Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
piatok, 11. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 11. 09. 2020 (14:00 - 15:00)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 11. 09. 2020 (15:00 - 15:30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 18. 09. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 23. 09. 2020 (14:00 - 14:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 23. 09. 2020 (14:30 - 15:30)

11. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=450&notifyeditingon=1
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 16. september 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 16. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru na plochu majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy "hore", "dole", "vpredu", "vzadu" a pod. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore, ale aj na ploche, prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón v praxi, za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.
Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentácia šablón ako inovatívneho, ale aj diagnostického prvku v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
16. september 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
 
Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie

Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
Mgr. art. Jaroslava Sisáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 12:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike didaktiky rusínskeho jazyka s akcentom na inovatívne metódy a formy vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti didaktiky rusínskeho jazyka a literatúry so zameraním na oblasť inovatívnych metód a foriem vzdelávania relevantných pre zvýšenie efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 - Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8,45 - 9,00 - Prezentovanie účastníkov

9,00 - 9,05 - Otvorenie odborného seminára

9,05 - 9,50 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 min.) - Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie (výsledky aktuálneho výskumu špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry)

9,50 - 10,00 - Prestávka (10 min.)

10,00 - 11,30 - Mgr. art. Jaroslava Sisáková (90 min.) - Dramatické hry vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

11,30 - 12,00 - Prestávka (30 min.)

12,00 - 12,45 - PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. (45 min.) - Možnosti využitia netradičných vyučovacích metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

12,45 - Ukončenie odborného seminára

12,45 - 13,00 - presun účastníkov do Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

13,00 - 14,00 - návšteva Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

 

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
17. september 2020 - 9:00
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 31
 
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať nové poznatky v súvislosti s problematikou syndrómu vyhorenia, informovať a použiť vybrané metódy arteterapie na jeho eliminovanie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

17. september 2020 - 13:00
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 22. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať  pedagogických zamestnancov materských škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
22. september 2020 - 13:00
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
utorok, 22. september 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 1. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 1. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

22. 9. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

5. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

20. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

22. september 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=567
 
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
učebňa 611, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 13:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa zameriava sa ukážky nástrojov a postupov formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámit sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukacnom procese.
2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.
3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.
4. Diskusia.

23. september 2020 - 10:00
učebňa 611, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=592
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 18:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je rozdelený na dve podujatia - Prokrastinácia 1 a Prokrastinácia 2, ako nadväzujúce časti. Tematicky je zacielený na ozrejmenie pojmu prokrastinácia a jej vplyvu na motiváciu žiakov učiť sa.

Obsahom prvej časti sú základné teoretické informácie spolu s odbornými poznatkami a ukážkami pre PZ, sprostredkovane i pre rodičov, zameranými na rozpoznanie prokrastinácie na základe jej príznačných atribútov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár je primárne zacielený na vplyv prokrastinácie na motiváciu žiakov učiť sa, aj na prezentáciu a osvojenie si niektorej z metód a foriem práce, ktoré môžu  pedagogickí zamestnanci využiť v edukačnej praxi, prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob jej zvládania v rámci domácej prípravy žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12:45  -  13:00    Prezentácia účastníkov

13:00  -  14:30    Základné teoretické informácie a poznatky o prokrastinácií

14:30  -  14:45    Prestávka

14:45  -  16:15    Rozpoznanie prokrastinácie - ukážky

16:15  -  16:30    Prestávka

16:30  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do vlastnej praxe

23. september 2020 - 13:00
on line miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=592
 
Interpretácia výtvarného diela

Interpretácia výtvarného diela

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Webinár bude reflektovať  výtvarné aktivity, ktoré čerpajú inšpiráciu v dejinách výtvarného umenia 20. a 21. storočia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretické východiská a vysvetlenie pojmov – forma a obsah výtvarného diela, analýza výtvarného diela, metodika práce s umeleckým dielom, postupy a možnosti obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela, rôzne spôsoby interpretácie obrazu, model práce s obrazom priamo v galérii, múzeu pred originálmi diel.

23. september 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=540
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený  praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov  základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia

             

Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka s linkom na online miestnosť
23. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
 
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 2. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 2. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

23. 9. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

6. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

21. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

23. september 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 24. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 24. september 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické
myslenie žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby úcastníci vzdelávania vedeli využit vo výchovno-vzdelávacom procese metódy
akrostich a pätveršie.

Profesijná kompetencia: 
2.3. Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metóda akrostich a jej praktické využitie

2. Metóda päťveršie a jej praktické využitie

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
24. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
 
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru na plochu majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy "hore", "dole", "vpredu", "vzadu" a pod. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore, ale aj na ploche, prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón v praxi, za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.
Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentácia šablón ako inovatívneho, ale aj diagnostického prvku v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
25. september 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
 
Portfólio a profesijný štandard - september

Portfólio a profesijný štandard - september

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=573
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard

Portfólio

25. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=573
 
 
 
28
29
30
1
2
3
4
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09:00 - 10:30 Teoretické východiská problematiky výtvarných techník. Kolážová technika a kolážový princíp. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník. 

28. september 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
 
Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na:
- explikáciu čitateľskej gramotnosti a činnosti práce s textom (tvorba úloh, procesy porozumenia, kritériá úspešnosti);
- metakogníciu v učení sa žiakov (metakognitívne vedomosti, zručnosti a presvedčenie),
- projektovanie vyučovania s využitím metakognitívnych čitateľských stratégií: K-W-L, štruktúrované čítanie, Porovnaj a rozlíš, Ja a text, Vennov diagram, SQ3R a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti čitateľskej gramotnosti a uplatnenia metakognitívnych princípov v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program:
Prvé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 28. 9. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.
Druhé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 5. 10. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.

28. september 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu v predmete výtvarná výchova. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie,
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:30 - 17:00 Teoretické východiská problematiky výtvarných techník. Kolážová technika a kolážový princíp. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník. 

28. september 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=580
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
29. september 2020 - 8:00
MPC RP Prešov
 
Finančná odysea

Finančná odysea

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
MUDr. Milan Pavlík
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Seminár je  určený učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy za účelom rozšírenia a prehĺbenia odborných vedomostí a rozvoja ich profesijných kompetencií pri implementácii požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu.

Odborný seminár bude zameraný na možnosť oboznámiť sa s  edukačnou hrou Finančná odysea priamo od jej autora, účastníci si vyskúšajú modelovanie rôznych životných situácií, ktoré súvisia s finančnými rozhodnutiami. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov ZŠ a  SŠ.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

1.  Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vučovacieho   procesu – Ing. Mária Hitríková

2.  Úvodná inštruktáž do hry Finančná odysea – MUDr. Milan Pavlík, MPH

3.  Aplikácia hry Finančná odysea v edukačnom procese - MUDr. Milan Pavlík, MPH 

4.  Diskusia

Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka.
29. september 2020 - 8:30
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
 
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
15
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vytvoriť kurz vo VLE Moodle a používať základné funkcie, ktoré Moodle poskytuje.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pri realizácii online vzdelávania. Seminár je určený pre začiatočníkov v používaní VLE Moodle.

 • Vytvorenie a nastavenie kurzu pre vzdelávanie v ZŠ/SŠ
 • Vloženie učebných zdrojov (dokumenty, prezentácie, ...)
 • Vytvorenie zadania - online úloha pre žiakov
 • Vyhodnotenie zadania
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
29. september 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole

Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=582
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe plánu profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach tvorby plánu profesijného rozvoja v súlade s platnou legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy - 29.9.2020 (13:00 - 13:45)
 2. Plán profesijného rozvoja v materskej škole - 29.9.2020 (13:45 - 14:30)
 3. Vypracovanie dištančného zadania - 6.10.2020 (45 minút)
 4. Identifikácia vzdelávacích potrieb - 14.10.2020 (13:00 - 13:45)
 5. Tvorba plánu osobného rozvoja - 14.10.2020 (13:45 - 14:30)
29. september 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=582
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

29. september 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=538
 
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka, vedieť ich využiť  vo vyučovaní matematiky na zvýšenie úspešnosti riešenia slovných úloh.

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľská, finančná, informačná a pod.)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámiť sa s vybranými čitateľskými stratégiami a metódami

2. Využiť čitateľské stratégie pri riešení konkrétnych slovných úloh

29. september 2020 - 13:50
online
 
Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=566
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných na objemy a povrchy telies s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • nainštalovať softvér GeoGebra
 • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
 • poznať možnosti portálu geogebra.org
 • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na objemy a povrchy telies
 • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29. 9. 2020 (14:00 - 15:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org 

6. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – výpočet obvodu a obsahu

13. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Objemy a povrchy telies

20. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učebných úloh

27. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učených úloh

3. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
29. september 2020 - 14:00
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=566
 
Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie

Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Nitra, zasadačka
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Obsahový korpus bude tematicky zastrešovať explikáciu emocionálnej inteligencie a jej aspektov, výkonovo bude zameraný na identifikáciu techník, ako analyzovať, meniť a zdokonaľovať vlastné sociálne a komunikačné zručnosti  a ako aplikovať získané a inovované sociálne a komunikačné zručnosti do edukačného procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 h. - 10:00 h. - prvý vzdelávací blok

10:00 h. - 10:15 h. - prestávka

10:15 h.- 11:30 h. - druhý vzdelávací blok

11:30 h. - 12:00 h. - obedná prestávka

12:00 h. - 13:30 h. - tretí vzdelávací blok

30. september 2020 - 8:30
DP MPC Nitra, zasadačka
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
17
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

 • vytvorenie testových úloh
 • vytvorenie a administrácia testu
 • vyhodnotenie výsledkov testu
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
30. september 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí
 
Rozvoj kritického myslenia žiakov

Rozvoj kritického myslenia žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Online webináre kritického myslenia  sú určené učiteľom druhého stupňa ZŠ a učiteľom stredných škôl, ktorí chcú do procesu vyučovania prinášať nové prvky s využívaním moderných techník zameraných na rozvoj kompetencií žiaka, ktoré sú pre učenie sa kľúčové. Obsah vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s problematikou kritického myslenia a možnosti jeho implementácie prostredníctvom vybraných metód/stratégií/foriem práce s cieľom viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu, účastníci si vyskúšajú aj praktickú tvorbu vhodných aktivít/vyučovacích jednotiek. 

Nadväzujúci online webinár sa bude konať 7. 10. 2020.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o možnostiach viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu a podporiť ho vhodnými technikami výučby. Plánovať a projektovať činnosti podporujúce kritické myslenie žiaka v podmienkach základnej a strednej školy..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

30. 9..2020, 13:00 - 14:30 Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Kritické myslenie a techniky efektívneho učenia sa 

 

7. 10.2020, 13:00 - 14:30  Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Tvorba aktivity so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiaka

Najneskôr deň pred začatím webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

Účastníci potrebujú na  webináre pripojenie na internet s webkamerou a mikrofónom.

30. september 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
 
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop sa zameriava na praktické ukážky programátorských aktivít v prostredí Scratch s využitím minipočítača Micro:bit, čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Predstavenie minipočítača BBC Micro:bit.

2. Softvérové a hardvérové požiadavky na prepojenie prostredia Scratch s Micro:bit-om.

3. Programátorské úlohy využitím Scratch-u a Micro:bit-u.

4. Diskusia.

30. september 2020 - 13:00
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
 
Pozitívna klíma triedy

Pozitívna klíma triedy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 18:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného  seminára bude prezentovanie aktivít so zameraním na podporu pozitívnej klímy triedy prvého stupňa základnej školy. Súčasťou seminára bude aj cielená aktivita zameraná na zisťovanie klímy triedy hravou formou, ale aj sociometrickým meraním. Na seminári budú prezentované zásady aplikácie pedagogickej diagnostiky v práci pedagogického zamestnanca. Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností .

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti žiak a výchovno-vzdelávací proces so zameraním na podporu a rozvoj pozitívnej klímy triedy. 

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 – 14:30 - oboznámenie sa s cieľom podujatia, výmena skúseností účastníkov s danou odbornou problematikou, teoretický vstup k problematike podpory a rozvoja pozitívnej klímy triedy

14:45 – 16:15 - klasifikácia klímy triedy,  sociálna skupina, roly v sociálnych skupinách, metódy poznávania sociálnych vzťahov a klímy v triede – sociometria, hra  

16:30 - 18:00 - aplikácia metód v praxi, reflexia účastníkov k priebehu podujatia, diskusia k možnostiam aplikácie sociometrického merania v školských podmienkach

30. september 2020 - 13:00
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Klasifikácia učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:00 - 14:45)
2. Diagnostika učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:45 - 15.30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 07.10. 2020 (45 min.)
4. Reflexia dištančného zadania - 15.10. 2020 (14:00 - 14:45)
5. Stručný opis vlastnej pedagogickej skúsenosti v oblasti diagnostiky a účinnosti zrealizovaných opatrení - 15.10. 2020 (14:45 -15:30)

 

 

30. september 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
 
Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7522
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 16:45
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 19:00
Počet hodín: 
14
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vytvorenie a zdieľanie praktických ukážok vyučovacieho procesu a výmenu skúseností učiteľov prírodovedných predmetov a sociálnych vied na stredných školách. Východiskom pre praktické ukážky budú ponúknuté konkrétne materiály pre začlenenie environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania do rôznych učebných predmetov na stredných školách.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah v rôznych vzdelávacích oblastiach.
Výstupom dištančného vzdelávania bude príprava a prezentácia zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt), ktorú bude možné uplatniť vo vybranom vyučovacom predmete.

Obsah vzdelávania ponúkne konkrétne materiály a nástroje pre účel inšpirácie a obohatenie vyučovania v troch oblastiach:

 1. výučba o klimatických zmenách a nadväzných súvislostiach (prírodovedné predmety, sociálne vedy),   RNDr. Silvia Szabóová
 2. výučba dejín inak – európska súťaž EUSTORY o novodobých dejinách s dôrazom na lokálnu históriu (dejepis, sociálne vedy), PhDr. Alica Virdzeková
 3. udržateľné bývanie ako praktická súčasť výchovy k environmentálnej zodpovednosti a zdravému životnému štýlu (sociálne vedy, prírodné vedy),  RNDr. Silvia Szabóová
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom 2-dielneho webinára je, aby účastník mal príležitosť využiť ponúkané zážitkové aktivity v uvedených témach a metodicky ich spracovať do vhodného obsahového štandardu predmetu.

Profesijná kompetencia: 
potvrdenie o aktívnej účasti: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
dejepis
ekológia
etická výchova
fyzika
geografia
informatická výchova
nemám aprobáciu
občianska náuka
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. 30.9.2020, 17:00 – 19:00, webinár: prezentácia aktuálnych globálnych problémov s ukážkou prvkov, aktivít a materiálov dostupných online a vhodných na zaradenie do vyučovania, otázky a diskusia;
 2. 1.10.2020 – 15.10.2020, dištančné štúdium: spracovanie zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt) pre vhodnú tému vo vybranom vyučovacom predmete, na základe ponúkaných zdrojov v prezentovaných témach environmentálnej výchovy a sociálnych vied;
 3. 15.10.2020: odovzdanie spracovaných výstupov lektorom;
 4. 21.10.2020, 17:00-19:00, webinár: prezentácia vybraných zážitkových aktivít účastníkmi, spätná väzba od lektorov a diskusia
Poznámka: 
Zúčastniť sa na podujatí môže iba registrovaný a prihlásený používateľ.
30. september 2020 - 16:45
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7522