Primárne karty

  Po Ut St Št Pi So Ne
All day
 
BBA11_1038_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44106 -

BBA11_1038_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44106 -

Dátum: 
od 22. máj 2018 - 9:30 do 23. máj 2018 - 14:45
Miesto a učebňa: 
Handlová, Základná škola, Morovnianska 1866/55
Odborná učebňa pracovného vyučovania
Lektor podujatia: 
Program: 

22. 05. 2018
09.30 – 11.45: Zážitkové aktivity v prierezovej téme „Ochrana života a zdravia“.                                                                                                    
12:15  – 14:30: Nástroje riadenia edukačného procesu – súvis úloh a cieľov.
14:45 – 16:15:  Nástroje získavania spätnej väzby – anketa.             
23. 05. 2018
08.00 – 10.15: Zážitkové aktivity v prierezovej téme „Ochrana života a zdravia“.                                   
10:30  – 12:45:Nástroje riadenia edukačného procesu – metódy zážitkového učenia.  
13:15 – 14:45: Nástroje získavania spätnej väzby vo väzbe k zážitkovej aktivite – rozhovor.
                                         Lektor:                              Mgr. Janka Strnisková (720 minút)
11:45 – 12:15, 12:45 – 13:15: Obedňajšie prestávky

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
720 minút
Cieľ podujatia: 
-získať zručnosti k realizácii prierezových tém na podporu zdravého životného štýlu žiakov-formulovať úlohy k afektívnym (výchovným) cieľom a vybrať metódy-tvoriť nástroje získavania spätnej väzby od žiakov, - prezentovať výsledky a pocity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44314 -

TNA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44314 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5. Riadenie pedagogických procesov

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
21. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
ZAA01_1389_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44942 -

ZAA01_1389_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44942 -

Popis: 

Na vzdelávanie si prineste si vlastný notebook.

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
vzdelávacia miestnosť č. 2
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 13:15 Aplikácia konkrétnych metód a aktivít v pedagogickej praxi

Konkrétne metódy a aktivity rozvíjajúce poznatky aj zručnosti týkajúce sa ľudských práv a práv detí. Prijímanie odlišností. Mentálne mapovanie, skladačka, brainstorming a writestorming. Skupinové a kooperatívne vyučovanie – skupinová práca. Práva detí v kontexte potrieb a povinností. Zodpovednosť, dôvera a úcta. Metóda tvorby aplikačných úloh.

Obedná prestávka: 30 min.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť a rozvíjať nadpredmetové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, potrebné na implementáciu problematiky ľudských práv do pedagogickej činnosti
21. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
TNA06_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44338 -

TNA06_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44338 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5: Riadenie pedagogických procesov

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
21. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43502 -

POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43502 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Malá aula (80)
Program: 

08,00-09,30 (90 min)   Mgr. Meždejová, Požiadavky na edukačné prostredie žiakov so ŠVVP (1 h)

                                                                Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP (1 h)

09,45-11,15 (90 min)    Mgr. Meždejová, Aplikácia záverov diagnostiky (2 h)

11,45-13,15 (90 min)  Mgr. Meždejová, Úprava učebných osnov konkrétneho predmetu – praktická činnosť v skupinách (2 h)

13,30-14,15 (45 min)   Mgr. Meždejová, Štruktúra IVVP (1 h)

                      

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
330 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca v súvislosti s prácou so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti s profesijnými štandardami
21. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA03_1122_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43932 -

POA03_1122_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43932 -

Popis: 

Účastník identifikuje a uplatní jednotlivé komunikačné a prezentačné zručnosti v pedagogickej praxi.

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Lektor podujatia: 
Program: 

8,00 - 9,30 h       Modul 3 Komunikácia: Nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie - 2h

9,45 - 11,15 h     Komunikácia učiteľa so žiakmi a rodičmi - nácvik - 2h

11,45 - 13,15 h   Komunikácia učiteľa so žiakmi a rodičmi - nácvik - 2h

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Imitovať prostredníctvom komunikačných štruktúr situácie učiteľa so žiakmi, rodičmi. Ovládať trému a strach z vystúpenia.
21. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
KEA01_1467_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44046 -

KEA01_1467_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44046 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
Miesto a učebňa: 
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
učebňa č.600
Lektor podujatia: 
Program: 

08:30 - 10:00   TC 2: Projektové vyučovanie - ukážky a praktická činnosť (2 h)

10:15 - 11:45   Projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie (2 h)

12:00 - 12:45   Kooperatívne vyučovanie - ukážky a praktická činnosť (1 h)

13:15 - 14:45   Zážitkové učenie - hranie rolí (2 h)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca - učiteľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta v oblasti implementácie multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu.
21. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
 
BBA01_1468_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 41281 -

BBA01_1468_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 41281 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Učebňa KV na 2. poschodí
Program: 

8:30 – 15:30 4. modul - Interpretácia výsledkov testovania podľa dosiahnutej úrovne a procesov porozumenia. Zhrnutie výsledkov a vyvodenie záverov. Korekcia testových úloh.

Prestávky: 10.00 – 10.15, 11.45 – 12.15, 13.45 – 14.00

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v príprave prostriedkov na zisťovanie úspešnosti žiakov v čítaní s porozumení v primárnom vzdelávaní.
21. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
 
BBA01_1090_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43952 -

BBA01_1090_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43952 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Veľká zasadačka na 4.p.
Lektor podujatia: 
Program: 

8.30 – 15.30 Poradenská diagnostika: psychológia osobnosti ako východisko diagnostiky, informatívne metódy diagnostiky, spracovanie a analýza údajov, poradenská komunikácia, poradenský rozhovor ako základná diagnostická metóda, techniky počúvania a vedenia rozhovoru. 

Prestávky: 10.00 – 10.15, 11.45 – 12.15 obed, 13.45 -14.00

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie na výkon špecializovanej činnosti výchovného poradcu
21. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
 
 
KNA02_1733_2016_MPC - vzdelávanie - 43743 -

KNA02_1733_2016_MPC - vzdelávanie - 43743 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 9:00 do 16:00
Miesto a učebňa: 
Komárno, DP MPC, Hradná 2
4A
Program: 

9:00-16:00 Pedagogická reflexia navrhnutej inovácie - návrh uplatnenia inovácií na riešenie OMP v pedagogickej činnosti, hodnotenie priebehu a výsledkov pedagogickej činnosti, identifikácia prínosov a intervencií.

