Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Dátum: 
28.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Nové štrukturálne prvky iŠVP (ŠVP) pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí. Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb s predchádzajúcimi koncepciami. Obsahový a výkonový štandard vzdelávacích podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy. Zdravie a zdravý životný štýl: Podpora zdravia a zdravého životného štýlu u detí predškolského veku, pochopenie významu pohybu pre zdravie, ukážky adekvátnych telesných cvičení so zameraním na správne držanie tela.
315 minút
28.06.2017 - od 08:00 do 14:15