Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu.

Informačný seminár je určený najmä učiteľom na prvom stupni základnej školy a školským špeciálnym pedagógom. Rovnako je však určený aj vychovávateľom v ŠKD a v CVČ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP.  nakoľko sa v procese hodnotenia nejedná len o podávanie spätnej väzby k vyučovacím povinnostiam, ale aj k realizovaným voľnočasovým aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného semináru je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 02.06.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 09.06.2020
3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 16.6.2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
liečebný pedagóg
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatnovaním zákona
138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyucovacích predmetov a jednotlivca.

2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Je nevyhnutné, aby školský špeciálny pedagóg vedel podať učiteľovi informácie o tom, ako hodnotiť žiakov v tomto období.

Informačný seminár je určený školským špeciálnym pedagógom, ktorí sú styčným bodom medzi učiteľom, žiakom so ŠVVP a rodičom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť školským špeciálnym pedagógom možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania, špeciálnopedagogickej intervencie a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
2. jún 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie matematickej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (ŠVVP ) v edukácii so zameraním na Montessori metódu.  Súčasťou webinára bude oboznámenie účastníkov s dokumentáciou a tvorbou, ktorá nadväzuje na individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP. Oboznámiť sa s praktickými ukážkami zameranými na posilňovanie kompetencií žiakov so ŠVVP v matematickom myslení.

Profesijná kompetencia: 
2.1. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorba individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP a zo SZP.

2. Hodnotenie žiaka v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe.

3. Ukážky aktivít.

4. Diskusia.

2. jún 2020 - 15:00
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=452
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovaniu dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portólia

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

03.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Princíp tvorby atestačného portfólia

10.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

17.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 10.06.2020 a 17.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
3. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ a SŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl a gymnázií o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
 
Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Možnosti využitia e-learningového systému MOODLE pre podporu domáceho učenia sa žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť využiť e-learningový systém MOODLE pri riadení učenia sa žiakov v domácom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

úvod do e-learningu

základné funkcie LMS MOODLE

10. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

tvorba vzdelávacieho kurzu (vyučovacia jednotka)

editovanie a publikovanie učebných zdrojov

17. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

editovanie, zverejnenie a vyhodnocovanie aktivít v LMS MOODLE

3. jún 2020 - 13:30
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
 
Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na stratégie slovného hodnotenia žiaka v edukačnom procese na prvom stupni ZŠ s VJM.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami slovného hodnotenia žiaka na prvom stupni ZŠ s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania), predstavenie sa účastníkov

14:00 - 15:00 Stratégie slovného hodnotenia na prvom stupni ZŠ s VJM

15:00 - 15:30 Diskusia

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
3. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
 
Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky – od aplikácie prvkov herných systémov v jednotlivých učebných aktivitách na hodine, cez využívanie hier ako vzdelávacieho nástroja až po tvorbu edukačných hier a herných aplikácií pomocou dostupných programovacích nástrojov. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s jednoduchými a voľne dostupnými nástrojmi pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Gamifikácia v edukačnom procese.

2. Ukážky nástrojov pre gamifikáciu.

3. Tvorba hier ako nástroj gamifikácie vo vyučovaní informatiky.

4. Diskusia.

3. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
 
Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
-2
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

3. jún 2020 - 15:00
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domácej práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

4. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Ako na slovné hodnotenie žiakov, čo má slovné hodnotenie obsahovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Poskytnúť pomoc pri využití záverečného slovného hodnotenia žiakov v domácom vyučovaní 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=430
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6017
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
4. jún 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=466
 
Premeny obrazov

Premeny obrazov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku vnímania, chápania a interpretácie obrazov. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie rozdielnym symbolickým kultúrnym konštruktom, prostredníctvom ktorých komunikujeme

- rozlišuje medzi obraznými predstavami a verbálnymi a grafickými obrazmi

- rozumie posunom zmyslu obrazných predstáv vo vzťahu ku meniacemu sa spoločenskému kontextu 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím

2. Obrat k obrazu

3. Využitie témy vo výučbe

4. jún 2020 - 15:00
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v oblasti aplikovania formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kurz Formatívne hodnotenie vo vyučovaní je zadelený do troch online stretnutí, ktoré budú špecifické z hľadiska obsahu: 

1. Podstata a význam formatívneho hodnotenia 

2. Metódy a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní 

3. Spätná väzba žiakov v kontexte formatívneho hodnotenia. 

 

Každé online stretnutie bude prebiehať v čase medzi 15.00 h - ​16.30 h v termínoch 04. 06. 202009. 06. 2020 a 22. 06. 2020.
 