Prestávky: 10:30-10:45; 12:15-12:45; 14:15-14:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov so zameraním na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pri riešení odborno-metodických problémov v oblasti vykonávanej činnosti. Pripraviť účastníkov vzde
21. máj 2018 - od 9:00 do 16:00
 
 
POA23_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43858 -

POA23_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43858 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 10:00 do 16:00
Miesto a učebňa: 
Vranov nad Topľou, Základná škola, Sídlisko II. 1336
Vranov nad Topľou, ZŠ Sídlisko II. 1336, učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

10.00 - 11.30 zodpovednosť za osobné rozhodnutia 2 h.

11.45 - 13.15 kontrola osobných informácií 2 h.

13.30 - 15.00 hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 2 h.

15.15 - 16.00 verejné a súkromné poistenie 1 h.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiak
21. máj 2018 - od 10:00 do 16:00
 
 
 
KEA_07_1482_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44752 -

KEA_07_1482_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44752 -

Dátum: 
21. máj 2018 - od 12:00 do 18:00
Miesto a učebňa: 
Zborov, Základná škola s MŠ, Školská 478
multimediálna učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

12:00 - 13:30 Tréning formulovania otázok so zreteľom  na ich kognitívnu hodnotu. Konfliktné situácie v komunikácií - zdroj autority učiteľa.

13:45 - 15:15  Význam empatie  a empatických reakcií v komunikácií

15:30 - 17:00 Tréning empatických reakcií.

17:15 - 18:00 Tréning empatických reakcií

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a interakcie so žiakmi a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.
21. máj 2018 - od 12:00 do 18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POA04_1307_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43665 -

POA04_1307_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43665 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 13:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, Základná umelecká škola, Baštová 23
učebňa
Program: 

8:00 - 9:30 Požiadavky na atestačnú skúšku - technické východiská pedagogického procesu v súlade so stanovenými tematickými okruhmi, požiadavky na odbornú a formálnu úroveň atestačnej práce, práca s odbornou literatúrou

9:45 - 11:15 Analýza vlastného vzdelávacieho procesu

11:30 - 13:00 Školský vzdelávací program, stanovovanie cieľov vyučovacieho procesu

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Umožniť učiteľom základnej umeleckej školy rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie ates
22. máj 2018 - od 8:00 do 13:00
 
TNA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44189 -

TNA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44189 -

Popis: 

Pedagogická diagnostika zameraná na úroveň čitateľských schopností

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P7
Lektor podujatia: 
Program: 

Pedagogická diagnostika zameraná na úroveň čitateľských schopností

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovanie, prehlbovanie a rozšírenie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogickej diagnostiky a rozvoja čitateľských schopností zameraných na porozumenie čítaného textu.
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
KEA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43710 -

KEA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43710 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
učebňa č.600
Lektor podujatia: 
Program: 

8,00 - 9,30 hod. Rozbor výstupov dištančnej úlohy vzájomne medzi účastníkmi a spätná väzba od lektora /2h/

9,45 - 11,15 hod. Využitie rôznych učebných textov pri rozvíjaní čítania sporozumením /2h/

11,30- 12,15 hod. Využitie rôznych učebných textov pri rozvíjaní čítania sporozumením /1h/

12,45 - 14,15 hod. Využitie rôznych učebných textov pri rozvíjaní čítania sporozumením /2h/

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogickej diagnostiky a rozvoja čitateľských schopností žiakov zameraných na porozumenie čítaného textu. Rozvíjať spôsobilosť učiteľov aplikovať vlastné
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA15_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43888 -

POA15_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43888 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Program: 

08.00 - 09.30 Systém hodnotenia pracovného výkonu.Súčasná prax  (doc .Blaško )2 h

09.45 - 11.15 Metódy hodnotenia a sebahodnotenia  (doc .Blaško ) 2 h

11.30 - 13.00 Ciele a kritéria hodnotenia zamestnancov vo vzťahu k ŠkVP (doc .Blaško ) 2 h.

13.30 - 14.15 Hodnotiaci rozhovor (doc .Blaško )  1 h.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA01_1112_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43468 -

POA01_1112_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43468 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Malá aula (80)
Lektor podujatia: 
Program: 

08.00-09.30  Sexualita na internete- ukážky, možnosti prevencie. Netolerancia

09.45- 11.15 Psychológia sociálnych vzťahov

11.15 -11.45 Obedňajšia prestávka

11.45 - 13.15 Vývin identity mladého človeka. Intolerancia

13.30 - 15.00 Šikanovanie členov iných kultúrnych skupín.Rizikové správanie sa žiakov

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
480 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
ZAA10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43766 -

ZAA10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43766 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
vzdelávacia miestnosť č. 1
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5 : Riadenie pedagogických procesov

 

08:00 – 11:15 Ciele rozvoja svojej školy

11:45 – 15:00 Funkcie a procedúry pedagogického riadenia

 

Prestávky. 09:30 – 09:45; 11:15 – 11:45; 13:15 – 13:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
KNA01_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43771 -

KNA01_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43771 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Komárno, DP MPC, Hradná 2
4A
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3 Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy

08:00-08:45 Metódy hodnotenia a sebahodnotenia 

08:45-09:30 Vzťah hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Nástroje hodnotenia

09:30-09:45 Prestávka

09:45-10:30  Vzťah hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Nástroje hodnotenia

10:30-11:15  Hodnotiaci rozhovor  

11:15-11:45 Prestávka

11:45-12:30 Princípy tvorby a štruktúra plánu kontinuálneho vzdelávania.

12:30-13:15 Tvorba ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vychádzajúci zo

                     vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov školy: Identifikácia

                     potrieb rozvoja kompetencií zamestnancov

13:15-13:30 Prestávka

13:30-14:15 Interné a externé vzdelávanie pedagogických zamestnancov

14:15-15:00 Interné a externé vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA14_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43885 -

POA14_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43885 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Program: 

08.00 - 09.30 Systém hodnotenia pracovného výkonu.Súčasná prax 2 h

                    doc.,RNDr.  Blaško, PhD.

