Články

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre zorganizovalo v pondelok 23. apríla 2018 odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii realizovaný. Seminár ponúkol vhodnú platformu pre vecné, konkrétne informácie určené prítomným pedagogických zamestnancom, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie.

Na seminári sa zúčastnilo asi 25 pedagogických pracovníkov z Nových Zámkov, Nitry, Hontianskych Moravie, Levíc či zo Šiah. V plenárnej časti, ktorú viedla Mgr. Mária Pappová a PaedDr. Štefan Dragúň, získali účastníci informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC je nominovaná MŠVVaŠ SR do siete poradcov pre vzdelávaciu politiku Rady Európy (EPAN) ako odborník pre oblasť metód a stratégií výučby. V dňoch 23. - 24. apríla 2018 sa členovia  siete poradcov  stretli  na konferencii  „Demokratická kultúra - od slov k činom", ktorá sa konala v Kodani v rámci dánskeho predsedníctva Rady Európy.

Už vyše roka implementuje Metodicko-pedagogické centrum do 50 materských a 130 základných škôl národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV). Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnené prostredia (SZP).

Ako sa darí napĺňať tieto ciele v zapojených školách, zhodnotili odborníci v priebežnej evalvačnej správe národného projektu. O svoje zistenia sa s verejnosťou podelili v rámci dvoch konferencií: 18. apríla v Prešove a 19. apríla v Banskej Bystrici.

V poradí už tretí odborný seminár na tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ zorganizoval Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (OCKÚ OLAF) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave a odborom prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR 9. apríla 2018.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 12. apríla 2018 odborný seminár na tému Človek – hodnoty – spoločnosť: „Extrémizmus verzus história“ pre učiteľov vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty zo základných a stredných škôl Žilinského kraja.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 3. – 5. apríla 2018 v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava druhú časť odborných seminárov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl pod názvom Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti.

Semináre v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Martine boli určené pre učiteľov základných škôl z regiónov Orava, Liptov a Turiec. Garantkou seminárov bola Monika Gregušová a lektorkou Monika Reiterová.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre (DP MPC) zorganizovalo 5. apríla 2018 neakreditované vzdelávanie školského kolektívu Materskej školy, Komenského 1 v Bernolákove. Pracovníci manažmentu materskej školy rešpektovali vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov materskej školy a pokryli ich prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Na interné vzdelávanie v rámci rokovania metodického združenia pozvali učiteľku pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Evu Pupíkovú z DP MPC Nitra.

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) informuje o výberovom konaní na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2018/2019.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove pripravilo vo štvrtok 5. apríla v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) v Bratislave prvú časť odborného seminára pod názvom Sme iní – hovorme o tom nahlas.

Na seminári sa zúčastnilo 25 učiteľov stredných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Garantkou seminára bola Zuzana Madarasová a lektorom Tomáš Földes.

Pod názvom „Ak chceme vedieť, kam kráčame, potrebujeme vedieť, kde sme“ sa niesol metodický deň, ktorý zorganizovalo 3. apríla 2018 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov a detašované pracovisko Košice, v spolupráci s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove pre učiteľov základných škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.