Články

V dňoch 28. a 29.októbra 2019 sa v regionálnom pracovisku MPC Prešov a detašovanom pracovisku MPC Košice konal seminár “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo viac ako sto učiteľov a žiakov základných a stredných škôl daných regiónov.

Prvá časť seminára bola zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára bola orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov.

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch  Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania“.  Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici ako organizátor vzdelávacieho podujatia  zostavil program podujatia z príspevkov zameraných na psychologické vysvetlenie pojmu strachu, lektorských vystúpení zameraných na možnosti aplikácie nosnej témy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rozprávok P. Dobšinského. Záverečnú časť odborného seminára tvorili príspevky o skúsenostiach učiteliek s rozprávkou a jej prepojením na princípy daltonskej pedagogiky.

V dňoch 21. – 22. 10. 2019 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil workshop Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.

Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo diskusné semináre, ktorých cieľom bolo diskutovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovanej služby školám a školským zariadeniam v oblasti, ktorá aktuálne rezonuje v regionálnom školstve. Lektorkami stretnutí boli  PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová. Program seminára bol zostavený vo väzbe na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie a na ponuku vzdelávacích programov, podujatí organizovaných MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

RP MPC Bratislava uskutočnilo v utorok 15. októbra 2019 odborno-metodický seminár pod názvom „Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa“.

Vzdelávania sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci zo základných a stredných škôl z rôznych krajov SR. Cieľom seminára, ktorý odborne viedli kvalifikovaní lektori z MF SR Ing. Pavol Matyasovszky a Ing. Jana Kardošová, bolo rozvíjanie odbornej pripravenosti pedagógov na implementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2. do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, dňa 16.10.2019, v spolupráci s Vydavateľstvom AITEC realizovalo informačný seminár s názvom „Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe požiadaviek a cieľov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2015“. Cieľovou skupinou boli učitelia vyučujúci v 2. ročníku základnej školy, ktorých sa na seminári zúčastnilo v počte 41. Lektori predstavili cieľovej skupine učiteľov obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre 2. ročník základnej školy.

Dňa 10.10.2019 sa uskutočnil informačný seminár s názvom Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie osôb s postihnutím, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Moderátorom seminára bola PaedDr. Jana Verešová, PhD. Ako lektor podujatia sa predstavil Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a autor projektu KEGA 035TUKE-4/2019 s názvom Virtuálno-realitné technológie a vzdelávanie postihnutých ľudí. Následne vystúpila PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, ktorá je autorkou metódy piktogramov.

V dňoch 8., 9. a 10. októbra 2019 sa uskutočnili tri diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  ktoré zorganizovalo regionálne pracovisko MPC v Prešove a  detašované pracovisko MPC v Košiciach pod gesciou generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Cieľom diskusných seminárov bolo oboznámiť riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja a Prešovského kraja o zásadných legislatívnych zmenách týkajúcich sa  profesijného rozvoja pedagogických  zamestnancov ...

Dňa 3. októbra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline Diskusný seminár pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorý bol súčasťou bloku diskusných seminárov realizovaných všetkými regionálnymi a detašovanými pracoviskami MPC na Slovensku.

Seminár vznikol z dôvodu zmien, ktoré prinieslo nadobudnutie účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DP MPC v Trenčíne pripravilo pre učiteľov odborný seminár Uvažujme ekonomicky o vlastnej kariére, venovaný problematike profesijnej orientácie žiakov a výberu vhodného povolania po skončení školy. Účastníci seminára sa oboznámili sa aktuálnymi informáciami z oblasti zamestnanosti absolventov, venovali sa problematike nezamestnanosti a nedostatku zamestnancov určitých profesií na Slovensku a tiež informáciám o vývoji trhu práce a perspektívach uplatniteľnosti absolventov škôl v meniacom sa svete.