Poznámka: 
Pre úspešné absolvovanie celého kurzu je potrebná min. 50% účasť na každom online stretnutí a odovzdanie dištančnej úlohy do prostredia Moodle. Dištančná úloha vyplynie z 2. online stretnutia a bude mať výsostne aplikačný charakter.
4. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=463
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
5. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na ukážky nástrojov a stratégií formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami hodnotiacich nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukačnom procese.

2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.

4. Diskusia.

5. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 8. 6. 2020 v čase 10:00 - 11:00h.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 15. 6. 2020 v čase 10:00 - 11:00h. 

 

8. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na prezentáciu rôznych metód (techník) a nástrojov formatívneho hodnotenia žiakov využiteľných priamo v edukácii i pri vzdelávaní v domácom prostredí, špecificky na hodinách prírodovedných predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne metódy a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Formatívne hodnotenie

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia

8. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

8. jún 2020 - 13:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Motivácia na hodinách anglického jazyka

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne motivačné techniky, hry, postupy využiteľné v školskej praxi ako aj pri dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť rôzne motivačné nástroje, ktoré učiteľ aplikuje v prostredí triedy alebo pri online vyučovaní rešpektujúc individuálne charakteristiky žiaka.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Motivácia a kontext učenia

2. Učiteľ a žiak - roly

3. Motivačné materiály

4. Tvorba motivujúcich úloh

5. Manažment triedy

8. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
 
Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=446
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 8. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v edukácií. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti  vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce  vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy

3. Ukážky aktivít finančnej gramotnosti a ich využitie  v medzipredmetových vzťahoch

4. Diskusia

8. jún 2020 - 15:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=446
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických i odborných zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógických i odborných zamestnancov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Je nevyhnutné, aby odborní zamestnanci vedeli podať učiteľom aj rodičom informácie o tom, ako hodnotiť žiakov v tomto období.

Informačný seminár je určený odborným zamestnancom, ktorí sú často styčným bodom medzi učiteľom, žiakom so ŠVVP a rodičom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť odborným zamestnancom možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky špeciálnopedagogickej intervencie. Hodnotiť priebeh a výsledky odbornej činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky logopedickej intervencie
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
9. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovania dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portfólia

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Princíp tvorby atestačného portfólia

16.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

23.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 16.06.2020 a 23.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
9. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
dejepis
etická výchova
občianska náuka
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vzdelávanie pozostáva zo 4 webinárov spolu v rozsahu 8 hodín, začínajú vždy o 13:00 h.

1. webinár téma: Čo je formatívne hodnotenie a metódy formatívneho hodnotenia - 9. 6. 2020

2. webinár téma: Kritériá a spätná väzba pri formatívnom hodnotení - 15. 6. 2020

3. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe - 18. 6. 2020

4. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe - 24.6.2020

9. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 14:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prinášajú aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Informačný seminár je určený učiteľom na rôznych stupňoch škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody na hodnotenie žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
9. jún 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy -  9. 6. 2020 (13:00 - 13:30)

2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 9. 6. 2020 (13:30 - 14:00)

3. Vypracovanie dištančného zadania - 9. 6. 2020 (60 min.)

4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 16. 6. 2020 (13:00 - 13:30)

5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 16. 6. 2020 (13:30 - 14:00)

9. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=467
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ a SŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl a gymnázií o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
9. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=467
 
Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=473
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne  techniky tvorivého písania využiteľné  v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl na hodinách anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorivosti, tvorivom  vyučovaní a tvorivom písaní. Webinár  reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne ponúkam konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
vedúci vzdelávacej oblasti
kariérový poradca
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
výchovný poradca
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie

2. Tvorivé písanie

3. Ukážky aktivít

4. Diskusia

9. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=473
 
Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Práca s informáciami získavanými z internetu

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať gramotnosti mediálnej výchovy v práci vychovávateľov 

Profesijná kompetencia: 
METÓDY VYUŽITEĽNÉ V RÁMCI VÝUČBY V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Gramotnosti mediálnej výchovy

2. Analýza mediálneho obsahu

3. Metódy kritického myslenia v analýze mediálneho obsahu

10. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
 
Predčitateľská gramotnosť

Predčitateľská gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=468
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na výber vhodnej metódy predčitateľskej gramotnosti v súvislosti so stanoveným výchovno-vzdelávacím cieľom a témou týždňa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti predčitateľskej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00 -11:30 Metódy predčitateľskej gramotnosti

10. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=468
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

4. Spracovanie zadaní - práca s tvorbou  portfólia profesijného rozvoja

10. jún 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja resiliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 10. 6. 2020 od 10:00 h. do 11:00h.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 16. 6. 2020 od 10:00 h. do 11:00h.

10. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
10. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=469
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s prvou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníka v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvo
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukazovanie kompetencií v oblasti ŽIAK

3. Preukazovanie kompetencií v oblasti VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

4. Preukazovanie kompetencií v oblasti PROFESIJNÝ ROZVOJ

5. Tvorba portfólia

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s prvou atestáciou
10. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
 
Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=453
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky posilňovania čitateľských kompetencií, konkrétne  na  čítanie s porozumením a učenie splývavého čítania, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prebiehať bude webinár formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe záujmového útvaru na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Oboznámiť sa s praktickými ukážkami zameranými na posilňovanie čitateľských kompetencií  čítanie s porozumením a učenie splývavého čítania.

Profesijná kompetencia: 
2.1. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
pedagogika pre mentálne postihnutých
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorba záujmového útvaru - plánu na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

2. Teoretické a praktické ukážky aktivít  zameraných  na čítanie s porozumením.

3. Teoretické a praktické ukážky učenia splývavého čítania.

4. Diskusia.

10. jún 2020 - 15:00
Online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=453
 
Edupage v práci učiteľa

Edupage v práci učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=476
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Komplexné priblíženie systému Edupage z pohľadu e-learningu (učenia na diaľku). Prehľad používateľských kont a ich správne používanie. Riešenie problémov, ktoré sa vyskytli počas obdobia prerušeného vyučovania (zabudnuté heslá, odovzdávanie domácich úloh, spracovanie domácich úloh). Význam používania plánov a príprav v e-learningu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Využiť školami dostupný systém Edupage v práci pedagogických zamestnancov na uľahčenie ich
práce pri plánovaní a realizácii vyučovacieho procesu.
 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
11. jún 2020 - 13:00
online: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=476
 
Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na časté chyby učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie.  Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. online stretnutie – 11. 06. 2020

„Správne“ a „nesprávne“ hodnotenie.

Chyby učiteľov pri hodnotení žiakov.

      2. online stretnutie – 17. 06. 2020

Korekčné postupy podporujúce poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

11. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
LMS Moodle kurz a online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k prírodovednému vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie. Zámerom je previesť účastníkov vzdelávania touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexiu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovat a udržat spôsobilosti ucitelov potrebných na riadenie edukacného procesu, v ktorom
sa má rozvíjat prírodovedná gramotnost žiakov v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia úcastníkov
2. Charakteristika BOV
3. Plánovanie vyucovacej hodiny
4. Konkrétne kroky BOV
5. Hodnotenie bádatelských aktivít
6. Výber tém vhodných pre BOV

Poznámka: 
Webinár je zameraný na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. BOV sa dá využiť vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
11. jún 2020 - 14:00
LMS Moodle kurz a online miestnosť
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
11. jún 2020 - 14:00
online miestnosť
 
Média a cirkev

Média a cirkev

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=389
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  sa zameriava na odborné poznatky a pedagogické skúsenosti vybraných možností  podpory  formovania postojov a názorov  v  edukačnom procese. Webinár bude prebiehať  formou vstupnej prezentácie a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o odborných poznatkoch problematiky médií a cirkvi v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Praktický výcvik

3. Diskusia

11. jún 2020 - 15:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=389
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
12. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s praktickými ukážkami nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stop motion animácie - ukážky a príklady.

2. Nástroje na tvorbu jednoduchých stop motion animácií.

3. Diskusia.

12. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra v súlade s potrebou implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní tohto predmetu na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Profesijná kompetencia: 
2.1, 2.3, 2.4
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.30 - 09.35 - otvorenie webinára

09.35 - 10.35 -  Mgr. Marek Gaj (60 minút) - Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie - 1. vstup

10.35 - 10.45 - prestávka (10 minút)

10.45 - 11.30 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) - Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie - 2. vstup

11.30 - záver webinára

15. jún 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
 
Formatívne hodnotenie žiakov

Formatívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, výber kritérií hodnotenia a indikátorov ku kritériám. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

15. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Získať základné informácie o tvorbe portfólia a o možnostiach svojho profesijného rozvoja.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy a práca s nimi

Portfólio a jeho tvorba

Atestačný proces

Odporúčam vytlačiť si profesijné štandardy pre svoju podkategóriu pedagogického zamestnanca. Sú dostupné ako Pokyn ministra č. 39/2017 na stránke: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ 

15. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
 
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár dáva priestor na vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Vymedzuje  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

 1. online stretnutie – 15. 06. 2020

Postavenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov.

