Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 10.9.2020 sa na  pracovisku MPC v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŠPÚ so zástupcami MPC. ŠPÚ pod vedením riaditeľky Miroslavy Hapalovej prezentoval informácie o pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Konkrétne zámery  overovania predstavili prof. Branislav Pupala a p. Petra                                                                       Fridrichová. Na stretnutí bol prítomný aj p. Stanislav Lukáč.

Kritické myslenie nám pomáha zhodnocovať získané informácie, pozerať sa na skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjať argumentačné schopnosti. Kriticky mysliaci žiak si dokáže vybrať  potrebné informácie, vie prijať iný názor a svoj názor dokáže odôvodniť.

Odborný seminár ponúkol  57 pedagogickým zamestnancom možnosť rozvíjať pedagogické kompetencie v kontexte profesijného štandardu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na projektovanie a realizáciu aplikačných úloh rozvíjajúcich kritické myslenie.

Pedagogickí zamestnanci využili začiatok školského roka na vzdelávanie. V dňoch 31. 8. a 3. 9. 2020 detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo v ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou odborný seminár pod názvom Problematika šikanovania v školskom prostredí. Seminára sa zúčastnilo šestnásť pedagogických zamestnancov a vedenie školy.