predmete anglický jazyk pri implementácii tvorivých prvkov do vyučovania anglického jazyka.

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti trestného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Cieľom vzdelávania je rozpoznať a regulovať silné a slabé stránky svojej komunikácie pre efektívnu komunikáciu s klientom a vedenie poradenského rozhovoru a práce so skupinou.

Vzdelávací program je zameraný na inováciu profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa, uplatnenie legislatívnych prdpisov, rozvoj komunikačných schopností, inovatívne formy a metódy výchovno-vzdelávacích aktivít

Zdokonaľovanie profesijných kompetencií v integrovaní prierezových tém do obsahu primárneho vzdelávania.