Didaktická hra – matematické bingo

Didaktická hra – matematické bingo

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Didaktická hra matematické bingo

Cieľová skupina: 2. ročník, základná škola

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, matematika

Kľúčové kompetencie:

  • sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
  • kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia
  • kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
  • kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
  • osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
  • kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Ciele:

Kognitívny: sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.

Afektívny: dodržiavať pravidlá hry, presnosť a dôslednosť pri práci.

Psychomotorický: vyplniť hracie pole podľa pokynov.

Prostredie: trieda, interiér

Forma a počty: individuálna, frontálna a skupinová

Trvanie: 10 min.

 

Anotácia:

Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať u žiakov sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.

Potrebný materiál: kartička s 9 poľami (3 x 3), pero

Opis postupu realizácie:

Každý žiak dostane kartičku s 9 poľami. Kartičku si vyplní ľubovoľnými číslami od 1 do 20. Žiadne číslo sa nesmie opakovať. Učiteľ postupne hovorí príklady (napr. 3 + 4). Žiak rieši príklad. Ak má správne riešenie na kartičke (napr. 7), preškrtne ho. Žiak, ktorý preškrtne na kartičke všetky čísla, zvolá „BINGO“, hra sa končí. Zvíťazí žiak, ktorý má na kartičke preškrtnuté všetky čísla.

 

Príklad:

 

 

Poznámky pre učiteľa:

Pre úspech hry je potrebné pochopenie pravidiel zo strany žiakov, najmä ak ju žiaci hrajú prvýkrát, takže pravidlá musia byť vysvetlené do detailu. Pri hre môže učiteľ použiť lístočky s príkladmi na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Hru môžeme zaradiť do úvodnej časti hodiny, ako matematickú rozcvičku, pri ktorejkoľvek počtovej operácii podľa práve preberaného učiva či ako opakovanie učiva.

Autor/Zdroj: PaedDr. Iveta Labjaková, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Ďalšie zdroje:

LABJAKOVÁ, Iveta, 2013. Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní [online]. [cit. 2020-03-17]. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8052-565-1. Dostupné z: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/i._labjakov__didaktick__hra_vo_vyu_ovan__matematiky_b_prim_rnom_vzdel_van_.pdf