Články

Metodické centrum v Trenčíne pripravilo pre vedúcich zamestnancov základných škôl Trenčianskeho kraja odborný seminár zameraný  na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji zamestnancov.

Seminára sa zúčastnilo viac ako štyridsať vedúcich zamestnancov, ktorí spoločne s lektormi diskutovali o možnostiach tvorby portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na profesijné štandardy a o potenciálnych prvkoch atestačného portfólia. 

V RP MPC Bratislava sa dňa 16.12.2019 uskutočnil workshop, ktorého cieľom bola  prezentácia využívania služby RoboBraille v výchovno-vzdelávacom procese. RoboBraille je e-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Cieľom využívania služby RoboBraille je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a aj na trhu práce.

DP MPC Komárno pripravilo odborný seminár pre učiteľov  primárneho vzdelávania vyučujúcich informatiku. Učitelia sa oboznámili s novými príležitosťami a možnosťami vyučovať informatiku v primárnom vzdelávaní. Pán profesor Ivan Kalaš, PhD. zaujímavou prednáškou oboznámil učiteľov s novou možnosťou vyučovania informatiky s Emilom. Po prednáške účastníci seminára mali možnosť  diskusie, kde padla zaujímavá otázka ohľadne kvalifikovanosti učiteľov primárneho vzdelávania vyučovať informatiku, vyučujúci mali záujem o ďalšie vzdelávanie, aby v škole mohli využívať softvér Emil. Odborný seminár organizačne zabezpečila PaedDr. Beáta Šenkárová.

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 22.11. 2019  pre učiteľov 2.stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy odborný seminár s názvom Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania. Bol zameraný na zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia - venoval sa konkrétnym stratégiám a technikám kooperatívneho vyučovania a tomu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu   prostredníctvom spolupráce. Okrem prehĺbenia si teoretických vedomostí z oblasti skupinového a kooperatívneho vyučovania si pedagógovia pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej vyskúšali na vlastnej koži konkrétne stratégie a techniky kooperatívneho vyučovania.

RP MPC Bratislava pripravilo dňa 5. 12. 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Účastníci workshopu sa zoznámili s aktuálnou výstavou s názvom Moc bezmocných, ktorá reflektuje významný politický medzník našich novodobých dejín November 89. Výstava vznikla pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí, ktoré umožnili umelcom a umelkyniam verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Výstava odzrkadľuje umeleckú tvorbu na Slovensku a v Čechách.

V Nitre sa 10.12.2019 zrealizoval odborný seminár, ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Lektorkou stretnutia bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD., organizačne ho zabezpečili PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová.

V dňoch 19. novembra 2019 sa v v priestoroch UKF Nitra konal ďalší seminár zo série  odborných  seminárov “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo približne 200 učiteľov, žiakov stredných škôl, študenti vysokých škôl z regiónu i zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. DP MPC v Nitre sa podieľalo na jeho organizačnom zabezpečení.

V súlade s predchádzajúcim seminárom v RP MPC Prešov, Bratislava, bola prvá časť seminára zameraná na prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať.

V detašovanom pracovisku v Nitre sme 27.11.2019 spoločne so zástupcami Slovenského Červeného kríža ocenili pani učiteľky materských škôl Nitrianskeho kraja a detí z príslušných materských škôl. Boli zapojené do viacerých aktivít, ktoré sme nazvali Červený kríž očami detí.  

Počas viacmesačného obdobia, od februára 2019 do mája 2019, sa pani učiteľky zúčastnili  odborného seminára v DP MPC v Nitre venovanému vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.  Nové vedomosti a zručnosti aplikovali vo svojej praxi v práci s deťmi v MŠ.

Odborný seminár uskutočnený dňa 28. novembra 2019 v RP MPC v Banskej Bystrici bol obsahom zameraný na oblasť sebariadenia a manažérskej etiky a implementáciu ich princípov v praxi vedúceho pedagogického zamestnanca. Súčasťou podujatia bolo aj oboznámenie s princípmi a zásadami koučovacieho prístupu a možnosťami jeho využitia v profesijnom pôsobení vedúcich pedagogických zamestnancov. Táto cieľová skupina sa v úlohe účastníkov seminára vyjadrila v rámci jednej z vytvorených mikropracovných skupín, že ich charakterizuje túžba „robiť veci lepšie, zaujímavo, tvorivo“.

Súkromné gymnázium v Lučenci Metodicko-pedagogické centrum, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet klub č. 894 pri ZŠ  Vajanského pripravili  už jubilejný 10. ročník Murgašových dní. Ide už o tradičné  stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda. V dňoch  14. - 15.11.2019 bol pre účastníkov pripravený pestrý program zameraný na prezentovanie overených praktických skúseností lektorov a praktickú činnosť účastníkov pod ich vedením. Podujatie otvorila Mgr. Saskia Palkovičová poverená riadením školy a účastníkov prišli pozdraviť aj zástupcovia mesta Lučenec.