Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Dátum: 
27. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Lektor podujatia: 
Program: 

27.06. 2017 od 8:00 do 15:00

Nové štrukturálne prvky štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí.

Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Človek a príroda s predchádzajúcimi koncepciami.

Rozvoj prírodovednej gramotnosti – obsahový a výkonový štandard jednotlivých podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Neživá príroda, Prírodné javy.

Práca s evaluačnými otázkami.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
27. jún 2017 - od 8:00 do 15:00