Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
2. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=579
 
Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=712
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 17:45
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh vo vzťahu rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí. Obsahom stretnutí budú námety aktivít, ktoré je možné realizovať aj v domácom prostredí učiteľa a žiaka. Činnosť v aktivitách online vzdelávania bude zameraná na využitie úrovní PVG vo vzťahu k didaktickej analýze edukačného obsahu vzdelávacej oblasti.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah vo vzdelávacej oblasti – Človek a príroda, predmete geografia a ekológia.
Výstupom online vzdelávania bude prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka.

Obsah vzdelávania súvisí s kompetenciu PZ z PŠ: 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom cyklu webinárov je, aby účastník mal príležitosť cez použité námetové aktivity: "Zdokonaliť si zručnosti vyplývajúce z profesijných kompetencií PZ vo vzťahu tvorby úloh na rozvoj PVG žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 návrh pracovného/ých listu/ listov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
ekológia
fyzika
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Načo nám je prírodovedná gramotnosť – definícia PVG s prepojením na výkonový obsahový štandard.  2.12020
 2. Didaktická analýza edukačného obsahu vzdelávacej oblasti vo vzťahu k úrovniam PVG. 2.11.2020
 3. Efektívne učebné postupy a stratégie na rozvoj PVG. 19.11. 2020
 4. Návrh učebných činnosti žiakov podporujúcich PVG vo väzbe k cieľom a obsahu učiva. 19.11.2020
 5. Tvorba edukačného projekt pre výučbu žiakov v domácom prostredí vo väzbe na rozvoj vybraného aspektu prírodovednej gramotnosti. 211.2020
 6. Tvorba kritérií a návrh spôsobu hodnotenia priebehu a výsledkov učenia sa žiaka, 25.11.2020
 7. Prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka. 9.12.2020
2. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=712
 
Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie a námety na aktivity, ktoré môžu učitelia biológie a geografie v ZŠ a SŠ využiť pri preberaní geologických a paleontologických tém.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Geologické a paleontologické témy v rámci ISCED 2 a 3 (biológia, geografia)

 Obsahové zameranie a analýza vybraných geologických a paleontologických tém

3. november 2020 - 8:30
online miestnosť
 
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude prezentovanie matematických hier so zameraním na podporu a rozvoj matematického myslenia žiakov prvého stupňa. Súčasťou seminára budú  aktivity s využitím matematickej hry vo vyučovaní, nielen v  predmete matematika.  Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností z praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov  v oblasti výchovno–vzdelávacieho procesu so zameraním na podporu a rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

Oboznámenie sa s cieľom podujatia. Prezentácia skúseností účastníkov s odbornou problematikou. Teoretický vstup

Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy - námety rôznorodých aplikačných úloh. Konkrétne príklady aplikácie matematickej hry vo vyučov

Odborná diskusia a výmena skúsenosti s aplikovanými úlohami. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia.

3. november 2020 - 13:00
online učebňa
 
Mediálna výchova v praxi

Mediálna výchova v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity na zaradenie mediálnej výchovy do edukačného procesu prostredníctvom využitia metód a postupov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti aplikovania mediálnej výchovy do vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Mediálna výchova v praxi.

2. Mediálna výchova ako prierezová téma.

3. Prezentácia vybraných vyučovacích metód mediálnej výchovy.

3. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=519
 
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. december 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Plánovanie a projektovanie vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie, čítanie a interpretovanie máp, tabuliek a grafov, priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností - matematickej a digitálnej, pri tvorbe zadaní z reálneho života.. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3.11.2020 - 14.00 - 16.30

1. Funkčné gramotnosti - matematická a digitálna.

2. Ako tvoriť zadania z reálnych životných situácií na podporu matematickej gramotnosti nielen na hodinách matematiky

1.12.2020 - 14.00 - 16.30

3. Spätná väzba k dištančnej úlohe

4. Vhodné používanie moderných technológií pri vyhľadávanií, spracovaní i produkcii informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

3. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 1. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 1. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

18. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

30. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

3. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4789
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Na základe dlhodobých skúseností, národného a medzinárodného testovania a následných odborných štúdií je zrejmé, že sa u našich žiakov objavujú problémy s porozumením čítaného textu, čím postupne strácajú záujem o čítanie a získavanie informácií prostredníctvom čítania. Obsahom webinára bude prezentovanie stratégií a metód  so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy. Účastníci webinára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z praxe. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v spoznávaní a uplatňovaní stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

2. Výmena skúseností z praxe v tejto oblasti. 

4. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4789
 
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na problematiku hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Ing. František Greif (60 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Ing. František Greif (45 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4. Hodnotenie žiackej práce a výstupov
4. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
 
Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=571
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Finančná gramotnosť - NŠFG, projektovanie vyučovania, tvorba projektov vyučovania

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť projekt vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Finančná gramotnosť - NŠFG

11. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Projektovanie vyučovania

25. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

1. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

8. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

14. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie vlastných projektov vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
4. november 2020 - 14:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=571
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriamena význam a  tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=637
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 2. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 2. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

19. 11. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

3. 12. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

4. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
 
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8206
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop sa zameriava na praktické ukážky programátorských aktivít v prostredí Scratch s využitím minipočítača Micro:bit, čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Predstavenie minipočítača BBC Micro:bit.

