Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti (odborný seminár)

Vo štvrtok 5. marca 2020 sa v priestoroch Centra vedecko - technických informácií v Bratislave konal odborný seminár na tému „Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti“, ktorý bol organizovaný MŠVVaŠ SR kanceláriou štátneho tajomníka 1 Petrom Krajňákom v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Svojím obsahom bol odborný seminár určený pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na školách. 

Cieľom odborného seminára bolo zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných  škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu v školách.

Dosiahnutie cieľa nepochybne podporili vysokokvalifikovaní lektori z finančného sektora a odborného finančného vzdelávania páni Roman Fusek z Národnej banky Slovenska, Štefan Máj – predseda správnej rady Nadácie SLSP, Mihal Němec – riaditeľ ŠIOVu, Slavomír Šťastný – bývalý člen Bankovej rady NBS, dnes nezávislý ekonomický poradca a Julian Gehardt – zakladateľ vzdelávacieho projektu Zmudri.sk.

Na podujatí sa zúčastnilo 48 pedagogických zamestnancov zo základných škôl a stredných škôl a 22 odborných pracovníkov z priamoriadených organizácií MŠVVaŠ SR a tiež členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť. Podľa spätnej väzby na mieste očakávania účastníkov boli naplnené.

 

Napísala.  Ing. Zdenka Kovalčíková  (MPC)