09.45 - 11.15 Metódy hodnotenia a sebahodnotenia  2 h doc.Blaško

11.30 - 13.00 Ciele a kritéria hodnotenia zamestnancov vo vzťahu k ŠkVP 2 h.

                    doc. Blaško

13.30 - 14.15 Hodnotiaci rozhovor  1 h. doc. Blaško

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA06_1450_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45855 -

POA06_1450_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45855 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Zámutov, Základná škola, Zámutov 531
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 9:30       Personalizácia tabletu, prepojenie tabletu a interaktívnej techniky

9:45 - 11:15     Získavanie, inštalácia a ovládanie aplikácií vhodných pre tablet

11:45 - 13:15   Práca s aplikáciami na komunikáciu a overovanie vedomostí

13:30 - 14:15   Práca s aplikáciami na komunikáciu a overovanie vedomostí

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania tabletov a zavádzaných technológií na báze interaktivity a interdisciplinarity v školskej praxi.
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
TNA08_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44349 -

TNA08_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44349 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TNA06_0918_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44317 -

TNA06_0918_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44317 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P7
Lektor podujatia: 
Program: 

Téma 4. Hodnotenie žiakov v odbornom výcviku. Téma 5. Formálna stránka atestačnej práce.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Umožniť majstrom odbornej výchovy aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a vykonať atestačnú skúšku
22. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
TNA09_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44347 -

TNA09_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44347 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
22. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
BBA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 38610 -

BBA02_1441_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 38610 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:00
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Veľká zasadačka na 4.p.
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 – 10:15 MODUL 2 - Rozbor výstupov dištančnej úlohy vzájomne medzi účastníkmi (dvojice - trojice), spätná väzba od lektora

10:30 – 12:00 MODUL 2 - Východiská čítania s porozumením podľa PIRLS (štyri procesy porozumenia)

12:30 – 14:00 MODUL 2 - Stratégie a metódy nácviku čítania s porozumením pomocou hrových aktivít.

 

Prestávky: 10.15 - 10:30, 12:00 - 12:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovanie, prehlbovanie a rozšírenie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogickej diagnostiky a rozvoja čitateľských schopností zameraných na porozumenie čítaného textu.
22. máj 2018 - od 8:00 do 14:00
 
BAS13_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43583 -

BAS13_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43583 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
AULA
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3 Sebarozvoj vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca

Vybrané manažérske kompetencie

Lektor: Ing. Zdenka Kovalčíková

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
22. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
BBA01_1070_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 36396 -

BBA01_1070_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 36396 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:30 do 14:30
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Učebňa KV na 1. poschodí
Lektor podujatia: 
Program: 

Kritériá tvorby programov pre digitálnu hračku.Kritériá tvorby pracovnej podložky pre digitálnu hračku.Postup a praktická činnosť na tvorbe pracovnej podložky (4 VH)
Praktická činnosť: Ukážky práce s digitálnou hračkou na účastníkmi vytvorených podložkách – výmena praktických skúseností a spätná väzba od účastníkov vzdelávania (3 VH)
Prestávky: 10:00 - 10:15, 11:45 - 12:15 (obedná)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
22. máj 2018 - od 8:30 do 14:30
 
BBA05_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44510 -

BBA05_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44510 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Učebňa KV na 2. poschodí
Lektor podujatia: 
Program: 

08.30  - 11.45     Námety na edukačné aktivity a realizácia vzdelávacích aktivít so zameraním

                          na konkrétnu tému z prírodovednej oblasti.

11.45  - 12.15     Obedňajšia prestávka

12.15  - 13.45     Praktické aktivity zamerané na tvorbu cielených vzdelávacích aktivít vo

                          vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Človek a príroda
22. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
 
BAS03_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43731 -

BAS03_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43731 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 9:00 do 17:00
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 207
Program: 

Modul 2: Teoretické predpoklady aktívnej výučby detí a žiakov so SZP

09:00 - 12:15 (180 min) - Mgr. Beata Juráková

Modul 2: Teoretické predpoklady aktívnej výučby detí a žiakov so SZP

Modul 1: Špecifiká edukácie detí a žiakov zo SZP

13:00 - 15:30 (135 min) - PaedDr. Oľga Nestorová

15:30 - 17:00 (90 min) - PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
90 minút
135 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať si profesijné kompetencie v oblasti aplikovania implementácie metód aktívnej výučby do ŠkVP s dôrazom na plnenie psychomotorických cieľov vo výučbe detí a žiakov zo SZP
22. máj 2018 - od 9:00 do 17:00
 
BAS02_1307_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43898 -

BAS02_1307_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43898 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 9:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 105
Program: 

Orientačná štruktúra atestačnej práce (úvod, hlavná časť, záver, bibliografia, prílohy) a kritériá hodnotenia atestačnej práce. Formálna stránka atestačnej práce (rozsah, úprava záverečnej písomnej práce a bibliografické odkazy). Štruktúra atestačnej práce. Požiadavky na atestačnú skúšku – teoretické východiská pedagogického procesu v súlade so stanovenými tematickými okruhmi, požiadavky na odbornú a formálnu úroveň atestačnej práce, práca s odbornou literatúrou.

9:00 – 10:30, 10:45- 12:15, 12:45- 14:15

Pomôcky: písacie potreby

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Umožniť učiteľom základnej umeleckej školy rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniťtvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatnespracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atesta
22. máj 2018 - od 9:00 do 14:15
 
BAS03_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43551 -

BAS03_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43551 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 4: Výmena skúseností, odporúčania dobrej praxe.

09:00 - 13:00 (225 min)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
225 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať profesijné kompetencie vychovávateľov potrebné pre skvalitňovanie výchovy v čase mimo vyučovania detí školského veku implementáciou outdoorových aktivít.
22. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
 
POA22_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43859 -

POA22_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43859 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 10:00 do 16:00
Miesto a učebňa: 
Košice-Sídlisko KVP, Základná škola, Janigova 2
Košice, ZŠ Janigova 2, učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

10.00 -  11.30    Spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe

11.45 – 13.15    Náklady a prínosy jednotlivých typov úverov, úverová schopnosť.

13.30 – 15.00    Účel a dôležitosť poslednej vôle.

15.15 – 16.00    Základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiak
22. máj 2018 - od 10:00 do 16:00
 
 
 
POA02_1434_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44304 -

POA02_1434_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44304 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 12:00 do 17:00
Miesto a učebňa: 
Medzilaborce, Základná škola, Duchnovičova 480/29
Medzilaborce, ZŠ Duchnovičova 480/29, učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

12.00 - 13.30 hod. (90 min.): Špecifikácia foriem pedagogického ovplyvňovania vo vzťahu k rusínskej literatúre a k prvopočiatkom vlastnej literárnej tvorby. 