2. Softvérové a hardvérové požiadavky na prepojenie prostredia Scratch s Micro:bit-om.

3. Programátorské úlohy využitím Scratch-u a Micro:bit-u.

4. Diskusia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľov, ktorí majú na škole k dispozícii BBC Micro:bit
4. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8206
 
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v rámci rozvoja funkčnej  gramotnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na plánovanie a realizáciu implementácie prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej i čitateľskej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o funkčnej gramotnosti
                            s akcentáciou na rozvíjanie emocionálnej i čitateľskej gramotnosti

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                           vlastnej  edukačnej praxe

4. november 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
 
Podpora integrácie Rómov

Podpora integrácie Rómov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP-MRK-SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom intergácie Rómov v rámci vzdelávania, sociokultúrnym postavením dieťaťa/žiaka v školskom systéme a príkladmi dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stučný historický prehľad integrácie Rómov v rámci vzdelávania

2. Sociokultúrne postavenie dieťaťa/žiaka v školskom systéme

3. Príklady dobrej praxe

5. november 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce. Poukazuje na globálne trendy v procese výberu zamestnancov a na možnosti vyhľadávania pracovných miest na trhu práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru, vrátane interdiscipinárnych súvislostí na prípravu žiakov na povolanie.

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
výchovný poradca
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Úvodný  do problematiky 

Globálne trendy v procese výberu zamestnancov, zamestnanteľnosť absolventov  

Nové možnosti vyhľadávania pracovných miest 

Predstavenie FSEV TnU AD 

Poznámka: 
Účastníkom bude zaslaný link na pripojenie v online prostredí.
5. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov , m.č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Madarasová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára  je rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť  profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 – 09:00    Prezentácia

09:00 – 10:30    Profesijné štandardy                                                                                                    

10:30 -  11:00     Prestávka   

11:00 – 12:30    Portfólio, atestácie podľa z.č. 138/2019

12:30 – 14:00    Tvorba atestačného portfólia
 

Poznámka: 
Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
5. november 2020 - 9:00
RP MPC Prešov , m.č. 31
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v MŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v MŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=578
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
5. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=578
 
Nástroje formatívneho hodnotenia

Nástroje formatívneho hodnotenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=736
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť účastníkov webinára s funkciami formatívneho hodnotenia.

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
predmety matematika, chémia, biológia a fyzika
5. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=736
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie. Zámerom je previesť účastníkov vzdelávania touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexii.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebných na riadenie edukačného procesu, v ktorom sa má rozvíjať funkčná gramotnosť žiakov v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia úcastníkov
2. Charakteristika BOV
3. Plánovanie vyucovacej hodiny
4. Konkrétne kroky BOV
5. Hodnotenie bádatelských aktivít
6. Výber tém vhodných pre BOV

Poznámka: 
Webinár je zameraný na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. BOV sa dá využiť vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
5. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov, o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém, naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvoriť projektový návrh pre malý školský projekt a spracovať projektovú žiadosť pre grantovú podporu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Malé grantové výzvy pre učiteľov a školy.

2. Zaujímavé realizované projekty - ukážky z praxe.

3. Tvorba projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti.

4. Diskusia.

5. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=623
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je rozdelený na dve podujatia - Prokrastinácia 1 a Prokrastinácia 2, ako dve nadväzujúce časti. Tematicky je zacielený na ozrejmenie pojmu prokrastinácia a jej vplyvu na motiváciu žiakov učiť sa.

Druhá časť webinára tematicky a obsahovo nadväzuje na prvú časť. Je zameraná na prezentovanie metód a foriem práce, ktoré môžu PZ využiť v edukačnej praxi, prípadne ich sprostredkovať rodičom ako možný spôsob zvládania prokrastinácie v rámci domácej prípravy žiakov. Súčasťou seminára je diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov zo seminára do vlastnej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na vplyv prokrastinácie na motiváciu žiakov učiť sa, aj na prezentáciu a osvojenie si niektorej z metód a foriem práce, ktoré môžu PZ zamestnanci využiť v edukačnej praxi, prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob jej zvládania v rámci domácej prípravy žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Prezentovanie metód a foriem práce ako možný spôsob zvládania

                            prokrastinácie

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

5. november 2020 - 15:30
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=623
 
Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=630
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy. Prezentácia uplatňovania metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu metód predčitateľskej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod.: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Odborný seminár je určený pre učiteľov materskej školy.
6. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=630
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=694
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať  pedagogických zamestnancov základných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
6. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=694
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom workshopu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a možnosti ich využitia v edukačnom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť si profesijné kompetencie v kolážových technikách a v možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie PZ v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Možnosti rozvoja schopností žiakov prostredníctvom výtvarných techník.  Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa témy

2. Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa zadanej témy

3. Vytvorenie súboru úloh  (portfólio kolážových techník) s možnosťou aplikovať ich do edukačného procesu

6. november 2020 - 15:45
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  je poukázať na traumatické zážitky dieťaťa/žiaka  pochádzajúceho z   prostredia náhradnej rodiny a ich dopad na kognitívnu, afektívnu stránku osobnosti. Účastník seminára získa  poznatky ako pracovať s takýmto dieťaťom/ žiakom v podmienkach školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poukázať na traumatické zážitky dieťaťa/žiaka pochádzajúceho z náhradnej rodiny a ich dopad na kognitívnu, afektívnu stránku osobnosti. Získať  poznatky ako pracovať s takýmto dieťaťom/ žiakom v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
1.1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa 1.2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Špecifiká detí, ktoré zažili ohrozenia v blízkych vzťahoch, zažitá trauma a jej vplyv na prežívanie a správanie sa dieťaťa 

Úloha náhradnej rodiny v "liečení dieťaťa", participácia školy na procese liečenia

 Príklady dobrej praxe  z prostredia 1. a 2.stupňa ZŠ a strednej školy

9. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
 
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na princíp tvorby  profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom, ktorí už absolvovali atestačnú skúšku, nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie k tvorbe vlastného profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 14:30

Princíp tvorby profesijného portfólia. Fázy zavádzania profesijného portfólia. Posudzovanie úrovne vlastných kompetencií PZ.

