Primárne karty

  pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
49
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
BBA02_1062_2013_MRK_MPC - 21848 - aktualizačné vzdelávanie

BBA02_1062_2013_MRK_MPC - 21848 - aktualizačné vzdelávanie

Dátum: 
1. december 2017 - od 13:00 do 18:00
Miesto a učebňa: 
Multimediálna učebňa
Druh vzdelávania: 
Program: 

13:00 – 16:15 Didaktika práce s Internetom a edukačnými programami v CVS
16:30 – 18:00 Textový procesor

Prestávka:  14:30 – 14:45, 16:15 – 16:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Získať nové aplikovateľné poznatky, pre implementáciu IKT do CVS, pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
1. december 2017 - od 13:00 do 18:00
 
 
 
50
4
5
6
7
8
9
10
BBA06_1450_2015_PKR_MPC - 21845 - aktualizačné vzdelávanie

BBA06_1450_2015_PKR_MPC - 21845 - aktualizačné vzdelávanie

Dátum: 
4. december 2017 - od 13:00 do 18:00
Miesto a učebňa: 
Multimediálna učebňa
Druh vzdelávania: 
Lektor podujatia: 
Program: 

13:00 – 14:30 Personalizácia tabletu, prepojenie tabletu a interaktívnej techniky
14:45 – 16:15 Získavanie, inštalácia a ovládanie aplikácií vhodných pre tablet
16:30 – 18:00 Práca s aplikáciami na komunikáciu a overovanie vedomostí.

Prestávky: 14:30 – 14:45, 16:15 – 16:30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
270 minút
Cieľ podujatia: 
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania tabletov a zavádzaných technológií na báze interaktivity a interdisciplinarity v školskej praxi.
4. december 2017 - od 13:00 do 18:00
 
 
 
 
BBA15_0808_2012_PKR_MPC - 21852 - aktualizačné vzdelávanie

BBA15_0808_2012_PKR_MPC - 21852 - aktualizačné vzdelávanie

Dátum: 
8. december 2017 - od 8:30 do 14:15
Miesto a učebňa: 
učebňa
Druh vzdelávania: 
Lektor podujatia: 
Program: 

8:30 – 14:15 2 modul: Zvládanie a riešenie konfliktných situácií v škole, riešenie konfliktov žiak – žiak z pohľadu učiteľa, interakčné hry a cvičenia, relaxačné techniky

Prestávky: 10.00 – 10.15, 11.45 – 12.15

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
8. december 2017 - od 8:30 do 14:15
 
 
 
51
11
12
13
14
15
16
17
 
 
BBA01_1468_2015_PKR_MPC - 21859 - aktualizačné vzdelávanie

BBA01_1468_2015_PKR_MPC - 21859 - aktualizačné vzdelávanie

Dátum: 
13. december 2017 - od 8:30 do 15:30
Miesto a učebňa: 
Veľká zasadačka na 4.p.
Druh vzdelávania: 
Lektor podujatia: 
Program: 

8:30 – 15:30 2. modul – Tvorba úloh na čítanie s porozumením: charakteristika textov podľa cieľov čítania, úlohy k textu podľa cieľov čítania 

Prestávky: 10.00 – 10.15, 11.45 – 12.15, 13.45 – 14.00

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
13. december 2017 - od 8:30 do 15:30
 
 
BBA04_1495_2015_PKR_MPC - 22392 -

BBA04_1495_2015_PKR_MPC - 22392 -

Dátum: 
15. december 2017 - od 12:15 do 18:00
Miesto a učebňa: 
ZŠ SNP BB učebňa
Lektor podujatia: 
Program: 

12:15 – 18:00

Tematický celok 2 - Verbálna komunikácia vo vyučovacom procese:  praktický nácvik efektívnej verbálnej komunikácie.

Tematický celok 3 - Neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese: explikácia jednotlivých prostriedkov neverbálnej komunikácie.

Prestávky: 14.30 – 14.45, 16.15 – 16.30

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
15. december 2017 - od 12:15 do 18:00
 
 
 
52
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
53
25
26
27
28
29
30
31