13.45 - 15.15 hod. (90 min.): Výber vhodnej doplnkovej rusínskej literatúry pre deti a mládež.

15.30 - 17.00 hod. (90 min.): Námety na prácu s literárnym textom a ďalších praktických činností.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov rusínskeho jazyka a literatúry potrebné na udržanie si štandardného výkonu pedagogickej činnosti.
22. máj 2018 - od 12:00 do 17:00
 
ZAA08_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43956 -

ZAA08_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43956 -

Dátum: 
22. máj 2018 - od 12:00 do 17:00
Miesto a učebňa: 
Turčianske Teplice, Základná škola s MŠ, Školská 447/2
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

12:00 - 17:00

Modul 3: Praktický výcvik využívania metód a foriem práce podporujúcich rozvoj myslenia a kreativity u žiakov v škole.

Aktivity podporujúce rozvoj myslenia a kreativity u žiakov, praktický výcvik.

 

Prestávky: 13:30 - 13:45; 15:15 - 15:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní vo všetkých vyučovacích predmetoch na rozvoj myslenia a kreativity
22. máj 2018 - od 12:00 do 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNA19_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43607 -

TNA19_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43607 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P11
Lektor podujatia: 
Program: 

Šikanovanie - pojem, etapy vývoja a príčiny

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Rozšíriť a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania v školskom prostredí
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TNA07_1372-2014_PKRO_MPC - vzdelávanie - 44309 -

TNA07_1372-2014_PKRO_MPC - vzdelávanie - 44309 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5.  Riadenie pedagogických procesov

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TTA02_1743_2017_PKR_MPC - vzdelávanie - 43406 -

TTA02_1743_2017_PKR_MPC - vzdelávanie - 43406 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Trnava, SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6
zasadačka na prízemí
Program: 

8:00 - 11:15  Podoblasť Čísla a vzťahy

11:15 - 11:45 Obedňajšia prestávka

11:45 - 14:15 Podoblasť geometria a meranie

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami
23. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
KNA01_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43772 -

KNA01_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43772 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Komárno, DP MPC, Hradná 2
4A
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3 Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy

08:00-09:30 Princípy tvorby a štruktúra plánu kontinuálneho vzdelávania. Tvorba

                     ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vychádzajúci zo vzdelávacích

                     potrieb pedagogických zamestnancov školy: Návrh plánu kontinuálneho

                     vzdelávania – praktická činnosť

09:30-09:45 Prestávka

09:45-10:30  Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania – praktická činnosť

10:30-11:15  Tvorba vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania – praktická

                     činnosť 

11:15-11:45 Prestávka

11:45-13:15 Tvorba vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania – praktická

                     činnosť 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
23. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
POA21_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 45452 -

POA21_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 45452 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Program: 

8:00 - 9:30     Mgr. Ľudmila Kravčáková - Modul 4: Organizácia ako systém; Téma: Subsystémy školy a školakého zariadenia a ich funkcia v rozvoji školy(ŠZ)

9:45 - 11:15   Mgr. Ľudmila Kravčáková - Modul 4: Organizácia ako systém; Téma: Subsystémy školy a školakého zariadenia a ich funkcia v rozvoji školy(ŠZ)

11:45 - 13:15  Mgr. Ľudmila Kravčáková - Modul 4: Organizácia ako systém; Téma: Poslanie a vízia školy

13:30 - 15:00 Mgr. Ľudmila Kravčáková - Modul 4: Organizácia ako systém; Téma: Poslanie a vízia školy

15:00              záver

 

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA04_1122_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43933 -

POA04_1122_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43933 -

Popis: 

Účastník identifikuje a uplatní jednotlivé komunikačné a prezentačné zručnosti v pedagogickej praxi

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Lektor podujatia: 
Program: 

8,00 - 9,30 h       Modul 3 Komunikácia: Nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie - 2h

9,45 - 11,15 h     Komunikácia učiteľa so žiakmi a rodičmi - nácvik - 2h

11,45 - 13,15 h   Komunikácia učiteľa so žiakmi a rodičmi - nácvik - 2h

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Imitovať prostredníctvom komunikačných štruktúr situácie učiteľa so žiakmi, rodičmi. Ovládať trému a strach z vystúpenia.
23. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
ZAA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43768 -

ZAA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43768 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
vzdelávacia miestnosť č. 1
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 2: Riadenie zmeny v procese výchovy a vzdelávania

08:00 -  11:15  Metódy a nástroje autoevalvácie školy

11:45 -  15:00 Riadenie autoevalvácie

 

Prestávky. 09:30 – 09:45; 11:15 – 11:45; 13:15 – 13:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
BAS08_1497_2015_MPC - vzdelávanie - 44425 -

BAS08_1497_2015_MPC - vzdelávanie - 44425 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Modra, Materská škola, Sládkovičova 13
učebňa
Program: 

8.00 – 15:00           Pohyb a telesná zdatnosť

                               Telesné a zdravotné cvičenia – ich význam a štruktúra

                               Námety na nové pohybové zručnosti

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami revidovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a Pohyb
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
KEA09_1124_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44031 -

KEA09_1124_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44031 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
učebňa č.600
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 - 09:30  Záverečné prezentácie pred účastníkmi a lektorkou

09:45 - 11:15   Záverečné prezentácie pred účastníkmi a lektorkou

11:30 - 13:00   Záverečné prezentácie pred účastníkmi a lektorkou

13:30 - 15:00   Záverečné prezentácie pred účastníkmi a lektorkou

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Umožniť vychovávateľom aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie skúšky.
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA01_1353_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 45841 -

POA01_1353_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 45841 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Miest. č. 41 (12)
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 9:30       Modul I. - Digitálna revolúcia

9:45 - 11:15     Modul I. - Digitálna revolúcia

11:45 - 13:15   Modul I. - Digitálna revolúcia

13:30 - 15:00   Modul II. - Nahí na sieti - ochrana údajov a privátna sféra

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať, udržať a prehlbovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných školách.
23. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA17_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43860 -

POA17_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43860 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:00 do 14:30
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Miest. č. 31 (35)
Lektor podujatia: 
Program: 

08.00 - 09.30 zodpovednosť za osobné rozhodnutia 2 h.