Poznámka: 
Je potrebné, aby účastníci webinára mali na online v stretnutie vytlačený profesijný štandard príslušnej kategórie a podkategórie PZ.
9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=695
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať  pedagogických zamestnancov materských škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=695
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - úvod, štruktúra, gradácia kompetencií

2. Portfólio PZ - charakteristika, typy, atestačné portfólio

3. Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

Žiadame účastníkov, aby si pripravili príslušný profesijný štandard učiteľa, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017.  Link: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

9. november 2020 - 13:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7466&forceview=1
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina učiteľov bude poznať princípy tvorby portfólia ako nástroja na sebahodnotenie aj ako nástroja na výkon atestácie. Bude vedieť formulovať svoje silné stránky vzhľadom k profesijnému štandardu a preukázať dosiahnutie niektorých profesijných kompetencií. Bude vedieť definovať svoje vzdelávacie potreby a na základe toho si bude vedieť zostaviť osobný plán profesijného rozvoja. Účastníci podujatia vypracujú podklady k tvorbe osobného plánu profesijného rozvoja. V aplikačných úlohách využijú časti osobného profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať spôsobilosti pedagogického zamestnanca plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj s využitím profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 Otvorenie

13.05 - 14.30 Tvorba portfólia prostredníctvom profesijného štandardu

9. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7466&forceview=1
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Informačný seminár online formou pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogických asistentov a vychovávateľov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
9. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=498
 
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov, o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém, naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvoriť projektový návrh pre malý školský projekt a spracovať projektovú žiadosť pre grantovú podporu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Malé grantové výzvy pre učiteľov a školy.

2. Zaujímavé realizované projekty - ukážky z praxe.

3. Tvorba projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti.

4. Diskusia.

9. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
 
Využitie médií v Cirkvi

Využitie médií v Cirkvi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=733
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár  sa zameriava na odborné poznatky a pedagogické skúsenosti vybraných možností  podpory  formovania postojov a názorov 

v  edukačnom procese. Webinár bude prebiehať  formou vstupnej prezentácie a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o odborných poznatkoch problematiky cirkvi a médií v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
hlavný majster odbornej výchovy
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci vychovávateľ
výchovný poradca
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Praktický výcvik

3. Diskusia

9. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=733
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných techník

2. Kolážová technika a kolážový princíp 

3. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník

9. november 2020 - 15:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
 
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií, kritické hodnotenie zdroja a obsahu, poznať riziká digitálneho sveta.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie.

2. Techniky vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií.

3. Kritické hodnotenie zdroja a obsahu.

4. Riziká digitálneho sveta.

10. november 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
 
Artefiletika

Artefiletika

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba artefiletického dialógu, zostavenie artefiletickej vyučovacej jednotky

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať pedagógom konkrétne možnosti využitia artefiletiky v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
10. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka vhodne (vzhľadom k vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov, obsahu učiva a cieľom hodiny) zvoliť, didakticky pripraviť a efektívne uplatniť vybrané metódy kooperatívneho vyučovania prostredníctvom realizácie troch aktivít v predmetoch rôznych vzdelávacích oblastí. Výstupom využiteľným v pedagogickej praxi budú pracovné listy k aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Príprava aktivity  na individuálne aplikovanie v edukačnej praxi účastníka vzdelávania

3. Tvorba pracovného listu

10. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6776
 
Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na nácvik hodnotenia ústneho prejavu v rámci IČ MS z cudzieho jazyka. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie ústneho prejavu žiakov v cudzom jazyku podľa SERR pre jazyky.
V aplikačnej časti  bude kladený dôraz na formuláciu úloh v maturitnom zadaní, tvorbu otázok pri vedení rozhovoru a na vystupovanie skúšajúceho pri ústnej skúške.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení ústneho prejavu žiakov v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Otvorenie, ústny prejav podľa SERR, najčastejšie formy ústneho prejavu žiakov - výmena skúseností z praxe

2. Žánrové a obsahové zameranie ústnych prejavov, stanovenie kritérií na hodnotenie ústneho prejavu žiakov

3. Aplikačná časť - hodnotenie ústneho prejavu, výmena skúseností z hodnotenia, najčastejšie problémy pri hodnotení

10. november 2020 - 13:30
online učebňa
 
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať poznatky o metódach aktívneho učenia sa žiaka a aplikovať tieto metódy do vyučovacích hodín matematiky

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Oboznámiť sa s vybranými metódami aktívneho učenia sa žiakov

2. Využiť metódy v konkrétnych témach vyučovacích hodín matematiky

10. november 2020 - 13:50
online
 
Grafomotorika a výtvarná výchova

Grafomotorika a výtvarná výchova

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10.11.2020

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

19.11.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

10. november 2020 - 14:00
Moodle https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=472
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
22
Obsadený počet miest: 
22
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

10. november 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity.

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

10. november 2020 - 15:30
on line miestnosť:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
 
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií, kritické hodnotenie zdroja a obsahu, poznať riziká digitálneho sveta.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie.

2. Techniky vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií.

3. Kritické hodnotenie zdroja a obsahu.

4. Riziká digitálneho sveta.

11. november 2020 - 8:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

 • vytvorenie testových úloh
 • vytvorenie a administrácia testu
 • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
11. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=184
 
Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=643
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na podporu tímovej spolupráce v prostredí pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Tím podnecuje a rozvíja spoločné hľadanie riešení, poskytuje väčšiu možnosť pre rozvoj kreativity zamestnancov, podnecuje k vyšším výkonom, využívaniu silných stránok zamestnancov a ich rozvoju. Odborný seminár pracuje s pozitívami: budovanie vzťahov na pracovisku, zlepšuje komunikáciu a pracovnú atmosféru. Stimulácia tímovej spolupráce eliminuje možné negatívne efekty v rámci pracovného kolektívu (konflikty na pracovisku). Seminár pracuje s využitím silných a slabých stránok a ich diagnostikou v rámci možných rolí v tíme.

