Informácie o časopise

Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum Prešov

Zostavovateľ: RNDr. Erika Fryková

Redakčná rada:
PaedDr. Štefan Šiška,
RNDr. Erika Fryková,
PaedDr. Alica Dragulová,
PhD., Mgr. Juraj Kredátus,
PhD., Doc. Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD.,
PhDr. Peter Kovaľ, PhD.

Recenzenti:
RNDr. Erika Fryková,
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Grafická úprava:
Miroslav Haščák

Vydavateľ:
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov

Zodpovedný za vydanie:
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura

Neprešlo jazykovou úpravou.
Za obsahovú stránku zodpovedajú autori článkov.