09.45 - 11.15 kontrola osobných informácií 2 h.

11.30 - 13.00 hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 2 h.

13.45 - 14.30 verejné a súkromné poistenie 1 h

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiak
23. máj 2018 - od 8:00 do 14:30
 
BBA06_1232_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44921 -

BBA06_1232_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44921 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:15 do 14:00
Miesto a učebňa: 
Muráň, Základná škola s MŠ, Muráň 353
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

08:15 - 09:45 Vymedzenie pojmu tvorivosť. Kreativita detí na prvom stupni ZŠ.

10:00 - 11:30 Kreativita ako riešenie problému.

12:30 - 14:00 Faktory tvorivosti.

Prestávky: 9.45 - 10:00. 11:30 - 12:30

Je potrebné si so sebou priniesť výkres A4, farbičky, príp. fixky.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať a zdokonaľovať kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja logického myslenia a kreativity žiakov na prvom stupni základnej škole. Stimulovať imaginatívne schopností učiteľov na rozvíjanie ich fantázie, predstavivosti.
23. máj 2018 - od 8:15 do 14:00
 
KNA01_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43750 -

KNA01_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43750 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
Miesto a učebňa: 
Komárno, ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösa 39
multimediálna učebňa
Program: 

08:30- 10:00 Modul 3. Praktický výcvik využívania metód a foriem práce podporujúcich rozvoj myslenia a kreativity u žiakov v škole / 90 min./ 10:00- 10:15 Prestávka 10:15- 11:45 Aktivity podporujúce rozvoj myslenia a kreativity u žiakov, praktický výcvik /90 min/ 11:45- 12:15 Prestávka 12:15- 13:45 Aktivity podporujúce rozvoj myslenia a kreativity u žiakov, praktický výcvik /90 min/ 13:45- 14:00 Prestávka 14:00- 14:45 Aktivity podporujúce rozvoj myslenia a kreativity u žiakov, praktický výcvik /45 min/

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
135 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní vo všetkých vyučovacích predmetoch na rozvoj myslenia a kreativity
23. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
 
KEA02_1227_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43299 -

KEA02_1227_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43299 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Košice-Juh, Hotelová akadémia, Južná trieda 10
zasadačka č. 611
Program: 

08:30 - 10:00 Legislatíva k ochrane národných parkov, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

10:15 - 11:45 Metodológia prípravy geografickej exkurzie, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

12:15 - 13:45 Ukážky aktivít pre geografickú exkurziu, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon učiteľov geografie v oblasti profesijného rastu, sebarozvoja a riadenia edukačného procesu geografie pri príprave a realizácií geografickej exkurzie.
23. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
BBA01_1407_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44145 -

BBA01_1407_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44145 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Veľká zasadačka na 4.p.
Lektor podujatia: 
Program: 

08:30 – 08:45 hod.: Úvod a prezentácia.08:45 – 10:00 hod.:  Téma 3: (Px) Ukážky konkrétnych aktivizujúcich metód vo výchovnej časti edukačného procesu vo vzťahu k sledovaným spoločenským oblastiam: mediálna, etická, zdravotná, dopravná.10:15 - 11:45 hod.:Téma 3: (Te) Negatívne a pozitívne účinky médií vo vzťahu k výchovnej časti edukačného procesu.12:15 – 13:45 hod.:Téma 3: (Px) Ukážka hodnotenia vybraného mediálneho obsahu (okrem audiovizuálnych diel) – kritériá a argumentácia, význam kritického hodnotenia internetového obsahu.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri efektívnom využívaní aktivizujúcich metód a prostriedkov vo výchove tak, aby ich vedeli využiť na formovanie základných hodnotových systémov a zvyšovani
23. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
 
BAS04_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43733 -

BAS04_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43733 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 207
Program: 

Modul 2: Teoretické predpoklady aktívnej výučby detí a žiakov so SZP

09:00 - 12:15 (180 min) - Mgr. Beata Juráková

13:00 - 16:15 (180 min) - PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
180 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať si profesijné kompetencie v oblasti aplikovania implementácie metód aktívnej výučby do ŠkVP s dôrazom na plnenie psychomotorických cieľov vo výučbe detí a žiakov zo SZP
23. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
 
BAS05_1124_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44374 -

BAS05_1124_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44374 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 9:00 do 14:30
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 105
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 6: Formálna stránka atestačnej práce

09:00 - 12:15 (180 min.)

13:00 - 14:30 (90 min.)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Umožniť vychovávateľom aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atestačne
23. máj 2018 - od 9:00 do 14:30
 
BAS08_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44254 -

BAS08_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44254 -

Dátum: 
23. máj 2018 - od 9:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 106
Lektor podujatia: 
Program: 

Príčiny šikanovania (2VH)

Etapy šikanovania (2VH)

Príznaky šikanovania (3VH)

(315min)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozšíriť a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania v školskom prostredí.
23. máj 2018 - od 9:00 do 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POA03_1614_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43791 -

POA03_1614_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43791 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 7:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Veľká aula (110)
Lektor podujatia: 
Program: 

07:30 - 09:00  Dlhodobé a krátkodobé ciele (1 hod.)

                        Požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných                              pomôcok (1 hod.)

09:15 - 10:45   Požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

                        pomôcok (1 hod.)

                        Hodnotenie a klasifikácia výsledkov (1 hod.)

11:00 - 11:45  Hodnotenie a klasifikácia výsledkov (1 hod.)

12:15 - 13:45  Špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka (2 hod.)

