Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Dňa 18. 9. 2020 sa v areáli MPC uskutočnilo v rámci Týždňa dobrovoľníctva podujatie pod záštitou Nadácie Pontis. Dobrovoľníci z Národnej banky Slovenska v počte 59 zamestnancov vyčistili a natreli oplotenie objektu MPC.

Aktivita je súčasťou akcie s názvom Naše mesto s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej cieľom je vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Zapájajú sa dobrovoľníci z rôznych firiem, zamestnanci bánk i študenti a zamestnanci stredných a vysokých škôl a iných subjektov.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom  pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Vyzvanie na predloženie projektu bolo zverejnené 3. septembra 2020. 
Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.