Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. február 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Témou workshopu sú praktické ukážky úloh na rozvoj komunikačnej zručnosti v anglickom jazyku v rámci rôznych netradičných foriem a metód. 

Program workshopu:

09:00 – 10:30    Komunikačná zručnosť, úlohy rozvíjajúce komunikačnú zručnosť, hodnotenie       
                          ústneho prejavu

10:45 – 12:15    Tvorba návrhov úloh na rozvoj komunikačnej zručnosti a ich hodnotenia

12:30 – 13:45    Prezentácia návrhov úloh a reflexia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je predstaviť metódy a formy výučby komunikačných zručností v anglickom jazyku, navrhnúť vlastné úlohy na rozvoj tejto zručnosti spolu s formou hodnotenia v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov 2.2, 2.3 a 2.4

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
3. február 2020 - 9:00
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov, malá aula
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. február 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. február 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
31
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
3. február 2020 - 10:00
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, učebňa P8
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
utorok, 4. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. február 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

- profesijné štandardy

- portfólio

- atestácie po novom

- ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať riaditeľov (zástupcov riaditeľov) stredných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Profesijná kompetencia: 
Riadiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
4. február 2020 - 8:00
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, učebňa P8
 
Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021

Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD.
Mgr. Jakub Valovič
Začiatok podujatia: 
streda, 5. február 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 5. február 2020 - 12:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
30
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí boli vedením škôl vybraných do národnej vzorky, poverení prípravou a realizáciou pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021 (školskí koordinátori).

Program:

 1. Registrácia účastníkov (od 9:00)
 2. Priebeh realizácie štúdie PISA 2021 z pohľadu školského koordinátora a jeho úlohy
 3. Technické zabezpečenie štúdie PISA – ukážka manipulácie s diagnostickým a testovacím softvérom
 4. Administrovanie testovania PISA a jeho postupy, administratívne zabezpečenie štúdie PISA
 5. Diskusia
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Pripraviť učiteľov vybraných škôl (školských koordinátorov, administrátorov),na realizáciu pilotného merania štúdie PISA 2021 v týchto školách. Aktivita bude zameraná na rozvoj kompetencie „Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka“, ktorá je podrobnejšie opísaná v prílohách č. 3 a 4 Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
5. február 2020 - 9:30
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava
 
Umenie Podkarpatskej Rusi

Umenie Podkarpatskej Rusi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Východoslovenská galéria, Hlavná 110/27, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 5. február 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 5. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Súčasťou workshopu bude komentovaná prehliadka k aktuálnej výstave Umenie Podkarpatskej Rusi a možnosti využitia konkrétnych metodických postupov verbálnej a  neverbálnej interpretácie výtvarných diel v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o aktuálnej výstave a o možnostiach interpretácie výtvarných diel. 

Profesijná kompetencia: 
1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka. 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
kariérový poradca
koordinátor prevencie
riaditeľ
triedny učiteľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
5. február 2020 - 10:00
Východoslovenská galéria, Hlavná 110/27, Košice
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava (učebňa č.52)
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. február 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. február 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
57
Obsadený počet miest: 
57
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
6. február 2020 - 8:30
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava (učebňa č.52)
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie pre vedúcich pedagogických/odborných zamestnancov

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie pre vedúcich pedagogických/odborných zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Frišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. február 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. február 2020 - 15:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
26
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
14
Tematické zameranie: 

- Profesijné štandardy

- Portfólio

- Atestácie po novom

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich PZ/OZ o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí. 4.2 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Kategória OZ: 
psychológ, školský psychológ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
6. február 2020 - 8:30
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
 
Načo /ne/ zabúdať v katechéze

Načo /ne/ zabúdať v katechéze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 7. február 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 7. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
33
Tematické zameranie: 

Priblížiť zásadné prvky a formy v školskej a farskej katechéze.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
7. február 2020 - 8:30
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
Hodnotenie a podpora učenia sa žiakov v nadväznosti na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka

Hodnotenie a podpora učenia sa žiakov v nadväznosti na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava (učebňa č.146)
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 10. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 10. február 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
28
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

 Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky žiakov stredných škôl z anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov stredných škôl z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR.