                       

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať špecifické profesijné kompetencie pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov s tzv. špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, najmä kompetencie súvisiac
24. máj 2018 - od 7:30 do 13:45
 
 
TNA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44256 -

TNA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44256 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Lektor podujatia: 
Program: 

Normatívne a ekonomické riadenie, II. časť.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TNA01_1743_2017_MPC - vzdelávanie - 44199 -

TNA01_1743_2017_MPC - vzdelávanie - 44199 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P11
Program: 

Práca so štandardami pre podoblasť Práca s informáciami, tvorba
pojmového aparátu, evaluácia.
Praktické činnosti zamerané na tvorbu cielených vzdelávacích aktivít
vo vzdelávacej oblasti.
 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami
24. máj 2018 - od 8:00 do 13:15
 
BAS08_1497_2015_MPC - vzdelávanie - 44431 -

BAS08_1497_2015_MPC - vzdelávanie - 44431 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 8:45
Miesto a učebňa: 
Modra, Materská škola, Sládkovičova 13
učebňa
Program: 

8:00 - 8:45 Námety na pohybové programy

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
45 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami revidovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a Pohyb
24. máj 2018 - od 8:00 do 8:45
 
ZAA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43793 -

ZAA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43793 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
vzdelávacia miestnosť č. 1
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3 Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy

08:00 -11:15  Tvorba ročného plánu kontinuálneho vzdelávania

11:45 -14:15 Interné a externé vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Prestávky. 09:30 – 09:45; 11:15 – 11:45; 13:15 – 13:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
NRA01_1743_2017_MPC - vzdelávanie - 44457 -

NRA01_1743_2017_MPC - vzdelávanie - 44457 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5
učebňa č.40
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 - 09:30 - Charakterstika vzdelávacej oblasti; Práca so štandardami pre podoblasť Čísla a vzťahy, tvorba pojmového aparátu, evaluácia;

09:45 - 11:15 - Práca so štandardami pre podoblasť Čísla a vzťahy, tvorba pojmového aparátu, evaluácia; Práca so štandardami pre podoblasť Geometria a meranie;

11:45 - 13:15 - Práca so štandardami pre podoblasť Geometria a meranie;

13:30 - 14:15 - Praktické činosti zamerané na tvorbu cielených vzdelávacích aktivít.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA18_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43862 -

POA18_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43862 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:30
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Miest. č. 31 (35)
Lektor podujatia: 
Program: 

08.00 - 09.30 zodpovednosť za osobné rozhodnutia 2 h.

09.45 - 11.15 kontrola osobných informácií 2 h.

11.30 - 13.00 hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 2 h.

13.45 - 14.30 verejné a súkromné poistenie 1 h

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiak
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:30
 
TNA20_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43538 -

TNA20_1226_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43538 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P11
Lektor podujatia: 
Program: 

Šikanovanie, etapy vývoja šikanovania a príčiny

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Rozšíriť a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania v školskom prostredí
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43505 -

POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43505 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Malá aula (80)
Program: 

08,00-09,30 (90 min)   Mgr. Meždejová, Obsah a špecifiká  IVVP (2 h)

09,45-11,15 (90 min)    Mgr. Meždejová, Realizácia IVVP (1 h)

                                                                Tvorba IVVP žiaka – praktická činnosť v skupinách (1 h)

11,45-13,15 (90 min)     Mgr. Meždejová, Tvorba IVVP žiaka – praktická činnosť v skupinách (2 h)

13,30-14,15 (45 min)     Mgr. Meždejová, INSERT, voľné písanie  (1 h)

                      

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
330 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca v súvislosti s prácou so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti s profesijnými štandardami
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
POA13_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43700 -

POA13_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43700 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, Základná škola, Lesnícka 1
učebňa
Program: 

8.00 - 9.30 - (90 min) - PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA. - Modul 6: Systém hodnotenia  a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

9.45 - 11.15 - (90 min) - PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA. - Modul 6: Systém hodnotenia  a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

11.15 - 11.45 - obedňajšia prestávka

11.45 - 13.15 - (90 min) - PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA. - Modul 6: Systém hodnotenia  a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

13.30 - 15.00 - (90 min) - PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA. - Modul 6: Systém hodnotenia  a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
24. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TTA04_1494_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43724 -

TTA04_1494_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43724 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Trnava, SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6
zasadačka na prízemí
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 11:15 POdporovanie vzťahu medzi obsahom a formou písanej reči

11:15 - 11:45 Obedňajšia prestávka

11:45 - 14:15 Formálne charakteristiky písanej reči

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogického zamestnanca pre oblasť predprimárneho vzdelávania v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v oblasti Jazyk a komunikácia.
24. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
BAS07_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43895 -

BAS07_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43895 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 207
Lektor podujatia: 
Program: 

Tvorivosť a jej princípy. Možnosti rozvoja tvorivosti.  Maľba – tradičné a netradičné postupy – praktické cvičenia

Analýza učebných osnov, Formulácia cieľov. Tvorba úloh zameraných na rozvoj tvorivosti

8:30 - 10:00 10:15 – 11:45 12:15 – 13:45 14:00 – 15:30

pomôcky: 5 výkresov A3, 5 výkresov A4, farebné papiere, nožnice, lepidlo, temperové farby, vodové farby, tuš, noviny, časopis, štetce ploché a na vodové farby (hrubšie aj tenšie), miska no vodu handra,

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka.
24. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
 
BAS12_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43641 -

BAS12_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43641 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
AULA
Program: 

8.30 - 13.45

modul 4: SWOT analýza školy (ŠZ)

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Vedieť využiť analýzu SWOT pre návrhy zámerov (smerov, oblastí) rozvoja svojej školy (ŠZ).
24. máj 2018 - od 8:30 do 15:30
 
KEA03_1227_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43304 -

KEA03_1227_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43304 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Košice-Juh, Hotelová akadémia, Južná trieda 10
zasadačka č. 611
Program: 

08:30 - 10:00 Legislatíva k ochrane národných parkov, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

10:15 - 11:45 Metodológia prípravy geografickej exkurzie, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

12:15 - 13:45 Ukážky aktivít pre geografickú exkurziu, lektor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon učiteľov geografie v oblasti profesijného rastu, sebarozvoja a riadenia edukačného procesu geografie pri príprave a realizácií geografickej exkurzie.
24. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
 
BAS04_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43734 -

BAS04_1404_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43734 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 105
Program: 

Modul 2: Teoretické predpoklady aktívnej výučby detí a žiakov so SZP

09:00 - 12:15 (180 min) - Mgr. Beata Juráková

13:00 - 16:15 (180 min) - Mgr. Beata Juráková

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať si profesijné kompetencie v oblasti aplikovania implementácie metód aktívnej výučby do ŠkVP s dôrazom na plnenie psychomotorických cieľov vo výučbe detí a žiakov zo SZP
24. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
 
KEA07_1448_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44758 -

KEA07_1448_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44758 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 9:00 do 15:15
Miesto a učebňa: 
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
učebňa č.600
Lektor podujatia: 
Program: 

09:00 - 10-30 - Cieľ atestačnej práce a kritéria ( indikátory) na vyhodnotenie cieľa práce

10:45 - 12:15 - Metodika riešenia odborno- metodického problému.

