Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,

Metodicko-pedagogické centrum sa Vám začína prihovárať aj prostredníctvom videí. Ich prípravu realizujeme v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou, Hálova 16, Bratislava, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu.

Naše úvodné video, ktoré nazvem pilotným videom, prináša informácie týkajúce sa vzdelávania, ktoré Metodicko-pedagogické centrum poskytuje školám a školským zariadeniam.

Ponuka vzdelávania na obdobie september až december 2020 je tvorená z funkčného vzdelávania a z odborných podujatí. V súčasnosti máme otvorených 22 vzdelávacích skupín základného modulu funkčného vzdelávania a 12 skupín rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania, nové vzdelávacie skupiny plánujeme otvárať v štvrťročných intervaloch. Zároveň máme v ponuke 298 odborných podujatí, ktoré sú tematicky zamerané na rozvoj funkčných gramotnosti, hodnotenie žiakov, digitálnu podporu vo výučbe, na problematiku ľudských práv a iné aktuálne témy. Vo väzbe na mimoriadnu situáciu ponuku vzdelávania realizujeme online formou.

MPC začína realizovať národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov – Teachers, v rámci ktorého sa vytvára priestor na poskytovanie programov inovačného vzdelávania pre PZ a OZ, ale aj pre VPZ a VOZ. Prvé programy inovačného vzdelávania budú v ponuke v októbri 2020 a postupne do konca roka 2020 budú pribúdať ďalšie programy vzdelávania, tak ako budú MŠVVaŠ SR vydané potvrdenia o ich schválení. O ďalšej časti ponuky vzdelávania na nasledujúce obdobie Vás budeme priebežne informovať.

Tým, že sa začínajú nové procesy v súlade s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z., školský rok 2020/2021 bude rokom, keď ponuka vzdelávania bude tvorená z viacerých častí.

Viac informácií o ponuke vzdelávania a o činnosti MPC získate na webovej stránke https://www.mpc-edu.sk, prípadne na FB MPC.

Privítame aj Vaše podnety, názory, nápady z praxe, ktoré môžete prezentovať prostredníctvom našich učiteľských fór a iných komunikačných kanálov.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.Malé školské projekty predstavujú v súčasnosti grantové príležitosti pre školy a ich učiteľov získať na skvalitnenie vyučovacieho procesu a inovácie vo vyučovaní bez veľkej administratívnej záťaže malé granty do výšky niekoľko tisíc eur od rôznych nadačných fondov. Pre mnohých učiteľov je úspešné napísanie a následná realizácia projektu novou skúsenosťou, na ktorú zatiaľ neboli pripravovaní. Metodicko-pedagogické centrum preto aktuálne zaradilo do svojej ponuky vzdelávania v novembri aj dvojdielny webinár Manažment malých školských projektov, ktoré absolvovalo prvých 23 učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Na podujatí sa učitelia oboznámili so základnými krokmi potrebnými na vytvorenie projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti a naučili sa identifikovať časté nedostatky pri spracovaní projektovej žiadosti. V praktickej časti workshopu pracovali učitelia spoločne na formulácii cieľov a identifikátorov úspešnosti projektu.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne realizovalo v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v online prostredí odborný seminár Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.