Články

Dňa 3. marca 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Vydavateľstvom Ventures Books odborný seminár pre učiteľov anglického jazyka druhého stupňa základnej školy, strednej školy a jazykovej školy pod názvom Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne.

Program seminára bol zameraný najmä na rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka v oblasti práce s vybranými gramatickými štruktúrami v školskej praxi.

DP MPC Košice dňa 28.02.2020 zrealizovalo v poradí už druhý workshop pre učiteľov Špeciálnej základnej školy M.R. Štefánika v Trebišove s názvom Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese. Cieľom vzdelávania bolo udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra, pracovné vyučovanie a keramický krúžok. Workshop bol zameraný na prezentáciu konkrétnych technických a metodických postupov keramickej tvorby a možnosťami aplikácie spomínaných postupov do edukačného procesu.

Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) usporiadali dňa 25.02.2020 pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a športových škôl, ako aj zo stredných odborných škôl a konzervatórií ďalší workshop s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC (RP MPC) v Bratislave usporiadali dňa 31.01.2020 pre školských koordinátorov a technikov zo základných škôl odborný seminár s názvom Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021. Prítomných školských koordinátorov a lektorku Mgr. Kristínu Čevorovú, PhD. z NÚCEMu privítala na pôde RP MPC učiteľka profesijného rozvoja PaedDr. Mária Onušková.

Cieľom odborného seminára bolo pripraviť učiteľov (školských koordinátorov) na realizáciu pilotného merania štúdie PIRLS 2021 vo vybraných školách.

Metodický deň s názvom Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, konaný dňa 2. marca 2020, organizačne zastrešovalo Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so školským úradom Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, pre učiteľky materských škôl patriacich do ich pôsobnosti. Zámerom metodického dňa bolo priblížiť účastníčkam obsahovú stránku vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov pre oblasť predprimárneho vzdelávania v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Metodicko-pedagogické centrum Trenčín v spolupráci s organizáciou NÚCEM pripravilo dvojdňové vzdelávacie podujatie s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Workshop bol určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl, konzervatórií, gymnázií a stredných športových škôl. Lektor z Národného ústavu certifikovaných meraní Mgr. Branislav Hudcovský sa zameral na hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiakov, metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov a analýzu nástrojov pedagogickej diagnostiky.

Na základe spolupráce s odborom školstva Mestského úradu v Skalici zorganizovalo detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 28. februára 2020, v priestoroch Mestského úradu v Skalici, odborný seminár na tému Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminára sa zúčastnilo cca 50 riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a  ZUŠ z okresu Skalica. Seminár otvorila Mgr. Dana Čárska, vedúca Odboru školstva MsÚ Skalica, ktorá privítala prítomných a predstavila lektorky odborného seminára z DP MPC Trnava. Účastníkov seminára prišla pozdraviť aj primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna, ktorá pozitívne ocenila spoluprácu  MPC s mestom Skalica.

V dňoch 26. a 27. februára 2020 sa v priestoroch DP MPC Komárno uskutočnili odborné semináre pre učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa venovali témam: profesijné štandardy, portfólio a atestácie. Cieľom seminárov bolo informovať pedagogických zamestnancov základných škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. V súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch boli taktiež podané informácie o zmenách v atestačnom procese.

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch Základnej školy Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2020 participovalo na realizácii tvorivej dielne pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“ pre  učiteľov základných škôl na území mesta Vranov nad Topľou a pre učiteľov zo základných škôl v širšom okolí mesta.

Na základe spolupráce s Odborom školstva Mestského úradu v Hlohovci sa zamestnanci detašovaného pracoviska MPC v Trnave 25. februára 2020 aktívne podieľali na zrealizovaní odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Semináru sa zúčastnilo cca 20 riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ z okresu Hlohovec. Seminár otvorila Mgr. Iveta Moravcová, vedúca Odboru školstva MsÚ Hlohovec, ktorá privítala prítomných a predstavila lektorky odborného seminára z DP MPC Trnava. Obsah seminára bol rozdelený do 3 blokov.