12:45 - 14:15 - Obsah a štruktúra atestačnej práce

14:30 - 15:15 - Obsah a štruktúra atestačnej práce

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť ich na vyko
24. máj 2018 - od 9:00 do 15:15
 
 
NRK06_0965_2012_PKR_MPC - vzdelávanie - 43794 -

NRK06_0965_2012_PKR_MPC - vzdelávanie - 43794 -

Dátum: 
24. máj 2018 - od 10:30 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Komárno, DP MPC, Hradná 2
4A
Lektor podujatia: 
Program: 

10:30 - 12:00     Prehľad a možnosť využitia webových sídiel pri vyučovaní, využitie digitálnych technológií

12:00 - 12:30     Prestávka

12:30 - 14:00     Prehľad a možnosť využitia webových sídiel pri vyučovaní, využitie digitálnych technológií

14:00 - 14:15     Prestávka

14:15 - 15:00     Prehľad a možnosť využitia webových sídiel pri vyučovaní, využitie digitálnych technológií

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
225 minút
Cieľ podujatia: 
Cieľom je inovácia, rozvíjanie a posilnenie komunikačných kompetencií v predmete slovenský jazyk nazákladných školách prvého stupňa s vyučovacím jazykom maďarským.
24. máj 2018 - od 10:30 do 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POA03_1601_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45927 -

POA03_1601_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45927 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 7:30 do 14:45
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Miest. č. 41 (12)
Lektor podujatia: 
Program: 

07.30 - 09.00 hod.(90 min.): Modely zmeny, práca so zmenou

09.15 - 10.45 hod.(90 min.): Úpravy, revidovanie ŠkVP

11.30 - 13.00 hod.(90 min.): Riadenie procesu autoevalvácie ŠkVP v rámci predmetovej komisie

13.15 - 14.45 hod.(90 min.): Riadenie procesu autoevalvácie ŠkVP v rámci predmetovej komisie

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať kompetencie potrebné pre vedenie členov predmetovej komisie vo väzbe na školský vzdelávací program a kultúru školy
25. máj 2018 - od 7:30 do 14:45
 
POA02_1302_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44052 -

POA02_1302_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44052 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 7:45 do 13:00
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Miest. č. 31 (35)
Program: 

7.45 - 9.15     Ovplyvňovanie štýlov učenia (teoretické východiská a skupinové vzdelávanie)  (90 minút)

9.30 - 11.00    Ovplyvňovanie štýlov učenia (teoretické východiská a skupinové vzdelávanie)  (90 minút)

11.30-13.00    Využitie aktívnych metód a stratégií riadenia triedy v kontexte s učebnými štýlmi žiakov v praxi  (90 minút)

                      Lektor: PaedDr. Slávka Džačovská, PhD.,  MBA

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť a udržať profesijné kompetencie učiteľov pre spoznanie učebných štýlov žiakov a pre výber vhodnej vyučovacej stratégie vzhľadom na edukačné ciele v predmete slovenský jazyka literatúra
25. máj 2018 - od 7:45 do 13:00
 
KEA09_1230_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 45478 -

KEA09_1230_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 45478 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 7:45 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Košice-Juh, Hotelová akadémia, Južná trieda 10
zasadačka č. 611
Lektor podujatia: 
Program: 

07:45 - 09:15   Výtvarné práce zamerané na využitie odpadových materiálov – teória, ukážky (2 h)

09:30 - 11:00   Praktická činnosť (2 h)

11:15 - 12:45   Maľba na hodváb, lavírovanie – teória, ukážky, praktická činnosť (2 h)

13:15 - 15:30   Práca s kontúrou, efekt soli pri maľbe na hodváb, práca so šablónou (3h)

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
405 minút
Cieľ podujatia: 
Rozšíriť profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti využívania vhodných výtvarných techník, organizačných foriem a metód vzdelávania potrebných na výkon pedagogickej činnosti zameranej na výtvarné aktivity vo výchove mimo vyučovania
25. máj 2018 - od 7:45 do 15:30
 
 
KEA01_1495_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44037 -

KEA01_1495_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44037 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
učebňa č.600
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 09:30    TC 2: Verbálna komunikácia vo vyučovacom procese - princípy (2 h)

09:45 - 11:15   Kontextové modality, zlozvyky (2 h)

11:30 - 12:15   Rozhovor (1 h)

12:45 - 15:00   Praktický nácvik (3 h)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
BBA03_1496_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44429 -

BBA03_1496_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 44429 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Liptovská Lúžna, Základná škola s MŠ, Liptovská Lúžna 569
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 – 15:00 1. Modul: Rétorika v kontexte 21. storočia. Explikácia primárneho pojmoslovia

   

Prestávky: 9.30 – 9.45, 11.30 – 12.15

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa potrebné na riadenie vyučovacieho procesu v oblasti rétoriky a implementácie nových poznatkov z oblasti rečovej komunikácie do vyučovacieho procesu.
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43509 -

POA2_1150_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43509 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
Miesto a učebňa: 
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Malá aula (80)
Program: 

08,00-09,30 (90 min)   Mgr. Meždejová, INSERT, voľné písanie, pojmové mapy: ukážky (2)

09,45-11,15 (90 min)    Mgr. Meždejová, INSERT, voľné písanie, pojmové mapy: praktická činnosť (1 h)

                                                                              Koopertívne učenie, Cinquin: ukážky (1)

11,45-13,15 (90 min)    Mgr. Meždejová,  Kooperatívne učenia, Cinquin: praktická činnosť (2 h)

13,30-14,15 (45 min)    Mgr. Meždejová,  Kooperatívne učenie, Cinquin: praktická činnosť  (1 h)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
330 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca v súvislosti s prácou so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti s profesijnými štandardami
25. máj 2018 - od 8:00 do 14:15
 
ZAA10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43789 -

ZAA10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43789 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
vzdelávacia miestnosť č. 1
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5 : Riadenie pedagogických procesov

08:00 – 11:15 Zmeny v pedagogickom riadení školy

11:45 – 15:00 Seba hodnotenie školy

 

Prestávky. 09:30 – 09:45; 11:15 – 11:45; 13:15 – 13:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
TNA01_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 35439 -

TNA01_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 35439 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 11:15
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P7
Lektor podujatia: 
Program: 

Výtvarné techniky a ich možnosti pri rozvoji tvorivosti dieťaťa a žiaka - tradičné sa môže stať netradičným.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka.
25. máj 2018 - od 8:00 do 11:15
 
TNA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44352 -

TNA10_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44352 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P7
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
BBA06_1232_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44922 -

BBA06_1232_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 44922 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Muráň, Základná škola s MŠ, Muráň 353
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 - 09:30 Charakteristika vyučovacích metód na rozvoj tvorivosti žiakov

09.45 - 11:15 Metóda tvorivého riešenia problémov, heuristická metóda,   metóda brainstormingu.