      2. online stretnutie – 18. 06. 2020

Slovné hodnotenie žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

15. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
 
Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na stratégie slovného hodnotenia žiaka v edukačnom procese na prvom stupni ZŠ s VJM.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami slovného hodnotenia žiaka na prvom stupni ZŠ s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania), predstavenie sa účastníkov

14:00 - 15:00 Stratégie slovného hodnotenia na prvom stupni ZŠ s VJM

15:00 - 15:30 Diskusia

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
15. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
 
Motivácia na hodinách anglického jazyka

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne motivačné techniky, hry, postupy využiteľné v školskej praxi ako aj pri dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť rôzne motivačné nástroje, ktoré učiteľ aplikuje v prostredí triedy alebo pri online vyučovaní rešpektujúc individuálne charakteristiky žiaka.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Motivácia a kontext učenia

2. Učiteľ a žiak - roly

3. Motivačné materiály

4. Tvorba motivujúcich úloh

5. Manažment triedy

15. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
 
Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=474
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne  techniky tvorivého písania využiteľné  v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl na hodinách anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorivosti, tvorivom  vyučovaní a tvorivom písaní. Webinár  reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne ponúkam konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie

2. Tvorivé písanie

3. Ukážky aktivít

4. Diskusia

15. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=474
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre vychovávateľov

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre vychovávateľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Možnosti pre profesijný rozvoj vychovávateľa prostredníctvom profesijných štandardov, portfólia a atestácie pre vychovávateľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vychovávateľov o možnostiach profesijného rozvoja v kontexte novej legislatívy

Profesijná kompetencia: 
PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Legislatívne východiská

2. Obsah profesijného štandardu

3. Atestačné portfólio

16. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=377
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov cudzích jazykov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s realizáciou atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Profesijná kompetencia: 
profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Atestácie podľa zákona 138/2019

3. Tvorba atestačného portfólia

16. jún 2020 - 13:00
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=377
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Získať základné informácie o tvorbe portfólia a o možnostiach svojho profesijného rozvoja.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy a práca s nimi

Portfólio a jeho tvorba

Atestačný proces

Odporúčam vytlačiť si profesijné štandardy pre svoju podkategóriu pedagogického zamestnanca. Sú dostupné ako Pokyn ministra č. 39/2017 na stránke: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ 

16. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

16. jún 2020 - 13:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť :
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
16. jún 2020 - 14:00
online miestnosť :
 
Grafomotorika a výtvarná výchova v materskej škole

Grafomotorika a výtvarná výchova v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

16. jún 2020 - 15:00
 
Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=480
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Jedným z cieľov edukačného procesu výtvarnej výchovy je podľa Roeselovej (2003) „vypestovať schopnosť samostatne si voliť cestu tak, aby vynikol výtvarný a myšlienkový zámer dieťaťa.“ Výtvarná technika je prostriedok výtvarného vyjadrovania, ktorým sa vyjadruje zmyslové a rozumové poznanie a estetický vzťah, a je neoddeliteľnou súčasťou procesu výtvarnej edukácie. Predmetom kurzu budú predovšetkým výtvarné techniky, ktoré nie sú náročné z hľadiska realizácie, sú zaujímavé a podporujú divergentné myslenie žiakov. V rámci kurzu budú prezentované kolážové techniky (proláž, roláž, chyazmáž, ventiláž a ich vzájomná kombinácia) a takzvané mixed médiá (odkrývanie s lepiacou páskou a lepidlom, alchymáž). Kurz je určený pre vychovávateľov a učiteľov MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Seminár bude prebiehať v maďarskom jazyku. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom online kurzu je prezentovať účastníkom postup realizácie rôznych výtvarných techník na rozvoj vizuálnej gramotnosti detí a žiakov a rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. 
 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára:

1. Výtvarné techniky a ich využtie v edukačnom procese

2. Prezentácia konkrétnych výtvarných techník 

3. Súvzťažnosť výtvarných techník a podpory divergentného myslenia žiakov

16. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=480
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie vedúcich metodických združení (MZ), predmetových komisií  (PK) a vzdelávacích oblastí  (VO) základných škôl v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a  jednotlivca. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie vybranej kompetencie v pedagogickej čnnosti v rámci činnosti MZ, PK alebo VO. 