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať kompetenciie zamerané na plánovanie  a realizáciu  profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte profesijného štandardu pedagogického zamestnanca. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11.11.2020

9:00-11:00

1. Identifikácia spolupráce s charakteristikou tímovosti.

2. Pozitíva, negatíva, výhody a nevýhody tímovej spolupráce. Synergia tímu.

3. Motivácia pre tímovú spoluprácu. 

12.11.2020

9:00-11:00

4. Poznávanie silných a slabých stránok v kontexte fungovania tímu (fungovania v tíme). 

5. Využitie koučovacieho prístupu v tímovej spolupráci.

6. Aktivity zamerané na nácvik zručností s využitím pre tímovú spoluprácu. 

11. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=643
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie(MŠ)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie(MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7664
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude problematika profesijných štandardov PZ (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií PZ a riešenie modelových situácií v rámci  metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného PZ

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia  a o zmene v oblasti atestačného procesu  v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch)

2. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa. Postup tvorby portfólia.

3. Atestačný  proces  v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z.

 

11. november 2020 - 9:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7664
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch

Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=606
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

3.   ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť účastníkov seminára kooperatívnymi metódami, konštruktivizmom a bádeteľstvom v matematike a v prírodovedných predmetoch.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00-11:30 Konštruktivistické vyučovanie

11:45-13:15 Kooperatívne metódy

13:30-15:00 Bádateľstvo vo vyučovaní

Poznámka: 
predmety matematika, chémia, biológia a fyzika
11. november 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=606
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=608
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12:30 - 14:00 Profesijné štandardy ako východisko tvorby portfólia, profesijné portfólio

14:15 - 15:15 Atestačný proces

11. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=608
 
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy, presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti riadenia procesov, plánovania a hodnotenia činností metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
11. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
 
Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov

Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=675
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na hodnotenie žiackych výkonov prostredníctvom hodnotiacich kritérií, ktoré sa môžu stať vodítkom pri učení žiakov. Súčasťou odborného seminára je tvorba hodnotiacich kritérií žiackych výkonov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti hodnotenia žiackych výkonov s tvorbou kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
11. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=675
 
Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov

Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na základné informácie o formatívnom hodnotení žiakov, výber kritérií hodnotenia a tvorbu indikátorov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné kritériá hodnotenia a navrhnúť k nim indikátory. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11. 11. 2020 Formatívne hodnotenie, jeho prinícpy; sebahodnotenie

27. 11. 2020 Výber hodnotiacich kritérií a tvorba indikátorov

11. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
 
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť  a  rozširovať vedomostí  o  štýloch  učenia  sa  žiakov , prezentovať rôzne spôsoby ich  diagnostikovania  smerom k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
11. november 2020 - 14:30
online
 
Čitateľská gramotnosť a procesy porozumenia textu

Čitateľská gramotnosť a procesy porozumenia textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v konkrétnych úlohách k učebnému textu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Procesy porozumenia vo väzbe na medzinárodné meranie PISA - teoretické východiská.

Tvorba úloh k učebnému textu ( procesy porozumenia v súlade s medzinárodným meraním PISA).

11. november 2020 - 15:00
online miestnosť
 
Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=650
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho společensky očakávaným smerom. Odborný seminár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity, učenie sa, ktoré čerpá z praktických skúseností, teda učenie sa v konaní a orientovanosť učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosti vytvárať učiacu sa komunitu, využívať rituály na učenie sa v konaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12.11.2020

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Rituály v školskom a mimoškolskom prostredí

3. Rituály ako pedagogické prostriedky a prostriedky manažmentu triedy, oddelenia, výchovnej skupiny.

18.11.2020

1.  Praktické ukážky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania detí/žiakov prostredníctvom rituálov

2. Tvorba modelových zadaní

3. Výmena skúseností

4. Záver

 

12. november 2020 - 8:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=650
 
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na vymedzenie pojmu životé zručnosti, ktoré sú kľúčové pre praktický život a uplatnenie žiakov na trhu práce. Súčasťou seminára budú aj konkrétne ukážky rozvíjania životných zručností na hodinách anglického jazyka a tvorba učebných úloh (skupinová práca). Rovnako vítaná bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhnúť a naplánovať konkrétne aktivity na vyučovacie hodiny v predmete anglický jazyk, ktoré rozvíjajú životné zručnosti žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
rozvoj spolupráce a komunikácie žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Vymedzenie pojmu "životné zručnosti"

2. Spôsoby rozvíjania životných zručnsotí na hodinách anglického jazyka

3. Tvorba učebných úloh, ktoré sú zamerané rozvoj životných zručností 

12. november 2020 - 9:00
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
PaedDr. Elena Gažiová
Mgr. Peter Birka
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu, s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj s deťmi a žiakmi s viacnásobným postihnutím a autizmom. Cieľom podujatia je prezentovať možnosti a predstaviť špecifické postupy intervencie využívané v edukačnej praxi pri výchove a vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím. Prezentované metódy a postupy a využívanie totálnej komunikácie sú efektívne aj vo vzdelávaní žiakov s autizmom a pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať východiská a možnosti využívania totálnej komunikácie a ďalších špeciálnych postupov a kompenzačných pomôcok  pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, ako aj detí a žiakov s iným druhom a stupňom postihnutia.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka, 2.3 Realizovať logopedickú terapiu, poradenstvo a prevenciu, 2.3 Realizovať špeciálnopedagogickú intervenciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Téma:

