Činnosť sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Číslo akreditácie: 
1/2019 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.