Rok čitateľskej gramotnosti

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti ponúka v rámci aktivít podporujúcich čítanie s porozumením akreditované vzdelávacie programy zamerané na aktualizáciu a zdokonaľovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov. Vzdelávacie programy sú obsahovo orientované najmä na tvorbu úloh a aplikáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na výber vhodných textov, testových úloh na čítanie s porozumením, na využívanie nových poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti vo výučbe, na podporu a rozvoj kritického myslenia, na stimuláciu rozvoja gramotnosti detí predškolského veku.
Tieto témy sú podrobnejšie rozpracované v učebných zdrojoch vytvorených k niektorým vzdelávacím programom. Okrem teoretických poznatkov obsahujú aj praktické ukážky metodických postupov práce s textom a ich využitie vo vyučovacom procese. 
Rok čitateľskej gramotnosti bude hlavnou témou odborných seminárov, ktoré MPC aktuálne zaradí do ponuky vzdelávacích aktivít v školskom roku 2017/2018.