Komunikácia osôb so sluchovým postihnutím. Totálna komunikácia. Komunita a kultúra nepočujúcich. - Mgr. Peter Birka

Využitie totálnej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov so ŠVVP. - PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Kompenzačné prostriedky a postupy ako podpora komunácie žiakov so ŠVVP. - PaedDr. Elena Gažiová

12. november 2020 - 9:30
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
 
Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=748
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
8
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike maturitnej skúšky z biológie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Zameriava sa na metodiku tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o aktuálne platnej legislatíve súvisiacej s maturitnou skúškou z biológie a o tvorbe jednotlivých úloh maturitných zadaní.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská maturitnej skúšky z biológie

Metodika tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní z biológie

Poznámka: 
Webinár je určený tým kolegom, ktorí v minulom školskom roku nestihli absolvovať odborný seminár s rovnakou témou.
12. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=748
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
12. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=740
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačného pozorovania na identifikáciu a posudzovanie profesijných kompetencií PZ. Získané poznatky môžu využiť VPZ pre plánovanie profesijného rozvoja PZ školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s prácou s profesijným štandardom ako východiskom pre identifikáciu profesijných kompetencií PZ prostredníctvom hospitačného pozorovania.

2. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s využitím fáz hospitačného pozorovania na identifikáciu a posúdenie  profesijných kompetencií a  dopady na  plán profesijného rozvoja PZ školy.

 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. profesijné kompetencie PZ, profesijný štandard

2. možnosti preukazovania profesijných kompetencií 

3. možnosti využitia hospiračného pozorovania na posudzovanie profesijných kompetencií PZ

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a ukážku záznamov z hospitačného pozorovania
12. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=740
 
Výučba geografie trochu inak

Výučba geografie trochu inak

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude prezentovanie inovatívnych námetov vo výučbe geografie so zameraním na motiváciu žiakov a efektívnosť aplikácie vyučovacích metód a foriem.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu a inováciu edukačného procesu v učebnom predmete geografia.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Námety na výučbu geografie trochu inak

2. Profesijný rast učiteľa geografie cez profesijné štandardy

12. november 2020 - 13:00
online učebňa
 
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Príklady dobrej praxe pri vzdelávaní žiakov z MRK počas Covid 19

12. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5934
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie a charakteristiky aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 - Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
12. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5934
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Psychomotorika - teoretické východiská

3. Hry na rozvoj psychomotoriky a ich aplikácia v praxi

12. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať o vyučovaní gramatiky komunikatívnym štýlom s dôrazom na formu, význam a využitie gramatických štruktúr. Využívať gramatické cvičenia v učebnici tak, aby zohľadňovali špecifiká komunikatívneho prístupu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
12. november 2020 - 14:00
online
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 12. 11. 2020 (15:00 - 15:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 12. 11. 2020 (15:30 - 16:45)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 19. 11. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 26. 11. 2020 (15:00 - 16:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 26. 11. 2020 (16:30 - 17:00)

 

12. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
 
Atestačné portfólio vychovávateľa

Atestačné portfólio vychovávateľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=564
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Portfólio pedagogického zamestnanca je významným krokom autoevalvácie učiteľa a následne aj školy. Vychovávateľ v rámci svojho profesijného rastu by mal byť schopný tvoriť profesijné portfólio výberom a dokladovaním dôkazov o svojej činnosti. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov sú koncipované do troch základných oblastí. Preukázaním dôkazov o naplnení všetkých troch oblastí, následným vytvorením a odovzdaním atestačného portfólia, može pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ splniť podmienky na vykonanie atestácie. Predmetný webinár poskytuje pomoc vychovávateľom v orientovaní sa v profesijných štandardoch a podmienkach vykonania atestácií podľa zákona 138/2019 Z.z.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať zásady tvorby atestačného portfólia pre kategóriu vychovávateľ a poskytnutie možnosti výberu a tvorby adekvátnych dôkazov k atestačnému portfóliu vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
13. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=564
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na princíp tvorby  profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom, ktorí už absolvovali atestačnú skúšku, nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie k tvorbe profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 14:30

Princíp tvorby profesijného portfólia. Fázy zavádzania profesijného portfólia. Posudzovanie úrovne vlastných kompetencií.

Poznámka: 
Je potrebné, aby účastníci webinára mali na online v stretnutie vytlačený profesijný štandard príslušnej kategórie a podkategórie PZ.
16. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=589
 
Portfólio a profesijné štandardy

Portfólio a profesijné štandardy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=682
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy

15:00-16:00 Portfólio

16. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=682
 
 
Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese

Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

3.   ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k realizácii dištančného vzdelávania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov, aj v čase domáceho vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
18. november 2020 - 8:00
RP MPC Prešov
 
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=631
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom, tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Profesijná kompetencia: 
3.1 plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod.:

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií učiteľov materských škôl.

Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľov materskej školy.
18. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=631
 
Internet a sociálne siete pod kontrolou

Internet a sociálne siete pod kontrolou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=644
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na oblasť prevencie a eliminácie nežiaducich javov u žiakov spojených s využívaním internetu a sociálnych  sietí (ľudské práva, šikanovanie, kyberšikanovanie, netolerancia, nelátková závislosť na internete). Poznávanie bezpečného užívateľského prostredia je spojené s rozvojom schopností a zručností žiakov zhodnocovať internetové obsahy (rozlišovanie a hodnotenie dôveryhodnosti zdroja – využitie pre ochranu pred uvedenými javmi i pre učenie sa s využitím internetových zdrojov – napr. spracovanie školských projektov).  Tematické zameranie je využiteľné v širokom spektre vyučovacích predmetov, pri práci triedneho učiteľa, vychovávateľa, výchovného poradcu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ciele  odborného seminára:

- rozvíjať kompetencie v oblasti plánovania, projektovania, realizácie vyučovania a identifikácie sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka v súlade s profesijným štandardom 

- rozvíjať schopnosti a zručnosti v tvorbe metodických námetov a inšpirácií v súlade s tematickým zameraním seminára

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára: 

1.Fungovanie, využívanie a možné zneužívanie  internetu a sociálnych sietí.

