Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora sluchového vnímania žiakov so ŠVVP

Podpora sluchového vnímania žiakov so ŠVVP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/session.php
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 14:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Metodická podpora žiakov so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať prehľad o východiskách pre zostavenie súboru aktivít a činností a ich realizáciu s deťmi a žiakmi so ŠVVP, zameraných na rozvíjanie skluchového vnímania.

Profesijná kompetencia: 
bez PK (nemá oporu v PŠ)
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12:00 - 12:30     Diagnostika detí a žiakov a jej výsledky. Odporúčania pre edukačnú prax, vyplývajúce z odbornej diagnostiky.

12:30 - 13:15     Metodika výberu a prípravy batérie cvičení a aktivít so zameraním na rozvoj sluchového vnímania.

13:15 - 13:45     Na základe výsledkov diagnostiky konkrétneho dieťaťa/žiaka zostaviť súbor min. piatich aktivít na rozvoj sluchového vnímania - dištančná úloha.

13:45 - 14:15     Prezentovanie vlastných návrhov z dištančnej úlohy, diskusia, záver.

30. november 2020 - 12:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/session.php
 
 
Učme sa hravo

Učme sa hravo

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=697
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Hlavným zameraním seminára je poukázať na možnosti využitia hry, didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z využitia hry a ďalších metód a prostriedkov výučby, ktoré vnesú do výchovno-vzdelávacieho procesu radosť, zábavu a zvýšia záujem detí a žiakov.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prezentácia overených možností využitia hry a ďalších didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov bežných i špeciálnych základných škôl.

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.
30. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=697
 
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať nové poznatky v súvislosti s problematikou syndrómu vyhorenia, informovať a použiť vybrané metódy arteterapie na jeho eliminovanie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časť obsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivé písanie, výtvarné aktivity).

30. november 2020 - 13:30
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106