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie vedúcich metodických združení, predmetových komisií  a vzdelávacích oblastí základných škôl v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Koordinovať profesijný rozvoj členov predmetovej komisie.
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 17. 6. 2020 (9:00 - 9:45)

2. Tvorba atestačného portfólia  - 17. 6. 2020 (9:45 - 10:00)

3. Vypracovanie dištančného zadania - 17. 6. 2020 (60 min.)

4. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 23. 6. 2020 (9:00 - 9:15)

5. Možnosti profesijného rozvoja PZ  a OZ v rámci MZ, PK a VO  - 23. 6. 2020 (9:15 - 10:00)

17. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
 
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba profesijného portfólia je prostriedkom vedúcim k profesijnému rozvoju učiteľa. Núti učiteľa zamýšľať sa nad svojimi profesijnými kompetenciami a meniť ich. Atestačné portfólio možno vnímať ako prezentovanie silných stránok učiteľa v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať význam a tvorbu profesijného portfólia učiteľa materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa.

2. Profesijný štandard.

3. Postup tvorby portfólia.

17. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvo
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
17. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
17. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
 
Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
-3
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s praktickými ukážkami nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stop motion animácie - ukážky a príklady.

2. Nástroje na tvorbu jednoduchých stop motion animácií.

3. Diskusia.

17. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

4. Spracovanie zadaní - práca s tvorbou  portfólia profesijného rozvoja

18. jún 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Autoevalvácia školy, školského zariadenia

Autoevalvácia školy, školského zariadenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4945
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je  zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti autoevalvácie školy (školského zariadenia) ako  východiska pre modifikáciu procesov  v prospech zlepšovania kvality školy na základe špecifík a možností školy.

Cieľom webinára je prostredníctvom praktických aktivít oboznámiť  účastníkov zo zakladnými princípmi autoevalvácie školy školského zariadenia a získať  základné zručnosti pri realizácií autoevalvácie vlastnej školy na úrovni metodických združení a predmetových komisií.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prostredníctvom praktických aktivít oboznámiť  účastníkov zo zakladnými princípmi autoevalvácie školy školského zariadenia a získať  základné zručnosti pri realizácií autoevalvácie vlastnej školy na úrovni metodických združení a predmetových komisií.

Profesijná kompetencia: 
Poskytuje pomoc a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom pri realizácii autoevalvácie školy, školského zariadenia
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam, metódy a nástroje autoevalvácia školy, školského zariadenia. 18.6.2020 (10:00 - 10:30)

2. Diskusia k téme, riešenie praktických príkladov. 18.6.2020 (10:30 - 11:00)

3. Dištančná úloha - plán autoevalvácie vo vybranej oblasti v konkrétnej škole. 18.6.2020 (60 min)

4. Uplatnenie nástrojov autoevalvácie vo vybraných procesoch školy. 25.6.2020 (10:00 - 10:30)

5. Interpretácia zistení analýzy  a návrhy opatrení na zlepšovanie procesov. (10:30 - 11:00)

 

18. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4945
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať, prehlbovať a rozšíriť kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogickej diagnostiky a rozvoja čitateľských schopností zameraných na porozumenie čítaného textu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
18. jún 2020 - 13:00
online
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia. 

Profesijná kompetencia: 
Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v kontexte s riadením školy, školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

18. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6506
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
18. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6506
 
Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=481
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Jedným z cieľov edukačného procesu výtvarnej výchovy je podľa Roeselovej (2003) „vypestovať schopnosť samostatne si voliť cestu tak, aby vynikol výtvarný a myšlienkový zámer dieťaťa“. Výtvarná technika je prostriedok výtvarného vyjadrovania, ktorým sa vyjadruje zmyslové a rozumové poznanie a estetický vzťah, a je neoddeliteľnou súčasťou procesu výtvarnej edukácie. Predmetom webinára budú predovšetkým výtvarné techniky, ktoré nie sú náročné z hľadiska realizácie, sú zaujímavé a podporujú divergentné myslenie žiakov. V rámci kurzu budú prezentované kolážové techniky (proláž, roláž, chyazmáž, ventiláž a ich vzájomná kombinácia) a takzvané mixed médiá (odkrývanie s lepiacou páskou a lepidlom, alchymáž). 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom online kurzu je prezentovať účastníkom postup realizácie rôznych výtvarných techník na rozvoj vizuálnej gramotnosti detí a žiakov a rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom podpory tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára:

1. Výtvarné techniky a ich využtie v edukačnom procese

2. Prezentácia konkrétnych výtvarných techník na  rozvíjanie vizuálnej gramotnosti

3. Súvzťažnosť výtvarných techník a podpory divergentného myslenia žiakov

18. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=481
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa/žiaka v didaktickej hre

Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa/žiaka v didaktickej hre

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou tematikou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať kompetencie vychovávateľov vo využívaní aktivizujúcej metódy didaktickej hry. 

