Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. augusta 2020 v rámci letných aktivít odborný seminár v Materskej škole, Hurbanova 247/5 v Bytči, ktorý bol zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Odborného seminára sa zúčastnilo 15 učiteliek materskej školy.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 pre kolektív učiteľov Spojenej školy, Stred 305 v Turzovke vzdelávacie podujatie s názvom Učíme sa spoluprácou. Jeho obsah bol zameraný na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka. Aktivity boli zamerané hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov, zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia a spôsobu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu sa prostredníctvom spolupráce.

V dňoch 20. 08. 2020 a 27. 08. 2020 sa v Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine realizoval odborný seminár na tému Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov ako súčasť letného vzdelávania školských kolektívov. Okrem učiteľov sa ho zúčastnili aj vychovávatelia a pedagogickí asistenti (36 účastníkov).