2. Nežiadúce javy spojené s užívateľským prostredím internetu a sociálnych sietí. 

3. Zhodnocovanie internetových obsahov a postojov k nim (umenie jasného myslenia - napr. jav davovej psychózy, nesprávne pripisovanie významu, sklon prehnane reagovať na stimul, syndróm skupinového myslenia a ďalšie).

3. Využívanie internetových zdrojov v edukačnom procese.  Tvorba metodických námetov a inšpirácií pre  prax (pedagogický a odborný zamestnanec) v kontexte témy odborného seminára. 

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=644
 
Mixed médiá I.

Mixed médiá I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Online kurz je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kombinovaných výtvarných techník, a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získat základné informácie o kombinovaných výtvarných technikách a o možnostiach ich aplikácií do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.00 - 10.30 - Delenie výtvarných techník. Mixed médiá.

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
 
Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=612
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Výmena skúseností  a vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
Posilňovanie komunikačných zručností
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Problémy pri  implementácii komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v triedach s VJM

2.Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania

3. Závery: vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu  komunikačných tém do vyučovania

18. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=612
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 17:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov (vrátane detí a žiakov so ŠVVP), aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
nemám kariérovú pozíciu
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II, prezenčná online forma 
Prestávka
Edukačná aktivita, dištančná forma online 
Prestávka
Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

18. november 2020 - 13:00
Online miestnosť
 
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií  interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 3.1 - Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.2 - Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
18. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

18. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie - rozvoj profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívanie profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorba portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.

Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.  

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Spracovanie portfólia pre atestačné konanie

18. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=563
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

 Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Bádateľské zručnosti v edukačnej praxi.

Možnosti procesu implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity

Aplikácia BOV v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity do vlastnej edukačnej praxe

18. november 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
45
Obsadený počet miest: 
45
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako sa môže pedagogický/odborný zamestnanec orientovať v informačnom chaose, ako môže pomôcť žiakom/kolegom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach, ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách a ako podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom alebo šírením hoaxov. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov/neprávd/poloprávd, ktoré sa v uplynulom období šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Poznámka: 
Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).
18. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Registrácia účastníkov
 2. Čo je to inklúzia
 3. Index inklúzie a indikátory v praxi
 4. Rozvoj školy a školského zariadenia
 5. Diskusia a záver
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
18. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Mixed médiá I.

Mixed médiá I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kombinovaných výtvarných techník a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o kombinovaných výtvarných technikách a o možnostiach ich aplikácií do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15.30 - 17.00 - Delenie výtvarných techník. Mixed médiá.

18. november 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
 
Východiskové podnety pre rozvoj čítania s porozumením, činnosti, mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.

Východiskové podnety pre rozvoj čítania s porozumením, činnosti, mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií. Zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať prakticky zamerané úlohy na prácu s textom a vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 h - 10.30 h Učebný text

10.30 h - 10.15 h Prestávka

10.45 h - 13.00 h Vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 - na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.
19. november 2020 - 9:00
online miestnosť
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach

Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=719
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na problematiku vybraných čitateľských stratégií, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. Účastníci získajú prehľad o možnostiach výberu čitateľských stratégií v pedagogickej praxi pri práci s rôznymi druhmi textov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Využiť vybrané čitateľské stratégie pri plánovaní pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vybrané čitateľské stratégie na podporu čítania s porozumením žiakov.

Aplikácia vybraných čitateľských stratégií pri práci s rôznymi druhmi textov.

19. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=719
 
Nové kurikulum

Nové kurikulum

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=741
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk nového kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentácia teoretických východísk Kurikula v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach základných a stredných škôl.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 -14.15 h.  Teoretické vovedenie do nového kurikula

14.15 -14.30 h.  Prestávka

14.30 -15.15 h.  Otázky a podnety k novému kurikulu

15.15 -16.00 h.  Práca s obsahmi a kompetenciami (individuálne alebo v skupinkách)

16.00 -16.30 h.  Diskusia, záver

Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
19. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=741
 
Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese materskej školy

Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=638
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára budú modelové aktivity a ich metodické postupy zamerané na využívanie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať schopnosti a zručnosti pedagógov v zhodnocovaní mediálnych obsahov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia účastníkov

2. Mediálne obsahy v edukačnom procese.

3. Využitie mediálnych činností v edukačnom procese (receptívne, produktívne)

4. Diskusia

5. Záver

19. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=638
 
Portfólio dieťaťa ako nástroj formatívneho hodnotenia dieťaťa v materskej škole

Portfólio dieťaťa ako nástroj formatívneho hodnotenia dieťaťa v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=723
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na portfólio dieťaťa, ktoré môže učiteľ materskej školy využiť ako nástroj k formatívnemu hodnoteniu učenia sa dieťaťa. Zároveň je tento nástroj vhodný k identifikovaniu individuálnych špecifík dieťaťa.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijnú kompetenciu učiteľa materskej školy súvisiacu s hodnotením učenia sa dieťaťa a identifikovaním individuálnych špecifík dieťaťa.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Portfólio dieťaťa - význam portfólia, typy portfólií.

