Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
Dátum: 
28. jún 2017 - od 8:00 do 14:15
Lektor podujatia: 
Program: 
Nové štrukturálne prvky iŠVP (ŠVP) pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí. Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb s predchádzajúcimi koncepciami. Obsahový a výkonový štandard vzdelávacích podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy. Zdravie a zdravý životný štýl: Podpora zdravia a zdravého životného štýlu u detí predškolského veku, pochopenie významu pohybu pre zdravie, ukážky adekvátnych telesných cvičení so zameraním na správne držanie tela.
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
315 minút
28. jún 2017 - od 8:00 do 14:15