Profesijná kompetencia: 
2.4.hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
10. február 2020 - 8:00
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava (učebňa č.146)
 
 
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín, učebňa P8
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Začiatok podujatia: 
streda, 12. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
19
Tematické zameranie: 
 • V prvej časti workshopu budú predstavené charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej časť maturitnej skúšky (EČ MS). Účastníci sa oboznámia s procesom vytvárania testových položiek, položkovou analýzou na základe štatistických údajov a s celkovými výslednými parametrami testu relatívneho výkonu a ich správnou interpretáciou, ktorú si i sami vyskúšajú. Oboznámia sa aj s procesmi centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.
 • V druhej časti workshopu bude pozornosť venovaná hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – najmä zásadám a kritériám na hodnotenie slohových prác žiakov; účastníci sa budú zaoberať napr. vyznačovaním chýb pomocou korektorských značiek, rozlišovaním druhu chýb, riešením rôznych neštandardných situácií pri hodnotení a pod. Súčasťou workshopu bude aj tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Profesijná kompetencia: 
Poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
12. február 2020 - 9:00
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín, učebňa P8
 
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín, učebňa P8
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 13. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 13. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
16
Tematické zameranie: 
 • V prvej časti workshopu budú predstavené charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej časť maturitnej skúšky (EČ MS). Účastníci sa oboznámia s procesom vytvárania testových položiek, položkovou analýzou na základe štatistických údajov a s celkovými výslednými parametrami testu relatívneho výkonu a ich správnou interpretáciou, ktorú si i sami vyskúšajú. Oboznámia sa aj s procesmi centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.
 • V druhej časti workshopu bude pozornosť venovaná hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – najmä zásadám a kritériám na hodnotenie slohových prác žiakov; účastníci sa budú zaoberať napr. vyznačovaním chýb pomocou korektorských značiek, rozlišovaním druhu chýb, riešením rôznych neštandardných situácií pri hodnotení a pod. Súčasťou workshopu bude aj tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS.
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Profesijná kompetencia: 
Poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
13. február 2020 - 9:00
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín, učebňa P8
 
Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 13. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 13. február 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
8
Tematické zameranie: 

- vymedzenie matematickej gramtonosti
- konkrétne ukážky využitia vybraných čitateľských stratégií v učebných úlohách
- tvorba učebných úloh (skupinová práca)

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť učebné úlohy na rozvoj jednotlivých úrovní matematickej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
13. február 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre základné umelecké školy

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre základné umelecké školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Aula C, RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 14. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 14. február 2020 - 12:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
38
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Seminár je venovaný informáciám o profesijných štandardoch, tvorbe portfólií, atestáciách na základe oprávnenia na organizovania atestácií č. 1/2019 - AT, ktoré bolo MPC vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2019,  ako aj o ponuke vzdelávacích programov organizovaných MPC.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je informovať riaditeľov  základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
14. február 2020 - 9:00
Aula C, RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Nitra Kozmonautov 5
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
PaedDr. Štefan Dragúň
Začiatok podujatia: 
piatok, 14. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 14. február 2020 - 12:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
23
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Portfólio – ciele a význam tvorby portfólia, profesijné štandardy pedagogického zamestnanca.

Proces tvorby portfólia.

Reflexia, diskusia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca súvisiace s využívaním profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
14. február 2020 - 9:00
DP MPC Nitra Kozmonautov 5
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
Ako na umenie v materskej škole