2. Princípy tvorby  portfólia dieťaťa.

Poznámka: 
Účastníci si k webináru pripravia jeden detský výtvarný produkt, nie starší ako 4 dni.
19. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=723
 
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6598
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra v súlade s potrebou implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní tohto predmetu na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 -Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
19. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6598
 
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať využívanie digitálnych technológii vo vyučovaní TŠV pri plánovaní a projektovaní vyučovania, realizácii vyučovania a hodnotení žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiak
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
19. november 2020 - 14:00
online
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Registrácia účastníkov
 2. Čo je to inklúzia
 3. Index inklúzie a indikátory v praxi
 4. Rozvoj školy a školského zariadenia
 5. Diskusia a záver
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
19. november 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=617
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára bude rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný seminár ponúkne počas 2 online stretnutí vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

19. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=617
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=598
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 17:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP

v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 -16:30   Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II, prezenčná online
                        forma. Edukačná aktivita, dištančná forma online

16:30 -16:45    Prestávka

16:45 – 17:30   Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

19. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=598
 
Nie je škola ako škola (pre učiteľov SŠ Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja)

Nie je škola ako škola (pre učiteľov SŠ Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
zoom
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Webinár organizuje Úrad splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s MPC. Bude zameraný na participatívny rozpočet na školách. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty. Na webinári bude účastníkom priblížené, aké sú pozitíva pre školu, žiakov, samosprávu, z akých častí sa skladá participatívny rozpočet na školách. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o participatívnom rozpočte a o možnostiach, ako ho môžu žiaci na škole realizovať.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Lektorkami infromačného seminára sú: Ing. Dominika Halienová a Ing. Alexandra Hrabinová

9:45 - 10:00 Prihlasovanie do Zoom - link do Zoomu, dostanú prihlásení účastníci deň vopred

10:00 - 11:00 Participatívny rozpočet na školách, jeho pozitíva pre školu a samosprávu, časti paticipatívneho rozpočtu

11:00 - 11:30 Predstavenie pilotného projektu v Trenčianskom kraji a diskusia

Poznámka: 
Prihlasovanie je možné do 19.11.2020 do 13:00
20. november 2020 - 10:00
zoom
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Príklady dobrej praxe pri vzdelávaní žiakov z MRK počas Covid 19

23. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
Učme sa hravo

Učme sa hravo

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=696
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a učiteľov špeciálnych základných škôl vrátane vychovávateľov a pedagogických asistentov. Hlavným zameraním seminára je poukázať na možnosti využitia hry, didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z využitia hry a ďalších metód a prostriedkov výučby, ktoré vnesú do výchovno-vzdelávacieho procesu radosť, motiváciu a zvýšenie záujmu detí a žiakov.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára je zameraný na prezentáciu možností využitia hry  a ďalších didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov bežných i špeciálnych základných škôl. 

23. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=696
 
Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=715
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja funkčnej gramotnosti v školskom prostredí u detí a žiakov, vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov sociálnej a emocionálnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej  gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
zodpovedný vychovávateľ
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
výchovný poradca
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
sociálna pedagogika
špeciálna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 -15:45   Výchova k sociálnej a emocionálnej gramotnosti, prezenčná online
                       forma

15:45 -16:30   Edukačná aktivita, dištančná forma online, Edukačná aktivita -
                       prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

23. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=715
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

23. november 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8.00 - 9.00 - Základné informácie, profesijné štandardy

9.00 - 10.30 - Profesijné štandardy PZ, tvorba   portfólia

10:30 - 12:00 Atestačný proces

24. november 2020 - 8:00
MPC RP Prešov
 
Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=749
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe učebných textov a realizácii práce s nimi na hodinách prírodovedných predmetov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 Čitateľská gramotnosť, metodika tvorby textu

10:15 - 12:00  Práca s textom (čitateľské stratégie , metódy, aktivity)

 

24. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=749
 
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=622
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného  seminára bude rozšíriť kompetencie vychovávateľov ŠKD v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností učenia sa dieťaťa.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný  seminár ponúkne vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

24. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=622
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

24. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
 
Rozvoj podnikateľských zručností

Rozvoj podnikateľských zručností

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať legislatívne podmienky pre pdonikanie

Prezentovať aktuálne legislatívne podmienky podnikania v SR. V spolupráci s účastníkmi pripraviť a riešiť modelové situácie podnikania v rámci jednotlivých foriem samostatného podnikania. Hľadať optimálny obsah výučby v rámci predmetu, resp. príbuzných predmetov

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
odborná prax
odborné predmety – ekonomické vedy
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 legislatíva v podmienkach SR

lektor: Škatulár

  aktuálny stav legislatívy v oblasti podnikania v SR

Lektor: Greif

diskusia a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v SR

Lektor:  Škatulár, Greif

24. november 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=698
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem o formovanie a rozvoj pozitívnej klímy v školskom prostredí, ktorá ovplyvňuje celkové výsledky práce školy, motiváciu, pracovnú výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, žiakov aj rodičov. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretická časť:

- klíma školy - psychosociálny činiteľ vplývajúci na kvalitu vzdelávania a výchovy v škole,

- klíma triedy,

Praktická časť:

- prezentácia aktivít, techník a metód ovplyvňujúcich proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.
24. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=698
 
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=722
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Nina Szabová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti boja proti predsudkom, stereotypom, a prejavom extrémizmu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť aktuálne informácie z oblasti prejavov extrémizmu v našej spoločnosti, používania symbolov, run a šifier a možnostiach obrany pred prejavmi extrémizmu a rasizmu v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kto sú extrémisti? Druhy a prejavy extrémizmu a rasizmu. Značky na oblečení – runy, symboly, šifry. Nenávisť na internete. Mechanizmy obrany pred prejavmi extrémizmu v praxi.

24. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=722
 
Artefiletika

Artefiletika

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba artefiletického dialógu, zostavenie artefiletickej vyučovacej jednotky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať pedagógom konkrétne možnosti využitia artefiletiky v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
24. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické
myslenie žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby úcastníci vzdelávania vedeli využit vo výchovno-vzdelávacom procese metódy
akrostich a pätveršie.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metóda akrostich a jej využitie v praxi

2. Metóda päťveršie a jej využitie v praxi

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
24. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

24.11.2020

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

30.11.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

24. november 2020 - 14:00
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
24
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

24. november 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=619
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 1. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára bude rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný seminár ponúkne počas dvoch online stretnutí vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania.

Predpokladané termíny online stretnutí: 24. 11. 2020 a 01. 12. 2020 v rovnakom čase (14.30 h - 16.00 h).

24. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=619
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
45
Obsadený počet miest: 
45
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako sa môže pedagogický/odborný zamestnanec orientovať v informačnom chaose, ako môže pomôcť žiakom/kolegom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach, ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách a ako podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom alebo šírením hoaxov. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov/neprávd/poloprávd, ktoré sa v uplynulom období šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Poznámka: 
Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).
24. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
 
Mládež a religiozita

Mládež a religiozita

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=734
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár  sa zameriava na odborné poznatky a pedagogické skúsenosti vybraných možností  podpory  formovania postojov a názorov  v  edukačnom procese. Webinár bude prebiehať  formou vstupnej prezentácie a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o odborných poznatkoch problematiky religiozity v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
hlavný majster odbornej výchovy
koordinátor prevencie
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci vychovávateľ
výchovný poradca
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Praktický výcvik

3. Diskusia

24. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=734
 
Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Prezentácia možností využitia edukačných obsahov, ktoré sú súčasťou digitálnej pomôcky IDP. IDP sa, ako jedna z mála dostupných edukačných pomôcok zameriavajú na obsah prierezových predmetov a doplnkových výchovných oblastí, ktoré primárne neslúžia ako pomôcka k memorovaniu vedomostí. IDP pomáhajú rozvíjať osobnosť ich zverencov, ich hodnotové systémy a schopnosť kreatívne a kriticky myslieť. PZ získajú zručnosti využitia interaktívnej edukačnej pomôcky publikovanej v CIS. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosť využitia IDP,  publikovanej v CIS MPC,  v edukačnej praxi.

Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2.  Digitálnou edukačnou pomôckou IDP

3. Praktická ukážka možnosti využitia IDP v edukačnom procese

4. Tvorba modelových zadaní

5. Výmena skúseností

6. Záver

25. november 2020 - 8:00
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prezentovať využitie niektorých metód na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy.

 

 

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentovanie niektorých metód predčitateľskej gramotnosti využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.
25. november 2020 - 8:30
online miestnosť
 
Motivácia vo výchove mimo vyučovania

Motivácia vo výchove mimo vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=583
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na problematiku motivácie, metódy a formy ovplyvňujúce motiváciu, prehlbuje zručnosti z techník verbálnej a neverbálnej komunikácie v súvislosti s motiváciou žiaka a rozširuje spektrum nástrojov pozitívnej motivácie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť vedomosti pedagogických zamestnancov o problematike motivácie, jej druhoch, metódach a formách ovplyvňujúcich motiváciu, vzťahu motivácie a výkonu žiaka, motivácie žiaka komunikačnými prostriedkami a motivácie žiaka hodnotením.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=583
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej, ale aj v praktickej podobe, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 9:30
online
 
Marketing školy a školského zariadenia

Marketing školy a školského zariadenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on-line miestnosť mpc/moodle
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia aktivít a výsledkov je v prípade marketingu kľúčová, v očiach verejnosti dokonca dôveryhodnejšia ako samotné úspechy a výsledky, ktoré je možné preukázať.  Uvedená skutočnosť ovplyvňuje aj súčasnú školu, preto je nevyhnutný rámcový výcvik a konfigurácia stratégií  vedúcich k optimálnemu marketingu, ktorý reaguje na konkurenčné prostredie. Táto zmena a potreba je aj následkom stratégie financovania školstva (v zmysle platnej legislatívy), kde „ boj“ o žiaka či klienka vedie školy i školského zariadenia k marketingovým stratégiám, ktoré je potrebné obohacovať o nové prvky a nápady v intenciách etiky.  Zároveň sa tým  vytvorila  aj paralela medzi súkromným sektorom a verejným vzdelávaním v súlade so súčasnými požiadavkami na vzdelávanie . Vzdelávanie je prioritne určené VPZ, ktorí majú ukončené FV a FIV, teda majú definitívu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Spracovať a analyzovať marketingové stratégie školy, alebo školského zariadenia.

Profesijná kompetencia: 
1.3 Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie 2.3 Riadiť autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia 4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Marketing a jeho možnosti v podmienkach škôl a školských zariadení 2h

2. Analýza súčasného stavu - etika v marketingu 2h (riešenie problémových úloh)

3. Tvorba marketingových stratégií v podmienkach škôl a školských zariadení 2h (realizačná časť)

Poznámka: 
Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci
25. november 2020 - 13:00
on-line miestnosť mpc/moodle
 
Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=753
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti práce metodických orgánov na podporu aktivít v rámci preukazovania úrovne PZ s druhou atestáciu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať  vedomosti a základné skúsenosti s aktualizáciou plánov práce metodických orgánov v oblasti rozvoja profesijných kompetencií svojich členov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Profesijné kompetencie PZ a možnosti ich preukazovania

2. Aktivity metodického orgánu na podporu profesijného rozvoja vlastných členov.

 

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a plán práce metodického orgánu
25. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=753
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.3 - Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4.  HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV
25. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
 
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár