Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum oznamuje pedagogickým a odborným zamestnancom, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebude v termíne 15. 7. – 15. 8. 2020:
- poskytovať online konzultácie v konzultačných miestnostiach, dostupné budú iba mailové a telefonické konzultácie,
- prijímať žiadosti o vykonanie atestácie vrátane portfólií.
Za porozumenie ďakujeme.
Tím MPC


Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe

 

V období, keď flexibilne prispôsobujeme a meníme edukačné postupy v súvislosti s opatreniami proti pandémii, chceme dať opäť do pozornosti výstupy národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove (Kód ITMS: 26120130025), ktorý bol realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v uplynulom programovom období.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) do ponuky vzdelávania pravidelne zaraďuje problematiku, ktorá patrí do oblasti ľudských práv. V súčasnom období vytvorí s tímom expertov programy inovačného vzdelávania zamerané na problematiku ľudských práv, konkrétne na:

  • bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov v školskom prostredí,

  • prejavy násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach a prevenciu a riešenie šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

  • ochranu detí pred prejavmi akejkoľvek formy domáceho násilia, netolerancie, diskriminácie, extrémizmu a pod.