Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 17. 06. 2019 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Bratislave uskutočnil odborný seminár pod názvom Osobnosť M. R. Štefánika v edukačnom procese základných a stredných škôl, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Bratislave.

Cieľom metodického seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti realizácie výučby zameranej na osobnosť Milana Rastislava Štefánika a prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov.

Dňa 12.júna 2019 sa v RP MPC Bratislava konal odborný seminár Riziko suicídia u detí a adolescentov – téma, o ktorej sa nehovorí. Ďalší  seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie.  Téma je stále tabuizovaná, ako u pedagógov, ale aj u rodičov. Samovražedné konanie neprichádza zrazu. Lektorka PaedDr. Lucia Mošková citlivo vysvetlila  účastníkom príčiny a motívy samovrážd a pokusov o samovraždu u detí a mladistvých v závislosti od veku a pohlavia. V diskusii, ktorá sa niesla vo vecnej atmosfére, odpovedala na otázky účastníčok, charakterizovala sebapoškodzovanie aj rozdiely v depresii u dievčat a chlapcov. Účasť na seminári potvrdila náročnosť témy. 

Dňa 10. 6. 2019 RP MPC v Prešove organizovalo v priestoroch ZŠ Šrobárova odborný seminár na tému Metodika spracovania a realizácie muzikálu na špeciálnej základnej škole. Lektorkou odborného seminára bola Mgr. Jana Mesárošová, učiteľka ŠZŠ v Michalovciach.

Seminár bol zameraný na rozvíjanie poznatkov pedagogických i odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi so ŠVVP v oblasti problematiky zneužívania internetu.

Cieľom stretnutia bolo prezentovať tvorivé skúsenosti pedagogických zamestnancov s rozvíjaním osobnosti žiakov počas vyučovacích hodín i v čase mimo vyučovania so zameraním na bezpečnosť na internete ...