Články

Regionálne pracovisko MPC Prešov zorganizovalo v posledný novembrový deň odborný seminár na tému prírodovednej gramotnosti, na ktorom sa zúčastnila takmer stovka učiteľov základných a stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

 

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.

Regionálne pracovisko MPC Prešov usporiadalo 28. novembra seminár pod názvom Experimentálne overovanie výučby tlačeného písma u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na seminári sa zúčastnili učitelia nultých ročníkov Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Cieľom stretnutia bolo prezentovať skúsenosti s realizáciou experimentálneho overovania výučby tlačeného písma u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ako naučiť lepšie učiť a čo všetko zakomponovať do metodiky vyučovania, aby bol výsledok čo najefektívnejší? To je cieľom dvoch pilotných seminárov, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v pondelok 27. novembra 2017 v Banskej Bystrici a vo štvrtok 30. novembra 2017 v Bratislave.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo tri časti seminára pod názvom Možnosti využitia webovej stránky www.bezpre.sk v prevencii proti extrémizmu. Semináre sa konali od 20. do 28. novembra 2017 v Prešove a zúčastnilo sa na nich celkovo 90 odborných a pedagogických zamestnancov Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, zorganizovalo 27. novembra 2017 odborný seminár na tému Profesijné štandardy a ich využitie v personálnom riadení školy, školského zariadenia. Na podujatí sa zúčastnilo 22 vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl, základných a stredných škôl.

V prvej časti seminára lektorka PaedDr. Mária Šnídlová oboznámila účastníkov s profesijnými štandardmi učiteľa, ich štruktúrou, obsahom a funkciami. Diskusia bola venovaná najmä formuláciám očakávaných vedomostí, spôsobilostí a indikátorom preukázateľnosti kompetencií v praxi.

Workshop, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina 14. novembra 2017 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Hradná v Liptovskom Hrádku, bol zameraný na rozvíjanie prírodovedného poznania žiakov 1. stupňa základnej školy.

Príklady učebných aktivít, námetov a edukačných postupov pre učiteľov primárneho stupňa základnej školy prostredníctvom pozorovacích a bádateľských aktivít žiakov vo väzbe na prírodovednú gramotnosť prezentovali lektori - učitelia na základe vlastných skúsenosti, pričom poukázali na ich úspešnosť v edukačnom procese.

Môže sa už žiak základnej školy zodpovedne postaviť k výberu svojho budúceho povolania? Môže sa už na druhom stupni ZŠ rozhodnúť zaviazať sa budúcemu zamestnávateľovi? Pokiaľ sa rozhodne pre školu zapojenú do duálneho systému vzdelávania, tak je vyzretý a nie sú mu ľahostajná jeho budúce možnosti na trhu práce.

Vlajka Ruskej federácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo 14. novembra 2017 odborný seminár pod názvom Zvyšovanie zapojenia inštitucionalizovanej výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie rodovo podmieneného a domáceho násilia. Podujatie uskutočnené v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie, Bratislava, OZ MY MAMY.