Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Súkromné gymnázium v Lučenci Metodicko-pedagogické centrum, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet klub č. 894 pri ZŠ  Vajanského pripravili  už jubilejný 10. ročník Murgašových dní. Ide už o tradičné  stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda. V dňoch  14. - 15.11.2019 bol pre účastníkov pripravený pestrý program zameraný na prezentovanie overených praktických skúseností lektorov a praktickú činnosť účastníkov pod ich vedením. Podujatie otvorila Mgr. Saskia Palkovičová poverená riadením školy a účastníkov prišli pozdraviť aj zástupcovia mesta Lučenec.  

Témou odborného seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 19. novembra 2019 v priestoroch RP MPC v Banskej Bystrici bolo kritické myslenie a možnosti jeho rozvoja v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní v základných školách. V rámci obsahu odborného seminára získali účastníci vedomosti o kritickom myslení, kognitívnych procesoch spojených s uplatňovaním kritického myslenia a námety na edukačné aktivity, ktoré si účastníci seminára aktívne vyskúšali. Lektorka seminára PaedDr. Adriana Gondová zamerala odborný seminár na osvojovanie zručností pedagógov tvoriť a aplikovať metódy aktívneho osvojovania vedomostí a najmä schopnosti kriticky myslieť u žiakov primárneho a nižšie stredného vzdelávania.