11:30 - 13:00  Ukážky využitia uvedených metód pre rozvoj tvorivosti. Prekážky rozvoja tvorivosti. 

14:00 - 15:30 Tvorivé vyučovanie a motivačná edukačná klíma. 

Prestávky: 9:30 - 9:45, 11:15 - 11:30, 13:00 - 14.00

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Rozvíjať a zdokonaľovať kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja logického myslenia a kreativity žiakov na prvom stupni základnej škole. Stimulovať imaginatívne schopností učiteľov na rozvíjanie ich fantázie, predstavivosti.
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:30
 
TNA06_1773_2016_MPC - vzdelávanie - 44154 -

TNA06_1773_2016_MPC - vzdelávanie - 44154 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P8
Program: 

Pedagogická reflexia navrhnutej inovácie.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
180 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie PZ so zameraním nauplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúsenosti pririešení odborno-metodických problémov v oblasti vykonávanej činnosti.
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
NRA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44453 -

NRA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44453 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto a učebňa: 
Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5
učebňa č.11
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 15:00 Personálna politika.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).
25. máj 2018 - od 8:00 do 15:00
 
KNA01_1437_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43817 -

KNA01_1437_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43817 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:00 do 13:00
Miesto a učebňa: 
Komárno, ZŠ s VJM - Alapiskola, Práce 24
Komárno, ZŠ s VJM, multimediálna učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

08:00 - 09:30     Praktické ukážky psychomotorických hier zameraných na rozvoj psychických
                          a fyzických osobitostí žiaka.
09:30 - 09:45     Prestávka

09:45 - 11:15     Praktické ukážky psychomotorických hier zameraných na rozvoj psychických
                          a fyzických osobitostí žiaka.
                          Analýza vybraných psychomotorických hier.

11:15 - 11:30     Prestávka

11:30 - 13:00     Analýza vybraných psychomotorických hier.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť zručnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v metodike uplatňovania psychomotorických hier v pedagogickej praxi primárneho vzdelávania.
25. máj 2018 - od 8:00 do 13:00
 
BBA02_1410_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44147 -

BBA02_1410_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44147 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Zvolen, SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

08:30 – 08:45 hod.: Úvod a prezentácia.08:45 – 10:00 hod.: MODUL 4: Ľudsko-právne minimum:- Charakteristika a filozofia ľudských práv, práva dieťaťa v kontexte Dohovoru o právach dieťaťa.- Násilie, rasizmus, diskriminácia, výchova k tolerancii.

10:15 - 11:45 hod.: MODUL 4: Ľudsko-právne minimum:- Násilie, rasizmus, diskriminácia, výchova k tolerancii.- Implementácia výchovy k ľudským právam vo výchovnom programe školského zariadenia.12:15 – 13:45 hod.: MODUL 4: Ľudsko-právne minimum:- Ukážky modelových situácií právnych skutočností zameraných na implementáciu ľudských práv do práce vychovávateľa.

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti formovania právneho vedomia a implementácie právnej problematiky do pedagogickej činnosti v súvislosti so zvládaním situácií právneho charakteru vyskytujúcich sa v edukačnej praxi vychová
25. máj 2018 - od 8:30 do 13:45
 
BAS04_1495_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43698 -

BAS04_1495_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43698 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 207
Lektor podujatia: 
Program: 

Analýza modelových situácií zo školskej praxe zameraných na neverbálnu komunikáciu - zážitkové učenie (5 h). Techniky sebaprezentácie (2 h).

08:30 - 14:45 hod.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
Cieľ podujatia: 
Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa potrebné na realizovanie vyučovacieho procesu, v ktorom sa majú rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v oblasti komunikácie a komunikačných zručností.
25. máj 2018 - od 8:30 do 14:45
 
BAS06_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45537 -

BAS06_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 45537 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 8:45 do 13:45
Miesto a učebňa: 
Bratislava-Rača, Materská škola pri ZŠ, Hubeného 25
učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 
  • Rozvoj prírodovednej gramotnosti – obsahový a výkonový štandard jednotlivých podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Neživá príroda, Prírodné javy. Práca s evaluačnými otázkami – 2 h
  • Význam a spôsob práce s detskými predstavami o prírodných javoch - 2 h
  • Induktívny prístup k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole – 2 h
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Človek a príroda
25. máj 2018 - od 8:45 do 13:45
 
 
BAS02_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43546 -

BAS02_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43546 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 105
Program: 

Modul 3: Praktické ukážky plánovania konkrétnych činností

09:00 - 12:15 (180 min)

Modul 4: Metodické námety pre prírodovedno-environmentálnu oblasť

13:00 - 16:15 (180 min)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať profesijné kompetencie vychovávateľov potrebné pre skvalitňovanie výchovy v čase mimo vyučovania detí školského veku implementáciou outdoorových aktivít.
25. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
 
BAS03_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43547 -

BAS03_1203_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 43547 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
Miesto a učebňa: 
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
A 106
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3: Praktické ukážky plánovania konkrétnych činností

09:00 - 12:15 (180 min)

Modul 4: Metodické námety pre prírodovedno-environmentálnu oblasť

13:00 - 16:15 (180 min)

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať profesijné kompetencie vychovávateľov potrebné pre skvalitňovanie výchovy v čase mimo vyučovania detí školského veku implementáciou outdoorových aktivít.
25. máj 2018 - od 9:00 do 16:15
 
 
 
 
 
TNA02_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 35447 -

TNA02_1414_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 35447 -

Dátum: 
25. máj 2018 - od 13:00 do 16:15
Miesto a učebňa: 
Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14
P7
Lektor podujatia: 
Program: 

Výtvarné techniky a ich možnosti pri rozvoji tvorivosti dieťaťa a žiaka - tradičné sa môže stať netradičným.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka.
25. máj 2018 - od 13:00 do 16:15