Primárne karty

  Po Ut St Št Pi So Ne
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu.

Informačný seminár je určený najmä učiteľom na prvom stupni základnej školy a školským špeciálnym pedagógom. Rovnako je však určený aj vychovávateľom v ŠKD a v CVČ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP.  nakoľko sa v procese hodnotenia nejedná len o podávanie spätnej väzby k vyučovacím povinnostiam, ale aj k realizovaným voľnočasovým aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného semináru je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
 
 
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Je nevyhnutné, aby školský špeciálny pedagóg vedel podať učiteľovi informácie o tom, ako hodnotiť žiakov v tomto období.

Informačný seminár je určený školským špeciálnym pedagógom, ktorí sú styčným bodom medzi učiteľom, žiakom so ŠVVP a rodičom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť školským špeciálnym pedagógom možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania, špeciálnopedagogickej intervencie a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 02.06.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 09.06.2020
3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 16.6.2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
liečebný pedagóg
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatnovaním zákona
138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyucovacích predmetov a jednotlivca.

2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
 
 
 
Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie matematickej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (ŠVVP ) v edukácii so zameraním na Montessori metódu.  Súčasťou webinára bude oboznámenie účastníkov s dokumentáciou a tvorbou, ktorá nadväzuje na individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP. Oboznámiť sa s praktickými ukážkami zameranými na posilňovanie kompetencií žiakov so ŠVVP v matematickom myslení.

Profesijná kompetencia: 
2.1. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorba individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP a zo SZP.

2. Hodnotenie žiaka v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe.

3. Ukážky aktivít.

4. Diskusia.

2. jún 2020 - 15:00
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovaniu dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portólia

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

03.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Princíp tvorby atestačného portfólia

10.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

17.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 10.06.2020 a 17.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
3. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ a SŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl a gymnázií o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
 
Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Možnosti využitia e-learningového systému MOODLE pre podporu domáceho učenia sa žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť využiť e-learningový systém MOODLE pri riadení učenia sa žiakov v domácom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

úvod do e-learningu

základné funkcie LMS MOODLE

10. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

tvorba vzdelávacieho kurzu (vyučovacia jednotka)

editovanie a publikovanie učebných zdrojov

17. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

editovanie, zverejnenie a vyhodnocovanie aktivít v LMS MOODLE

3. jún 2020 - 13:30
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
 
 
Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na stratégie slovného hodnotenia žiaka v edukačnom procese na prvom stupni ZŠ s VJM.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami slovného hodnotenia žiaka na prvom stupni ZŠ s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania), predstavenie sa účastníkov

14:00 - 15:00 Stratégie slovného hodnotenia na prvom stupni ZŠ s VJM

15:00 - 15:30 Diskusia

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
3. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
 
Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky – od aplikácie prvkov herných systémov v jednotlivých učebných aktivitách na hodine, cez využívanie hier ako vzdelávacieho nástroja až po tvorbu edukačných hier a herných aplikácií pomocou dostupných programovacích nástrojov. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s jednoduchými a voľne dostupnými nástrojmi pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Gamifikácia v edukačnom procese.

2. Ukážky nástrojov pre gamifikáciu.

3. Tvorba hier ako nástroj gamifikácie vo vyučovaní informatiky.

4. Diskusia.

3. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
 
 
Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

3. jún 2020 - 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domácej práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

4. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
 
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
 
Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Ako na slovné hodnotenie žiakov, čo má slovné hodnotenie obsahovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Poskytnúť pomoc pri využití záverečného slovného hodnotenia žiakov v domácom vyučovaní 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
 
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v oblasti aplikovania formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kurz Formatívne hodnotenie vo vyučovaní je zadelený do troch online stretnutí, ktoré budú špecifické z hľadiska obsahu: 

1. Podstata a význam formatívneho hodnotenia 

2. Metódy a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní 

3. Spätná väzba žiakov v kontexte formatívneho hodnotenia. 

 

Každé online stretnutie bude prebiehať v čase medzi 15.00 h - ​16.30 h v termínoch 04. 06. 202009. 06. 2020 a 22. 06. 2020.
 

Poznámka: 
Pre úspešné absolvovanie celého kurzu je potrebná min. 50% účasť na každom online stretnutí a odovzdanie dištančnej úlohy do prostredia Moodle. Dištančná úloha vyplynie z 2. online stretnutia a bude mať výsostne aplikačný charakter.
4. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463
 
Premeny obrazov

Premeny obrazov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku vnímania, chápania a interpretácie obrazov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie rozdielnym symbolickým kultúrnym konštruktom, prostredníctvom ktorých komunikujeme

- rozlišuje medzi obraznými predstavami a verbálnymi a grafickými obrazmi

- rozumie posunom zmyslu obrazných predstáv vo vzťahu ku meniacemu sa spoločenskému kontextu 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím

2. Obrat k obrazu

3. Využitie témy vo výučbe

4. jún 2020 - 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
5. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
 
 
 
 
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na ukážky nástrojov a stratégií formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami hodnotiacich nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukačnom procese.

2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.

4. Diskusia.

5. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033