Informácie o časopise

 

Editor: 
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Šéfredaktor: Marián Valent
Výkonná redaktorka: Viera Stankovičová  

Redakčná rada:
Simoneta Babiaková, Darina Bačová, 
Maroš Dvorský, Mária Ďurčeková, 
Mária Onušková, Ivan Pavlov, Renáta Pondelíková, 
Milan Vantuch

Zahraniční korešpondenti:
Milan Pol (Česká republika)
Anna Gajdzica (Poľsko)
Kristof Lajosné Antónia (Maďarsko)

Obálka: Renáta Pondelíková
Preklad do angličtiny: Anna Pávová

Adresa redakcie:
Metodicko-pedagogické centrum 
regionálne pracovisko Horná 97 
975 46 Banská Bystrica
Tel.: 048/4722 905    
Fax: 048/4722 933 
e-mail: viera.stankovicova@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk/pedagogicke-rozhlady

Archív starších vydaní:
www.rozhlady.pedagog.sk

Vychádza päťkrát ročne.

Evidenčné číslo: EV 3414/09
ISSN 1335-0404

Príspevky v časopise sú recenzované. 
Recenznú radu tvoria členovia redakčnej rady časopisu.
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor.
Redakcia sa nemusí vždy stotožniť s názormi autora.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.