Ako na umenie v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Dolná 8
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Štefan Pondelík
Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. február 2020 - 11:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 17. február 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Edukačno-prezentačná výstava pod názvom Ako na umenie...2 (príroda a krajina) prezentovaná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici pracuje s témou prírody a krajiny, zasadenej do rôznych tematických kontextov. Výstava má environmentálny presah. Účastníci workshopu majú možnosť sa aktívnou formou oboznámiť s dielami významných umelcov výtvarného umenia, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirovali témou prírody a krajiny. Hmatom a sluchom spoznávať, čo všetko sa v prírode nachádza, pracovať s prírodnými materiálmi, riešiť prírodné zákony, zamýšľať sa nad vzťahom človeka a prírody a v neposlednom rade uvažovať, čo môžeme urobiť pre našu planétu, aby bola krajšia a zdravšia. V roku 2019 si na Slovensku pripomíname 100 rokov Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Spoločne sa zamyslíme nad možnosťami výtvarnej edukácie v galérii s prepojením na výtvarnú výchovu v materskej škole.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom workshopu je získať vedomosti o možnostiach galerijnej pedagogiky a ich presahu do procesov výtvarnej výchovy. Získať zručnosti naplánovať výtvarnú aktivitu s využitím výtvarného diela s tematikou krajiny a prírody. Výstupm vzdelávania bude prezentácia návrhu výtvarnej aktivy zameranej na spoznávanie vybraného diela z expozície výstavy.

Profesijná kompetencia: 
Vedieť plánovať procesy edukácie spojené s poznávaním výtvarného umenia.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
17. február 2020 - 11:30
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Dolná 8
 
Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. február 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 18. február 2020 - 14:45
Počet hodín: 
7
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
14
Tematické zameranie: 

08:30 – 10:00    Teoretické východiská projektového vyučovania

10:00 – 10:15    Prestávka

10:15 – 11:45    Štruktúra projektu a zásady tvorby projektu

11:45 – 12:15    Obedňajšia prestávka

12:15 – 13:45    Príprava a realizácia projektu

13:45 – 14:00    Prestávka

14:00 – 14:45    Hodnotenie a klasifikácia projektu

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti aplikácie projektového vyučovania v rámci prírodovedných predmetov. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
informatika
matematika
Kontaktná osoba: 
18. február 2020 - 8:30
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31
 
Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, učebňa P8
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Plánovanie profesijného rozvoja PZ/OZ aj v kontexte medzinárodných meraní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

Profesijná kompetencia: 
2.1 Riadiť tvorbu a aktualizáciu ŠkVP. 3.3 Riadiť profesijný rozvoj PZ/OZ
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
občianska náuka
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
18. február 2020 - 9:00
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, učebňa P8
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 11:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
19. február 2020 - 8:00
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD

Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
35
Obsadený počet miest: 
35
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Moderné výchovno-vzdelávacie stratégie pri tvorbe výchovného programu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti. Poznať pedagogické a didaktické princípy plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti do výchovy mimo vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Kategória OZ: 
liečebný pedagóg
Kontaktná osoba: 
19. február 2020 - 8:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
 
Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Iné
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Tarasa Ševčenka 11, MPC RP Prešov, veľká aula,
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
47
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Tvorivé dielne Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra sú zamerané na  analýzu vybraných maturitných zadaní a návrh banky maturitných zadaní resp. úpravu súčasných maturitných zadaní tak, aby rešpektovali nielen legislatívu a ŠkVP/ŠVP ale aj potreby a schopnosti žiakov, profil absolventa ap.

Učitelia si donesú vyhlášku č. 318/2008 s prílohou (môže byť aj elektronická verzia) a v prípade záujmu aj vlastné maturitné zadania (môže byť aj elektronická verzia).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Na základe analýzy ŠkVP v komparácii so ŠVP a v súlade s legislatívou navrhnúť banku maturitných zadaní s úlohami  s ohľadom na ciele a obsah učiva i potreby a schopnosti žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov; 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
19. február 2020 - 8:30
Tarasa Ševčenka 11, MPC RP Prešov, veľká aula,
 
Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
48
Tematické zameranie: 

Plánovanie profesijného rozvoja PZ/OZ aj v kontexte medzinárodných meraní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

Profesijná kompetencia: 
2.1 Riadiť tvorbu a aktualizáciu ŠkVP. 3.3 Riadiť profesijný rozvoj PZ/OZ
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
občianska náuka
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
19. február 2020 - 9:00
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
 
Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 1. poschodie
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
14
Tematické zameranie: 

Rozvoj kompetencie plánovať a projektovať vyučovanie so zameraním na tvorbu úloh a aktivít v oblasti multikultúrnej výchovy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár pracuje s možnosťami implementácie prierezovej témy multiultúrnej výchovy v rámci relevantných podtém - rôznosť rás, etník, rodovej príslušnosti, sexuálnej preferencie, vzťahov medzi majoritnými a minoritnými skupinami a pod. Významným priestorom seminára je tvorba modelových úloh a aktivít využiteľných v edukačnom procese. Súčasťou odborného seminára je návrh možností uplatnenia tvorby aktivít v skladbe profesijného  portfólia učiteľa.

