Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.V priestoroch veľkej auly regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Prešove sa dňa 26. septembra 2019 v čase od 8.00 hod. do 12.30 hod. konal odborný seminár pod názvom Vybrané reálie z histórie a jazyka Rusínov a to v aktívnej spolupráci s OZ Kolysočka-Kolíska angažujúcim sa v procese etablovania vyučovania predmetu rusínsky jazyka a literatúra v podmienkach edukácie na Slovensku. 

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Múzeom SNP v Banskej Bystrici, SNM – Múzeom židovskej kultúry, Štátnym pedagogickým ústavom,  Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI), Štátnym archívom v Bratislave, Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ministerstvom kultúry SR, Nadáciou Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Bratislave zrealizovalo dňa 03.10.2019 seminár s panelovou diskusiou s názvom OSOBNOSTI SLOVENSKEJ POLITIKY A EXTRÉMIZMUS.