Profesijná kompetencia: 
METÓDY VYUŽITEĽNÉ V RÁMCI VÝUČBY V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metóda didaktickej hry

2. Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa

3. Didaktická hra v TOV

22. jún 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/my/
 
Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia a poskytovania spätnej väzby na hodinách anglického jazyka, ktoré  sa dajú využiť v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára bude spoznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia, jeho psycho-didaktické aspekty. Webinár ponúkne praktické ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Čo je formatívne hodnotenie

2. Ako využívať formatívne hodnotenie

3. Metódy formatívneho hodnotenia

4. Kritériá a spätná väzba

5. Praktické ukážky využitia formatívneho hodnotenia

22. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
23. jún 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.1, 1.2, 2.1, 2.3
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14.00 - 14.05 - otvorenie webinára

14.05 - 15.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakovy - 1. vstup

15.05 - 15.15 - prestávka (10 minút)

15.15 - 16.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

16.00 - záver webinára

23. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
23. jún 2020 - 14:00
online miestnosť
 
Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=482
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. jún 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľom online kurzu je prezentovať možnosti interpretácie výtvarného diela. Obsahom kurzu sú metodické postupy, výtvarné techniky a výtvarné hry v rámci nonverbálnej interpretácie výtvarných diel. Výtvarné umenie, diela umelcov sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Prostredníctvom výtvarných diel žiaci sa naučia dešifrovať znaky a symboly vizuálneho jazyka a ľahšie pochopia podstatu a význam výrazových prostriedkov výtvarného jazyka. Kurz je určený pre vychovávateľov a učiteľov MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Seminár bude prebiehať v maďarskom jazyku. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory vizuálnej gramotnosti žiakov a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program webinára:

1. Verbálna a nonverbálna interpretácia výtvarného diela

2. Výtvarné techniky a metodické postupy galerijnej pedagogiky v interpretačných intenciách 

3. Aplikačný potenciál vybraných metodický postupov v eduakačnej praxi

23. jún 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=482
 
Štandardy - Atestácie - Portfólio

Štandardy - Atestácie - Portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=470
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa materskej školy s prvou a druhou atestáciou a tvorbe portfólia podľa zákona 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníkov v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00 -11:30 hod.

1. Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukázanie kompetencií v oblasti: Dieťa, Výchovno-vzdelávacia činnosť a Profesijný rozvoj

3. Tvorba portfólia

24. jún 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=470
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6503
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je príležitosťou, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

24. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6503
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495#section-1
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Atestácie podľa zákona č. 138/2019

24. jún 2020 - 13:00
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495#section-1
 
Mediálna výchova v praxi

Mediálna výchova v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je informačný a tiež prezentuje vybrané vyučovacie metódy mediálnej výchovy využiteľné v školskej praxi ako aj pri dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti aplikovania mediálnej výchovy do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
dejepis
etická výchova
náboženská výchova
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Mediálna výchova v praxi.

2. Mediálna výchova ako prierezová téma.

3. Prezentácia vybraných vyučovacích metód mediálnej výchovy.

 

25. jún 2020 - 13:00
online
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domácej práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

25. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov  základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
25. jún 2020 - 14:00
online miestnosť
 
Motivácia na hodinách anglického jazyka

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne motivačné techniky, hry, postupy využiteľné v školskej praxi ako aj pri online a dištančnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť rôzne motivačné nástroje, ktoré učiteľ aplikuje v prostredí triedy alebo pri online vyučovaní rešpektujúc individuálne charakteristiky žiaka.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Motivácia a kontext učenia

2. Učiteľ a žiak - roly

3. Motivačné materiály

4. Tvorba motivujúcich úloh

5. Manažment triedy

25. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=382
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
pondelok, 29. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 29. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy, presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti riadenia procesov, plánovania a hodnotenia činností metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.3
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14.00 - 14.05 - otvorenie webinára

14.05 - 15.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 1. vstup

15.05 - 15.15 - prestávka (10 minút)

15.15 - 16.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 2. vstup

16.00 - záver webinára

29. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6602