Špecifické ciele: Poznať a pochopiť význam zaradenia prierezovej témy multikultúrna výchova v odborných predmetoch stredných umeleckých škôl. Diskutovať o význame multikultúrnej výchovy vo vzdelávaní na relevantnom stupni vzdelávania. Osvojiť si zručnosť tvorby aktivít pre multikultúrnu výchovu vo vyučovaní odborných predmetov. Rozvíjať schopnosť zapracovania prierezovej témy multikultúrna výchova do pedagogickej dokumentácie školy a prípravy učiteľa na vyučovanie – ŠkVP, TVVP, vlastná príprava, hodnotenie žiakov. Tvorba modelových aktivít na aplikáciu multikultúrnej výchovy. Zaradiť a uplatniť  vlastnú tvorbu učebných materiálov v skladbe profesijného portfólia učiteľa.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
19. február 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 1. poschodie
 
Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Žilina - modrá aula 1.poschodie
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 8:15
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia. Venuje sa konkrétnym metódam a technikám kooperatívneho vyučovania, ktoré vytvárajú efektívne podmienky učenia sa žiakov prostredníctvom spolupráce. Súčasťou bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať spôsobilosti učiteľov potrebné pre realizáciu edukačného projektu, v ktorom sa majú vytvárať efektívne podmienky pre spoluprácu žiakov   

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
20. február 2020 - 8:15
DP MPC Žilina - modrá aula 1.poschodie
 
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
29
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na vymedzenie pojmu životných zručností, ktoré sú kľúčové pre praktický život a uplatnenie žiakov na trhu práce. Súčasťou seminára budú aj konkrétne ukážky rozvíjania životných zručností na hodinách anglického jazyka a tvorba učebných úloh (skupinová práca). Rovnako vítaná bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhnúť a naplánovať konkrétne aktivity na vyučovacie hodiny v predmete anglický jazyk, ktoré rozvíjajú životné zručnosti žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
Rozvoj komunikácie a spolupráce žiakov v anglickom jazyku
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
20. február 2020 - 9:00
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
60
Obsadený počet miest: 
60
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Získať základné informácie o tvorbe portfólia a o možnostiach svojho profesijného rozvoja.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
20. február 2020 - 9:00
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
 
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
piatok, 21. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Odborný seminár venovaný metódam a formám práce v škole zacieleným na rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v rámci edukácie slovenského jazyka a literatúry.

Program:

07:45  -  08:00    Prezentácia účastníkov
08:00  -  09:30    1. pracovný blok
09:45  -  11:15    2. pracovný blok
11:30  -  13:00    3. pracovný blok

Lektori: PhDr. Slávka Džačovská, PhD, MBA a lektorský tím učiteľov slovenského jazyka a literatúry

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov. 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
21. február 2020 - 8:00
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
 
Kniha proroka Jonáša

Kniha proroka Jonáša

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 21. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
100
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
81
Tematické zameranie: 

8.30 -  9.00 h.  Registrácia 

9.00 -10.15 h.  Úvod do Knihy proroka Jonáša

10.30 -11.15 h.  Čítanie Knihy proroka Jonáša a teologické posolstvo I
11.15 -12.00 h.  Čítanie Knihy proroka Jonáša a teologické posolstvo II
12.00 -12.15 h.  Diskusia, záver

Organizačné pokyny:Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy   

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
21. február 2020 - 9:00
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1
Ako na kritické myslenie?

