Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Dátum: 
27.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

27.06. 2017 od 8:00 do 15:00

Nové štrukturálne prvky štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí.

Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Človek a príroda s predchádzajúcimi koncepciami.

Rozvoj prírodovednej gramotnosti – obsahový a výkonový štandard jednotlivých podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Neživá príroda, Prírodné javy.

Práca s evaluačnými otázkami.

360 minút
27.06.2017 - od 08:00 do 15:00