funkčné aktualizačné

Dĺžka oprávnenosti: 
10

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je posilňovať a udržať profesijné kompetencie, prehĺbiť a ďalej rozvíjať odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu vzdelávania pri identifikácii marketingového prostredia.

Vzdelávací program je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a rozvíja zručnosti vo využívaní systému na organizovanie času a ďalších IKT v riadiacej činnosti vpz, pri riadení malých projektov a organizovaní pracovných stretnutí.

Rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na výkon riadiacich činností v oblasti cyklického skvalitňovania školy ako celku uplatnením akčného výskumu.

Aktualizovať poznatky z kontrolnej činnosti, prehĺbiť poznatky o metódach, formách, prostriedkoch kontroly. Vedieť zostaviť plán kontroly, vyvodzovať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov vyučovacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality školy.

VP poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie, ktoré mu umožnia profesionálne viesť ľudí a riadiť procesy pri plánovaní a dosahovaní vízií, cieľov a potrieb školy/školského zariadenia.

Nové technológie umožňujú získať väčšie množstvo údajov v krátkom čase, ich transformácia do rozhodovania napr. pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, však nie je bežná. V tomto vzdelávacom programe sa účastník naučí využiť existujúce údaje v škole (tých, ktoré má škola už v súčasnosti k dispozícii, avšak nevyužíva ich potenciál) a tiež získavať ďalšie, kvalitnejšie údaje potrebné pre rozhodovanie školy.

Skvalitniť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na vytváranie pedagogickej synergie v prostredí školy a školského zariadenia, prostredníctvom ktorej bude rozvíjať svoj kladný vplyv na zamestnancov školy a školského zariadenia. Aktívna reflexia spracovaná do vízie vytvorí nástroj poznania na riadenie dynamiky sociálnych procesov, a to prostredníctvom špecifických interakcií budovať zdravú komunitu založenú na dobrých medziľudských vzťahoch a na vzájomnej úcte.

Rozvoj vedomostí a zručností vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti analýzy
procesov školy a procesného prístupu k zvyšovaniu kvality riadenia školy, výchovy a vzdelávania.

V programe sú zahrnuté aktivity, ktoré vedú k získaniu kompetencií viesť zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality školy. Hodnotenie pracovného výkonu v intenciách ŠkVP a cieľov školy môže poslúžiť školám ako jedna z techník používaných k povzbudeniu, motivácii a pomoci zamestnancom zlepšiť pracovný výkon. Je jedným zo spôsobov, ako poskytnúť zamestnancom spätnú väzbu o ich pracovnom výkone za hodnotené obdobie a dohodnúť sa na budúcich cieľoch.

Základnou motiváciou školy pre sebahodnotenie je „zajtra byť lepší, ako sme boli včera“. Dôležitým prvkom vzdelávacieho programu je projektové vnímanie sebahodnotenia a uvedomenie si skutočnosti, že zmysluplné sebahodnotenie je súborom krokov, ktoré majú svoju nadväznost a ktoré sa v školou stanovenom intervale opakujú (cyklickost daných krokov v rovnakej alebo inovovanej podobe).