Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV

Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 11. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
Regionálne pracovisko MPC, Horná 97, Banská Bystrica
Charakteristika ativity: 
 • - Seminár sa prekladá na mesiac JÚN pre pracovné vyťaženie lektoriek. Dátum bude upresnený. -
 • výber modelu service learning a uvažovanie o jeho implementácii do Výchovných programov
 • poznať kľúčové východiská podpory service learningu
 • príklady dobrej praxe service learningových aktivít
 • Každý účastník vyplní návratku s údajmi uvedenými nižšie. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

  Predmet správy: seminár 11.5.2018 

  Text do návratky: Záväzne sa prihlasujem na seminár "Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV"

  Moje kontaktné údaje:

  Meno a priezvisko:

  Názov školy:

  Adresa školy:

  Kontakt - mail:

  Kontakt - telefón, mobil:

  Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
40
11. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
Didaktická hra v matematike základnej školy

Didaktická hra v matematike základnej školy

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20
 
Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Podujatie: 
metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 6, Trnava ,učebňa č.146(oproti zborovni)
Charakteristika ativity: 

Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách  vlastivedy a prírodovedy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trnava
Kapacita - počet účastníkov: 
30
23. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015

Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
30
24. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
 
 
 
Didaktická hra v matematike základnej školy

Didaktická hra v matematike základnej školy

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20
 
 
28
29
30
31
1
2
3
Ľudsko- právna problematika vo výučbe na základnej škole

Ľudsko- právna problematika vo výučbe na základnej škole

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky  z oblasti ľudských práv .

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Ľudské práva a protipredsudková výchova

Ľudské práva a protipredsudková výchova

Podujatie: 
Informačný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Účastníci semináru budú oboznámení o možnostiach využívania sociálno-psychologických prístupov pri edukačných aktivitách špecificky orientovaných na problematiku práv detí a protipredsudkovú výchovu zameranú na gender a etnicitu.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Horná 97, 975 46 Banská Bystrica
Charakteristika ativity: 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár

Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Stručná charakteristika:

 • prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2)
 • oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Návratku posielajte na mailovú adresu:  juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Záväzne sa prihlasujem na seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
25
30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka 4.poschodie
Charakteristika ativity: 

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností:

 • adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
 • neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu, 
 • verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor,
 • premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav.

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 31.5.2018 

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
25
31. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
 
Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 8:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 ,

Semánár sa bude zaoberať otázkami:

Čo je to Agenda 2030?

Aký má súvis s Agendou 21?

Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky?

Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030?

Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
30
31. máj 2018 - od 8:30 do 13:00
 
Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov

Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov

Podujatie: 
Odborný seminár s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 13:00 do 16:00
Miesto konania: 
Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble
Charakteristika ativity: 

Podpora čitateľskej gramotnosti v  rôznych fázach čítania pomocou metakognitívnych stratégií pre žiakov stredných škôl.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
31. máj 2018 - od 13:00 do 16:00