Ako na kritické myslenie?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola, Jozefa Krónera 25, Martin
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. február 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Seminár zameraný na praktické aktivity rozvíjajúce kritické myslenie ako kľúčovú kompetenciu pre život žiaka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je tvoriť modelové zadania na rozvoj kritického myslenia s možnosťou priamej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
24. február 2020 - 8:00
Základná škola, Jozefa Krónera 25, Martin
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ s MŠ - Muráň 353, 049 01 Muráň
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov pedagogických zamestnancov v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. február 2020 - 8:00
ZŠ s MŠ - Muráň 353, 049 01 Muráň
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 8:15
Koniec podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
25. február 2020 - 8:15
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
 
Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
39
Tematické zameranie: 

Plánovanie profesijného rozvoja PZ/OZ aj v kontexte medzinárodných meraní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
25. február 2020 - 9:00
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno
 
Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola, Podzámska ul. č. 35, Hlohovec
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 12:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj .
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. február 2020 - 9:00
Základná škola, Podzámska ul. č. 35, Hlohovec
 
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava, aula
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
29
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Workshop je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl.

 • V prvej časti workshopu bude pozornosť venovaná hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – najmä zásadám a kritériám na hodnotenie slohových prác žiakov; účastníci sa budú zaoberať napr. vyznačovaním chýb pomocou korektorských značiek, rozlišovaním druhu chýb, riešením rôznych neštandardných situácií pri hodnotení a pod. Súčasťou workshopu bude aj tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS.
 • V druhej časti workshopu budú predstavené charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej časť maturitnej skúšky (EČ MS). Účastníci sa oboznámia s procesom vytvárania testových položiek, položkovou analýzou na základe štatistických údajov a s celkovými výslednými parametrami testu relatívneho výkonu a ich správnou interpretáciou, ktorú si i sami vyskúšajú. Oboznámia sa aj s procesmi centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
25. február 2020 - 9:00
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava, aula
 
Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Začiatok podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 7:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
70
Obsadený počet miest: 
70
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s MF SR je zameraný na ochranu finančného spotrebiteľa a riešenie problémov, na úver a dlh (aktuálne legislatívne zmeny v poskytovaní hypoték a v štátnej podpore pre mladých), na nové trendy a inovácie (fintechy, virtuálne meny, finančné služby na diaľku) a na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára  je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných  škôl za účelom podpory ich  odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek  NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu v školách.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
26. február 2020 - 7:30
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, veľká aula
 
„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Účelové zariadenie Úradu vlády SR, hotel Bôrik, Bôrik15, 814 07 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 17:00
Počet hodín: 
9
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
32
Tematické zameranie: 

korupcia, trestný čin korupcie, význam boja proti korupcii, etická výchova ako jedna z ciest prevencie korupcie v školskej edukácii, ochrana finančných záujmov EÚ

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborno-metodického seminára  je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti učiteľov základných a stredných  škôl za účelom podpory ich  odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Dosiahnutie cieľa nepochybne podporia vysokokvalifikovaní lektori z Úradu vlády SR, Trnavskej univerzity, Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, Národnej kriminálnej agentúry PPZ.

Profesijná kompetencia: 
Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách, posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
etická výchova
občianska náuka
odborné predmety – ekonomické vedy
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
26. február 2020 - 8:00
Účelové zariadenie Úradu vlády SR, hotel Bôrik, Bôrik15, 814 07 Bratislava
 
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava, aula
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Začiatok podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
26
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Workshop je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií.

V prvej časti workshopu bude pozornosť venovaná hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – najmä zásadám a kritériám na hodnotenie slohových prác žiakov; účastníci sa budú zaoberať, napr. vyznačovaním chýb pomocou korektorských značiek, rozlišovaním druhu chýb, riešením rôznych neštandardných situácií pri hodnotení a pod. Súčasťou workshopu bude aj tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS.

V druhej časti workshopu budú predstavené charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej časť maturitnej skúšky (EČ MS). Účastníci sa oboznámia s procesom vytvárania testových položiek, položkovou analýzou na základe štatistických údajov a s celkovými výslednými parametrami testu relatívneho výkonu a ich správnou interpretáciou, ktorú si i sami vyskúšajú. Oboznámia sa aj s procesmi centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
26. február 2020 - 9:00
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava, aula
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3 94501 Komárno, učebňa 4A
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 13:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Portfólio a atestácie po novom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
26. február 2020 - 10:00
DP MPC Komárno Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3 94501 Komárno, učebňa 4A
 
Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím.

Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. február 2020 - 17:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
31
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Počas seminára bude predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Ďalej budú prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v tejto oblasti. Osobitná pozornosť bude venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s oslebením a postihnutím.Následne budú prezentované podporné a kompenzačné pomôcky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s poruchami čítania, s problémami v porozumení textu, detí a žiakov s postihnutím a oslabením v rôznych oblastiach. Primárna bude prezentácia uceleného systému piktogramov využiteľná v bežných aj špeciálnych školách a školských zariadeniach.

Zámerom podujatia je pripraviť pedagogických a odborných zamestnancom, aby boli kompetentní:

 • Identifikovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa/žiaka.
 • Rozumieť rôznym spôsobom učenia sa žiaka v závislosti od psychických, fyzických a sociálnych podmienok.
 • Vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie ciele a individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí/žiakov .
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Následným cieľom je prezentovať možnosti využívania piktogramov ako kompenzačnej pomôcky pri čítaní.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka, Realizovať logopedickú terapiu, poradenstvo a prevenciu, Realizovať špeciálnopedagogickú intervenciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
26. február 2020 - 12:00
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
23
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

  9:00 - 10:30         Profesijný štandard, jeho štruktúra a využitie na tvorbu porfólia

10:30 - 10:45         Prestávka

10:45 - 12:15         Portfólio ako prostriedok sebarozvoja odborného zamestnanca

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe portólia a o možnostiach profesijného rozvoja odborného zamestnanca.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj; 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. február 2020 - 9:00
MPC RP Prešov, veľká aula
 
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na hodnotenie písomnej práce na maturitnej skúške z cudzích jazykov. Na seminári predstavíme kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzom jazyku, odprezentujeme bližšie obsahové zameranie písomnej skúšky. V aplikačnej časti pôjde o zjednotenie prístupov k aplikácii jednotlivých kritérií pri oprave. Účastníci budú mať priestor na výmenu skúseností s hodnotením písomných prác.

Bolo by vhodné, aby si účastníci priniesli na seminár kópie neopravených písomných prác z daného cudzioeho jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení písomného prejavu žiakov v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
Kontaktná osoba: 
27. február 2020 - 12:30
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 16:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca, Portfólio

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
27. február 2020 - 13:00
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ s MŠ - Muráň 353, 049 01 Muráň
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
29
Obsadený počet miest: 
29
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov PZ a OZ v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií PZ a OZ, riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy i v rámci profesijného rozvoja samotného PZ a OZ. 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ a OZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ, školský psychológ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
28. február 2020 - 8:00
ZŠ s MŠ - Muráň 353, 049 01 Muráň
 
Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese II.

Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Špeciálna základná škola M.R. Štefánika 83, Trebišov
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 14:15
Počet hodín: 
7
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

Obsahom workshopu bude prezentovanie konkrétnych technických postupov pri tvorbe ručnej a točenej keramiky, výroba ozdobných kachličiek, technika glazúrovania. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením a umenie a kultúra, pracovné vyučovanie a keramický krúžok.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
28. február 2020 - 8:00
Špeciálna základná škola M.R. Štefánika 83, Trebišov
 
Inovatívne metódy vo vyučovaní matematiky na strednej odbornej škole

Inovatívne metódy vo vyučovaní matematiky na strednej odbornej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 13:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Ukážka rôznych inovatývnych metód vyučovacieho procesu na hodinách matematiky matematiky a diskusia .

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ukázať vyučujúcim matematiky rôzne možnosti inovatívnych metód vyučovaciehoprocesu.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
28. február 2020 - 10:00
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Mestský úrad Skalica ,Námestie slobody 10 (veľká zasadačka)
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
41
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom 
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj ..
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
28. február 2020 - 10:00
Mestský úrad Skalica ,Námestie slobody 10 (veľká zasadačka)