Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkluzívna edukácia v materskej škole

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=632
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu inkluzívnej edukácie v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
1.2 identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod..

Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP.

Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľov materskej školy.
27. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=699
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem o formovanie a rozvoj poztívnej klímy v školskom prostredí, ktorá ovplyvňuje nielen celkové výsledky práce školy, ale aj motiváciu, pracovnú výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, žiakov a rodičov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretické východiská:

- klíma školy ako psychosociálny činiteľ vplývajúci na kvalitu výchovy a vzdelávania v škole,

- klíma triedy.

Praktická časť:

- prezentácia aktivít, techník a metód ovplyvňujúcich proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.
27. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=699
 
 
Mixed médiá II.

Mixed médiá II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude práca s kombinovanými výtvarnými techníkami ako fumáž a cyanotyp.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť kompetencie v kombinovaných výtvarných technikách, a overiť technickú náročnosť vybraných výtvarných postupov a ich aplikovateľnosť v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.00 - 10.30 hod. Výber kombinovaných výtvarných techník, práca v skupinách na danú tému.

10.45 - 12.15 hod. Výber kombinovaných výtvarných techník, práca v skupinách na danú tému.

12.45 - 14.15 hod. Dokončenie výtvarných prác. Vypracovanie návrhu prípravy na vyučovaciu jednotku s využitím kombinovaných výtvarných techník.

 

27. november 2020 - 15:45
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588