Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum oznamuje pedagogickým a odborným zamestnancom, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebude v termíne 15. 7. – 15. 8. 2020:
- poskytovať online konzultácie v konzultačných miestnostiach, dostupné budú iba mailové a telefonické konzultácie,
- prijímať žiadosti o vykonanie atestácie vrátane portfólií.
Za porozumenie ďakujeme.
Tím MPC


Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch  Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania“.  Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici ako organizátor vzdelávacieho podujatia  zostavil program podujatia z príspevkov zameraných na psychologické vysvetlenie pojmu strachu, lektorských vystúpení zameraných na možnosti aplikácie nosnej témy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rozprávok P. Dobšinského. Záverečnú časť odborného seminára tvorili príspevky o skúsenostiach učiteliek s rozprávkou a jej prepojením na princípy daltonskej pedagogiky.

V dňoch 21. – 22. 10. 2019 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil workshop Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.