Články

Témou odborného seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 19. novembra 2019 v priestoroch RP MPC v Banskej Bystrici bolo kritické myslenie a možnosti jeho rozvoja v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní v základných školách. V rámci obsahu odborného seminára získali účastníci vedomosti o kritickom myslení, kognitívnych procesoch spojených s uplatňovaním kritického myslenia a námety na edukačné aktivity, ktoré si účastníci seminára aktívne vyskúšali. Lektorka seminára PaedDr. Adriana Gondová zamerala odborný seminár na osvojovanie zručností pedagógov tvoriť a aplikovať metódy aktívneho osvojovania vedomostí a najmä schopnosti kriticky myslieť u žiakov primárneho a nižšie stredného vzdelávania.

Legislatívne zmeny po roku 2008 sa zásadným spôsobom dotkli práve fungovania školských výchovno-vzdelávacích zariadení. Badateľná je existencia tzv. trhu so záujmovou činnosťou a veľká konkurencia týchto zariadení, ktorá má dopad na ponuku a na požiadavky ich fungovania. Práca vychovávateľa je náročná z hľadiska jednak realizácie, ale najmä plánovania a projektovania vlastných edukačných procesov a postupov. Základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa realizuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských kluboch detí je výchovný program ako základný dokument školského zariadenia.

Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte Škola otvorená všetkým (ŠOV) 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci spoločným úsilím vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, skvalitňovali vlastné profesijné kompetencie, či  pracovali na zlepšení komunikácie s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Cieľom aktivít projektu bolo zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšiť školské výsledky detí a žiakov.

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.

Cieľom tohto odborného seminára bolo oboznámiť najmä riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

V dňoch 7. až 10. novembra sa v Nemecku v meste Paderborn konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k novo pripravovaným projektom ERASMUS plus. Projekty zastrešuje inštitúcia Westfälisches forum für Kultur und Bildung e.V.,  projektovou manažérkou je skúsená odborníčka v tejto oblasti Dr. Ulrike Kurth.     

Prvý projekt, na ktorom bude Metodicko-pedagogické centrum participovať spolu s Belgickom, Fínskom, Nemeckom a Írskom nesie názov HerZu – Herkunft hat Zukunft, ktorého obsahom je spolupráca a vzájomné inšpirácie k témam európskeho kultúrneho dedičstva, ...

Metodicko-pedagogické centrum organizuje v mesiacoch november a december 2019 odborné semináre tematicky zamerané na:

  • profesijné štandardy,
  • portfólio,
  • atestácie po novom.

Semináre sú určené pre riaditeľov základných a stredných škôl na základe prihlášky, ktorá bude postupne zverejňovaná na https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia.

Dňa 20.11. 2019 sa konal v priestoroch RP MPC Prešov odborný seminár zameraný na problematiku  digitalizácie rómskej kultúry. Na príprave seminára sa podieľali  Štátna vedecká knižnica, jej Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Rómskym vzdelávacím centrom pri RP MPC Prešov. Seminár otvorili  štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ RP MPC Prešov Ľubomír Jankura a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Valéria Zavadská. Prácu Dokumentačno-informačného centra predstavili jeho pracovníci Roman Čonka, Erika Godlová a Jana Gáborová Kroková.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo pre vedúcich pedagogických zamestnancov diskusný seminár zameraný na problematiku legislatívnych zmien v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Program seminára bol venovaný tvorbe plánu profesijného rozvoja, ročným plánom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačnému vzdelávaniu a  ponuke vzdelávacích programov a podujatí MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

Učitelia spolu so širšou verejnosťou z Trenčianskeho kraja sa pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny  zúčastnili dňa 11. 11. 2019 o 11 hodine 11 minúte Pietneho aktu kladenia vencov na vojnovom cintoríne. Vzhľadom na to, že cintorín s viac ako 770 padlými obeťami Prvej svetovej vojny sa nachádza vo vojenskom objekte, bola to jedinečná príležitosť pripomenúť si na tomto mieste v tento deň, známy aj ako Remembrance day alebo Poppy day,  presne o 11:11 h podpísanie prímeria vo Francúzsku. Pietny akt sa konal na počesť tých, ktorí padli za našu slobodu na bojiskách svetových vojen, ale i všetkých vojnových veteránov, ktorí bojovali za mier a demokraciu.  

Realizáciou odborného seminára Inovatívne metódy vo výchove v CDR 14.11. 2019, RP MPC Banská Bystrica nadviazalo na spoluprácu s Krajskou pobočkou banskobystrického kraja Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky.

Hlavnou témou odborného seminára bola problematika socializácie ako dlhodobého pedagogického procesu a možnosti projektovania práce vychovávateliek CDR pri individuálnom prístupe k deťom v starostlivosti jednotlivých CDR. V diskusii zazneli podnetné otázky týkajúce sa súčasnej pedagogickej výzvy „posilňovania pedagogiky“ v práci CDR tak, aby vychovávatelia uplatňovali rovnomernosť dimenzií starostlivosť, výchova, vzdelávanie.