Články

Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, občianskej náuky a etickej výchovy v základných a stredných školách zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Múzeum mesta Bratislavy 28. januára 2020 spoločný odborný seminár pod názvom Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc.

Cieľom odborného seminára bolo rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov  základných a stredných škôl, kompetenciu realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a kompetenciu hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.

Sekcia regionálneho školstva a sekcia legislatívno-právna v spolupráci s regionálnymi pracoviskami Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) zorganizovali pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a pre učiteľov profesijného rozvoja informačné semináre k aplikácii zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacích predpisov v praxi. Semináre sa konali 20. 1. 2020 v RP MPC Bratislava, 23. 1. 2020 v RP MPC Prešov a 24. 1. 2020 v RP MPC Banská Bystrica.

Dňa 23. 1. 2020 sa v Metodicko-pedagogickom centre (MPC) v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov inštitúcií podieľajúcich sa na národnom projekte Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V poradí štvrté stretnutie k evaluačnej správe za rok 2019 viedol Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., koordinátor projektu a zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne.

Pracovný program stretnutia tvorili prezentácie čiastkových výsledkov projektu za rok 2019 vo forme správ. Za Štátny pedagogický ústav predložila správu PaedDr. Anita Halászová, ...

European Schoolnet (Európska školská sieť ďalej len EUN) so sídlom v Belgicku je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy(viac na http://www.eun.org/about). Jednou z aktivít konzorcia je projekt SCIENTIX – komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe. MPC ako národné kontaktné miesto Scientix poskytuje spojenie medzi projektom Scientix na európskej úrovni a aktivitami v rámci Slovenska. A ako  partnerská inštitúcia EUN pre oblasť profesijného rozvoja sprostredkováva aj ponuky a možnosti vzdelávania. V roku 2020 začína SCIENTIX výzvou pre učiteľov na zapojenie sa do dvoch pilotných projektov zameraných na integráciu tém týkajúcich sa STEM ...

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v piatok 17. januára 2020 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava –  Rača  odborný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol odborný seminár zameraný na profesijné štandardy, portfólio, atestácie po novom  a na ponuku vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.

Dňa 13. 1. 2020 sa v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku uskutočnil workshop pre učiteľov francúzskeho jazyka s názvom Učiť sa gramatiku hrou, ktorú  zorganizovalo Regionálne pracovisko MPC Bratislava spoločne s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Cieľom workshopu bolo prezentovať vhodné hrové aktivity podporujúce aktívne učenie sa žiakov, vedieť vybrať tie najvhodnejšie hry a aktivity z hľadiska plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov a využívať ich  v procese vyučovania gramatiky francúzskeho jazyka.

Dňa 12. decembra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre riaditeľov základných a stredných škôl Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v stredu 13. novembra 2019  v priestoroch Základnej školy na Tbiliskej 11, Bratislava –  Rača  diskusný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služieb školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol seminár zameraný na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ...

Dňa 13. decembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár pod názvom Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý zorganizovalo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave (RP MPC).

Cieľom tohto odborného seminára bolo informovať riaditeľov škôl/ zástupcov riaditeľa škôl a školských zariadení Bratislavského kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu a záujem o vzdelávacie a odborné aktivity, ktoré sme Vám v roku 2019 poskytovali.

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka na chvíľu zmiernime naše pracovné tempo, oddýchnime si a naberme nové sily na plnenie nových úloh a výziev, ktoré nás v roku 2020 čakajú.