Články

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie a realizuje atestačný proces pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Na záver školského roka 2017/18 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a  dôveru, ktoré ste v uplynulom období prejavili MPC.

MPC má záujem aj naďalej poskytovať a zlepšovať služby pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Dovoľte nám preto informovať Vás o niektorých pripravovaných zmenách v nasledujúcom období.

Prednášky a diskusia na témy súvisiace s praxou vychovávateľov školských internátov bolo náplňou pracovného stretnutia vychovávateľov a žiakov školských internátov, ktorý zorganizoval 20. júna 2018 školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne. Jeho súčasťou bola aj prezentácia PaedDr. Jany Verešovej, PhD. z regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave na tému Napĺňanie kompetenčného profilu vychovávateľov prostredníctvom vzdelávaní v RP MPC Bratislava.

Na úvod účastníkov privítal riaditeľ Športového gymnázia Mgr. Jozef Pšenka a zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Lenka Sádecká Ondrášková. Tá následne predstavila školský internát a aktivity realizované v počas roka.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava – to bol obsah vzdelávacieho worskhopu v priestoroch Bratislavského hradu pre žiakov gymnázií z Malaciek a Dobříše z Česka 19. júna 2018. Výstava bola inštalovaná pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky.

Worshop pre žiakov oboch gymnázií sa konal následne po tom, čo oba tieto kolektívy zvíťazili v súťažno-vzdelávacom projekte „100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy“. Stretnutie sa uskutočnilo v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, ktoré nad projektom prevzalo aj záštitu.

Žiaci mali k dispozícii pracovné listy vytvorené v spolupráci autoriek – učiteliek pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Márie Onuškovej, PaedDr. Oľgy Nestorovej a Mgr. Beaty Jurákovej. Učiteľky žiakom vysvetlili techniku práce na stanovištiach, rozdelili žiakov do skupín a po splnení úloh v pracovných listoch nasledovala záverečná reflexia.

Európska školská sieť prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra prosí učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Tento dotazník je určený pre učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika (VTIM) na úrovni stredoškolského vzdelávania (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie – študenti vo veku 10 až nad 19 rokov) a jeho cieľom je zbierať informácie o vzdelávacích postupoch pri výučbe týchto predmetov.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. júna 2018 odborný seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania pod názvom Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Účastníci si pod vedením lektorky Mgr. Emílie Petrovskej mohli teoretické poznatky overiť v praxi.

Zúčastnených 24 pedagógov sa najskôr oboznámilo metodikou tvorby cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s konkrétnymi vzdelávacími štandardmi, evaluačnými otázkami a jednotlivými úrovňami výkonového štandardu. Formou zážitkových aktivít účastníci tvorili výchovno-vzdelávacie ciele pre jednotlivé vekové kategórie detí.

Účastníci seminára veľmi pozitívne ocenili priebeh a realizáciu takejto formy vzdelávania. Ocenili najmä jeho praktické zameranie a uvítali by jeho pokračovanie aj v budúcnosti.

V priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave sa 13. – 15. júna 2018 konal seminár zameraný na testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka základných škôl, ktorý zorganizovali priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národné športové centrum a detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave.

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 250 učiteľov z Trnavského samosprávneho kraja. Jeho cieľom bolo prezentovať základné východiská súvisiace s testovaním pohybových predpokladov žiakov a súčasne predstaviť softvér, ktorý sa bude na testovanie používať. Učitelia zároveň absolvovali v telocvični prezentáciu praktických ukážok testov spolu s metodickými pokynmi na testovanie.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave zorganizovalo koncom mája odborný seminár Ľudsko-právna problematika vo výučbe na základnej škole.

Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky učiteľov a vychovávateľov o možnostiach využívania aktivizujúcich metód v kontexte výučby o ľudských právach a k ľudským právam. Dôležitou súčasťou seminára boli komunitný kruh, interaktívne činnosti a diskusia. Na príprave a realizácii sa podieľali učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Oľga Nestorová, Mgr. Beata Juráková a PhDr. Darina Gogolová, PhD.

Cieľom odborno-metodického seminára, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre, bolo predstaviť edukačný materiál týkajúci sa prierezových tém a spôsobu jeho využitia na vyučovaní o ľudských právach v stredných školách. Podujatie bolo pripravené v spolupráci Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Lektori doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., z FF UKF a Mgr. Zdenko Mago, PhD., z UCM Trnava predstavili inovatívne metódy interaktívneho vyučovania prostredníctvom digitálnych technológií.

Učitelia sa zoznámili s metodikou práce s elektronickou učebnicou „Digital a ľudské práva“ a s možnosťami, ako inovatívne využiť vybrané webové aplikácie vo vyučovacom procese. Súčasťou elektronickej publikácie sú spracované aktuálne témy z oblasti ľudských práv a vybrané didaktické postupy na efektívne využitie na vyučovaní v rámci predmetov občianska náuka, etická výchova, dejepis, geografia, anglický jazyk.

Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi – spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov, to bol názov odborného seminára, ktorý 15. júna 2018 zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Moderátorkou seminára bola PaedDr. Jana Verešová, PhD., z RP MPC Bratislava.

Metodicko-pedagogické centrum na svojom detašovanom pracovisku v Trenčíne pripravilo 11. júna 2018 odborný seminár s témou Významné osmičky v našich dejinách. Učitelia občianskej náuky a dejepisu zo základných a stredných škôl sa stali poslucháčmi, ale aj aktívnymi účastníkmi podnetného seminára.

Skúsený pedagóg a lektor Marián Mišík, učiteľ gymnázia v Dubnici nad Váhom, sa v rámci seminára zameral na aktuálne historické výročia z pohľadu pedagóga. Workshop bol venovaný tvorbe a prezentovaniu úloh a aktivít zameraných na aktívnu prácu žiaka s informáciami o našej histórii.