Články

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Kniha proroka Jonáša“. Lektorom podujatia bol doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D.,PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotnej Knihy proroka Jonáša a jeho posolstva, predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré budú inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.

Dňa 20.02.2020 sa v čase od 9:00 do 14:15 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár venovaný profesijným štandardom, portfóliu a atestácii v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Cieľom seminára bolo v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl. Východiskom pre naplnenie tohto cieľa bola prezentácia štruktúry profesijných štandardov príslušných podkategórií PZ. Okrem prezentácie predmetných tém súčasťou seminára boli aktivity, v rámci ktorých účastníci pracovali s profesijným štandardom.

V MPC RP Prešov 19.2.2020 vo veľkej aule sa 48 účastníkov pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Čtvrtníčkovej aktívne zúčastnilo tvorivej dielne na tému Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra. Prítomní na základe analýzy náhodne vybraných maturitných zadaní zovšeobecnili ich nedostatky a zistili nesúlad ich obsahu s legislatívou, zameranie zadaní najmä na memorovanie teórie alebo pseudoanalýzy založenej taktiež na naučenom, absenciu úloh na analýzu textu (v jazykovej aj v literárnej časti maturitného zadania), predimenzovanie obsahu úloh, ich nelogickosť, absenciu podpory argumentácie žiaka a jeho dialógu s členmi maturitnej komisie ap.

Dňa 18.02.2020 sa v čase od 8:30 do 14:45 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár zameraný na prípravu projektového vyučovania na hodinách prírodovedných predmetov v podmienkach základnej a strednej školy. Cieľom seminára bolo prezentovať možnosti aplikácie projektového vyučovania v rámci prírodovedných predmetov. Účastníkom seminára bola prezentovaná problematika teoretických východísk projektového vyučovania, námety na štruktúru projektu a zásady tvorby projektu, odporúčania k príprave a realizácii projektu, ako aj odporúčania k hodnoteniu a prípadnej klasifikácii projektu. V závere seminára účastníci navrhovali vlastný plán projektu, ktorý pred kolegami prezentovali.

Na pracovisku MPC v Trenčíne sa učitelia základných a stredných škôl zaoberali problematikou medzinárodných meraní OECD PISA, ktoré dlhodobo pútajú pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Cieľom odborného seminára bolo hľadať možnosti podpory odbornej prípravy učiteľov v rámci aktualizačného vzdelávania v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení PISA.

Prítomní učitelia aktívne pracovali v skupinách, ktoré riešili otázky obsahu medzinárodných meraní, ...

Dňa 6. februára 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať zamestnancov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ a v oblasti atestačného procesu.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 07.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Načo /ne/zabúdať v katechéze“. Lektorom podujatia bol doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Zúčastneným učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy bola predstavená samostatná katechéza ako cesta formácie človeka dnešnej doby s veľkým progresom rozvoja viery a prítomnosťou Božieho Slova v živote jednotlivca.

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovali ďalšiu časť zo série workshopov pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi. Workshop sa konal v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach dňa 5. februára 2020. Jeho cieľom bolo rozšíriť a posilniť exkurzno-vzdelávaciu činnosť, podporiť rozvoj estetického cítenia modernými formami a metódami, a konštruktívnym spôsobom pomáhať učiteľom pri výbere a realizácii metód galerijnej pedagogiky. Zámerom workshopu bola zmena roly učiteľa z pozície dozoru pri návšteve galérie do roly facilitátora v galérii a súčasne zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov.

Dňa 03.02.2020 sa na RP MC Prešov uskutočnila tvorivá dielňa s názvom „Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku“.

Tento workshop bol určený učiteľom prvého a druhého stupňa základných škôl s aprobáciou anglický jazyk. Cieľom workshopu bolo predstaviť netradičné metódy a formy výučby komunikačných zručností a navrhnúť vlastné úlohy na rozvoj tejto zručnosti spolu s vhodnou formou hodnotenia v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov 2.2. 2.3 a 2.4.

Spoločný školský úrad v Šahách pravidelne organizuje metodické a odborné porady, stretnutia s riaditeľmi jednotlivých škôl ale aj stretnutia pre učiteľov 19 materských a 11 základných škôl, ktoré zastrešuje. Dňa 28.1.2020 sa na pracovnej porade školského úradu svojím odborným vstupom podieľalo aj MPC prostredníctvom PaedDr. Evy Pupíkovej z detašovaného pracoviska MPC v Nitre. Odborne zastrešila program pracovného stretnutia vo väzbe na aplikáciu nových právnych noriem v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva. Dôraz bol kladený na plánovanie a realizovanie profesijného rozvoja a možnosti participácie MPC na tomto procese. Bola prerokovaná povinnosť škôl tvoriť a realizovať aktualizačné vzdelávanie ako aj proces adaptačného vzdelávania.