Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Dňa 20. 8. 2020 zorganizovalo DP MPC v Žiline v rámci letných aktivít odborný seminár pre učiteľský kolektív Materskej školy, A. Kmeťa 15 v Žiline v jej priestoroch. Odborný seminár bol so zameraný na implementáciu inkluzívnej edukácie do procesov materskej školy. V prvej časti odborného seminára lektorka Mgr. Emília Petrovská oboznámila účastníčky s významom inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy a s jej implementáciou do edukačného procesu v súlade so ŠVP a ŠkVP.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. augusta 2020 v rámci letných aktivít odborný seminár v Materskej škole, Hurbanova 247/5 v Bytči, ktorý bol zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Odborného seminára sa zúčastnilo 15 učiteliek materskej školy.