Články

V dňoch 26. a 27. februára 2020 sa v priestoroch DP MPC Komárno uskutočnili odborné semináre pre učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa venovali témam: profesijné štandardy, portfólio a atestácie. Cieľom seminárov bolo informovať pedagogických zamestnancov základných škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. V súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch boli taktiež podané informácie o zmenách v atestačnom procese.

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch Základnej školy Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2020 participovalo na realizácii tvorivej dielne pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“ pre  učiteľov základných škôl na území mesta Vranov nad Topľou a pre učiteľov zo základných škôl v širšom okolí mesta.

Na základe spolupráce s Odborom školstva Mestského úradu v Hlohovci sa zamestnanci detašovaného pracoviska MPC v Trnave 25. februára 2020 aktívne podieľali na zrealizovaní odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Semináru sa zúčastnilo cca 20 riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ z okresu Hlohovec. Seminár otvorila Mgr. Iveta Moravcová, vedúca Odboru školstva MsÚ Hlohovec, ktorá privítala prítomných a predstavila lektorky odborného seminára z DP MPC Trnava. Obsah seminára bol rozdelený do 3 blokov.

Regionálne pracovisko MPC v Prešove uskutočnilo 26. februára 2020 v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborný seminár na tému Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa. Seminár bol určený pre učiteľov základných a stredných škôl a koordinátorom finančnej gramotnosti na školách.

Dňa 25.02.2020 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil odborný seminár zameraný na profesijné štandardy, portfólio a atestácie s cieľom informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Kritické myslenie je vnímané a užitočné pre prípravu žiakov na život ako nevyhnutná kognitívna výbava,  umožňujúca hodnotiť prijímané informácie a brániť sa manipulácii obsahov a informácií, ktoré k nám prichádzajú v podobe rôznych mediálnych výstupov (mnohé počujeme, čítame, vidíme...). Kritické myslenie je dôležitá a pre život užitočná kognitívna stratégia pre riešenie problémov, formuláciu úsudkov a rozhodovanie.

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku každoročne organizuje Komárňanské pedagogické dni. Tento rok sa uskutočnili v poradí už dvadsiate piate pod názvom „Mentálna hygiena pedagógov“. 24.februára 2020 v Dôstojníckom pavilóne počas slávnostného otvorenia organizátori ocenili spoluprácu niekoľkých organizácií. Ďakovný list dostalo i detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne za prínosnú a dlhoročnú spoluprácu. Toto ocenenie prevzal Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne.

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 20. 02. 2020 pre učiteľov základnej školy odborný seminár s názvom Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania. Jeho obsah bol zameraný na vybrané metódy a techniky kooperatívneho vyučovania a možnostiam vytvárania efektívnych podmienok učenia sa žiakov prostredníctvom spolupráce. V teoretickej časti si prítomní pedagógovia rozšírili vedomosti o skupinovom a kooperatívnom vyučovaní, zacielené hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov. Pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej si vyskúšali konkrétne metódy a techniky kooperatívneho učenia.

Regionálne pracovisko MPC Bratislava zorganizovalo dňa 14.2.2020 odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár bol špecificky zameraný na cieľovú skupinu učitelia základných umeleckých škôl Bratislavského kraja. Odborný seminár lektorsky viedla riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov/zástupcov riaditeľa základných umeleckých škôl ako aj zamestnancov základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“. Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) ustanovila dátum medzinárodného dňa materinského jazyka, International Mother Language Day, na 30. konferencii v novembri 1999, kedy bola schválená rezolúcia č. 37, v ktorej boli zahrnuté odporúčania, aby sa vytvorili opatrenia na podporu mnohojazyčnosti, ...