Články

Aktuálnej téme portfólia ako prostriedku profesijného rozvoja učiteľa sme sa venovali na odbornom seminári 13.11.2019 v detašovanom pracovisku MPC v Nitre. Kolektorát spoločne viedli PaedDr. Eva Pupíková a PaedDr. Štefan Dragúň. V štruktúre stratégie Viem o učiteľskom portfóliu - Chcem vedieť – Dozvedel som sa s účastníkmi semináru lektori teoreticky analyzovali a interaktívne, prakticky porovnávali už osvojené vedomosti s novými poznatkami.

V diskusiách boli sprítomnené termíny dokladové portfólio, profesijné portfólio, rozvojové portfólio, ...

V dňoch 29.10.2019 (36 účastníkov) a 7.11.2019 (22 účastníkov) v čase od 9:00 do 14:15 hod. sa priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnili odborné semináre venované maturitnej skúške z biológie v školskom roku 2019/2020. Realizácia odborných seminárov vychádzala z aktuálnych legislatívnych zmien týkajúcich sa maturitnej skúšky, ako aj existencie nového katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z biológie. Cieľom  stretnutia bolo prezentovať legislatívne zmeny spojené s maturitnou skúškou z biológie v školskom roku 2019/2020, aktuálne cieľové požiadavky na maturitnú skúšku, ako aj metodický postup tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní a ukážky konkrétnych maturitných zadaní z biológie.

DP MPC v Trnave dňa 07.11.2019 zorganizovalo informačný seminár s názvom Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi. Cieľom seminára bolo zvýšiť úroveň vizuálnej a kultúrnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na podporu ich odbornej pripravenosti implementovať rôzne zložky umenia (dizajn, remeslá, film, hudba, médiá a pod.) do obsahu výchovy a vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 47 pedagógov z materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

European Schoolnet (sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli) organizovala vo Varšave v dňoch 6. – 7. 11. 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Towards a whole-school inovation culture“. Cieľom konferencie bolo diskutovať o tom, ak sa organizácie a školské systémy môžu prostredníctvom inovácií zlepšovať, ako organizácie môžu vzájomne spolupracovať, ako vytvárať v školách kooperatívne učiace sa prostredie a pomenovať výzvy na ďalšie obdobie.

Počas konferencie odzneli príspevky zástupcov European Schoolnet, OECD, vzdelávacích inštitúcií, ...

45. týždeň sa niesol v prešovskom a košickom MPC v znamení maturitnej skúšky. V RP MPC Prešov (4. 11. 2019 a 5. 11. 2019) a v DP MPC Košice (6. 11. 2019 a 7. 11. 2019) sa uskutočnili workshopy s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum pod gesciou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.

Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) sa realizuje v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak nie je možné v škole alebo školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho PZ, o uvádzanie začínajúceho PZ riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva – Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Usmernenie na zabezpečenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca tvorí prílohu.

V pondelok 4. 11. 2019 sa v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) uskutočnilo stretnutie tvorcov a prevádzkovateľov systému RoboBraille s pedagogickými a odbornými zamestnancami pracujúcimi s deťmi a žiakmi so zrakovým postihnutím a inými druhmi postihnutia, či oslabenia. Učiteľka profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogiku PaedDr. Jana Verešová, PhD. zastupovala na podujatí vzdelávaciu organizáciu MPC Bratislava.

Stretnutie otvoril a účastníkov privítal predseda ÚNSS Branislav Mamojka, lektormi stretnutia boli Tanja Stevns a Lars Ballieu Christensen z Dánska.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v  priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 30.10.2019,  zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Exegéza-Evanjelium podľa Jána“ . Lektorom podujatia bol STDr. Juraj Feník, PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotného evanjelia, jeho posolstva,  predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré bude inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.

Dňa 29.10.2019 uskutočnilo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave s podporou Bratislavského samosprávneho kraja diskusný seminár, ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služby školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Tematicky bolo podujatie zamerané na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 24.10.2019 na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika zorganizovalo odborný seminár pre pedagogických zamestnancov gymnázia na tému Učebné štýly žiaka a ich využitie v pedagogickej praxi. Seminára sa zúčastnilo 19 pedagogických zamestnancov.

Obsah seminára bol rozdelený do 3 tém. V prvej časti Mgr. Adriana Lančaričová prítomných učiteľov zoznámila s potrebou aplikácie profesionálnych štandardov do pedagogickej praxe. Zdôraznila oblasť žiak, ktorých súčasťou je kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka.