Články

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo dňa 2. apríla 2020 online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky za účasti vyučujúcej Mgr. Karolíny Mikovej, PhD. Prednášku viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD., učiteľka profesijného rozvoja MPC, za účasti 29 študentov.

Študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu manažment školy bola prezentovaná téma: Profesijný rozvoj učiteľa.

V súčasnej krízovej situácii boli výukové programy spoločnosti  Didakta.sk  usmernením Ministerstva školstva SR doporučené na zabezpečenie vzdelávania dištančnou formou – z domu v čase karantény v celej SR.

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK je popredný slovenský vydavateľ výučbových programov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa spoločnosť rozhodla sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.

Príspevok prináša niekoľko námetov pre učiteľov materských škôl na zadávanie „dištančných“ úloh deťom prostredníctvom rodičov a sociálnych sietí (Facebook). Sociálne siete sú v tomto prípade prostriedkom na to, aby sa upevnili vzťahy učiteľ- dieťa, rodič – učiteľ a rodič - dieťa .

Samozrejme, uvedomujeme si, že zadávať domáce úlohy pre predškolákov je náročné vzhľadom k ich čitateľskej gramotnosti. Deti v tomto veku iba spoznávajú význam a funkcie písaného textu, k čomu smeruje náš hlavný cieľ.

Plná verzia v SJ a MJ a omaľovánky na stiahnutie!

Frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce MPC. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Na podporu učebných činností a riadenie výučby v domácom prostredí je k dispozícii digitálne spracovanie súboru ilustrácií z didaktických kartičiek – Korene a hodnoty aj s čiernobielou verziou ako omaľovánky  TUNámety na využitie budú zverejnené na stránke MPC v rubrike Krátke metodické inšpirácie (KMI): https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v období prerušeného vyučovania by sme vám radi poskytli pomoc, ako sa prispôsobiť podmienkam a plynulo sa preorientovať z vyučovania v triede na vyučovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v usmernení ministerky školstva zo dňa 12. 3. 2020 nariadilo riaditeľom zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Vo štvrtok 5. marca 2020 sa v priestoroch Centra vedecko - technických informácií v Bratislave konal odborný seminár na tému „Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti“, ktorý bol organizovaný MŠVVaŠ SR kanceláriou štátneho tajomníka 1 Petrom Krajňákom v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Svojím obsahom bol odborný seminár určený pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na školách. 

Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici usporiadalo dňa 6. 3. 2020 odborný seminár s názvom Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Odborný seminár bol zorganizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Cieľom seminára bolo vedieť projektovať učebné postupy zamerané na rozvíjanie písania a čítania s porozumením v materinskom jazyku podľa princípov metakognície a aktívneho učenia sa.

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy odborný seminár pod názvom „Lapbook - interaktívna kniha“. V priestoroch RP MPC sa dňa 5.3.2020 stretli učitelia náboženstva/ náboženskej výchovy, ktorí sa pod taktovkou lektorky Mgr. Zuzany Hovancovej z Diecézneho katechetického úradu z Košíc dozvedeli nielen informácie o samotnej Lapbook - interaktívnej knihe, no súčasne získali od lektorky aj poznatky o jej predstave implementácie biblického textu do vyučovania prostredníctvom ukážok práce so Sv. Písmom, napríklad tvorba squash card, ktoré budú pre zúčastnených učiteľov inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne uskutočnilo od januára pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Trenčianskeho kraja štyri odborné semináre na tému Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Cieľom odborných seminárov bolo informovať riaditeľov, zástupcov škôl a školských zariadení, a vedúcich vychovávateľov o implementácii Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe a poukázať na možnosti využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a v atestačnom procese.

Dňa 03. marca 2020 prijalo Detašované pracovisko MPC v Trnave pozvanie Mesta Galanta na zrealizovanie odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár otvorila Mgr. Lívia Gešková, z Mestského úradu v Galante. Lektorkami semináru boli Mgr. Beáta Juráková a PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. Obsah seminára tvorili legislatívne východiská uplatňovania profesijných štandardov v praxi, ich štruktúra, gradácia a možnosti ich využívania s akcentom na sebareflexiu PZ. Ďalšími témami seminára bola tvorba pracovných, či atestačných portfólií a priebeh atestačného procesu v súlade s platnou legislatívou.