Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"

" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár   je zameraný na prezentovanie informácií v oblasti profesijného štandardu  cieľovej skupiny . Tvorba portfólia  pedagogického zamestnanca  je významným krokom autoevalvácie  a podpory kvality profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať o kritériách pre tvorbu atestačného portfólia, definovať indikátory kvality v súlade s profesijným štandardom učoiteľa ZUŠ.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard učiteľa ZUŠ 

2.Portfólio - legislatívne východiská v zmysle Zákona 138/2019 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov 

3. Tvorba portfólia - analýza kľúčových oblastí, indikátory kvality (aplikačná časť) 

Poznámka: 
učiteľ ZUŠ
26. november 2020 - 8:00
online miestnosť
 
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

26. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=628
 
 
 
 
 
 
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM

Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=607
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 15:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na implementáciu interaktívnych metód a učebných pomôcok pre zlepšenie komunikácie slovenského jazyka na prvom stupni ZŠ s VJM. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód na prvom stupni základných škôl s VJM.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie. Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s VJM

2. Implementácia inovatívnych metód do vyučovania komunikačnej zložky jazyka

26. november 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=607
 
 
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6600
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike procesu implementácie inovovanej koncepcie vyučovania rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v Slovenskej republike. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie problémov a úskalí  procesu implementácie inovovanej koncepcie vyučovania rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v Slovenskej republike so zameraním na možnosti jej aplikácie v praxi smerujúcej k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
1.1 - Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 1.2 - Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, 1.3 -Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, 2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

  Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi 

  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA
26. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6600
 
Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV

Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Poznať základné zásady tvorby cieľov, metód a foriem práce MOV

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať terminológiu a základné didaktické postupy prípravy a realizácie učebného dňa

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
odborná prax
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Metódy používané na odbornom výcviku

Formy používané na odbornom výcviku a hodnotenie OV

Diskusia, práca v skupinách spojená s reflexiou odborného seminára

26. november 2020 - 13:00
online
 
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=693#section-0
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

26. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=693#section-0
 
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=475
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvárať dobrú klímu vo výchovnej a vzdelávacej činnosti žiakov, napĺňaním testamentu sv. Cyrila, ktorý nám tento svätec zanechal a aplikáciou jeho učenia, ktoré je zachované ako „dedičstvo otcov“ deklarované aj v ústave SR a jeho pôsobenia na území Slovenska spolu so sv. Metodom.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu "dedičstvo otcov" a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci workshopu v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní, alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti - 2.6 metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh
26. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=475
 
Využitie mediálnych obsahov v edukačnom procese základnej školy

Využitie mediálnych obsahov v edukačnom procese základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=639
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude prezentovanie ukážok aktivít a metodických postupov zameraných na využívanie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese základnej školy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Rozvíjať schopnosti a zručnosti pedagógov v zhodnocovaní mediálnych obsahov

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia účastníkov

2. Mediálne obsahy v edukačnom procese.

3. Využitie mediálnych činností v edukačnom procese (receptívne, produktívne)

4. Diskusia

5. Záver

 

26. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=639