Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Prezentácia možností využitia edukačných obsahov, ktoré sú súčasťou digitálnej pomôcky IDP. IDP sa, ako jedna z mála dostupných edukačných pomôcok zameriavajú na obsah prierezových predmetov a doplnkových výchovných oblastí, ktoré primárne neslúžia ako pomôcka k memorovaniu vedomostí. IDP pomáhajú rozvíjať osobnosť ich zverencov, ich hodnotové systémy a schopnosť kreatívne a kriticky myslieť. PZ získajú zručnosti využitia interaktívnej edukačnej pomôcky publikovanej v CIS. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosť využitia IDP,  publikovanej v CIS MPC,  v edukačnej praxi.

Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2.  Digitálnou edukačnou pomôckou IDP

3. Praktická ukážka možnosti využitia IDP v edukačnom procese

4. Tvorba modelových zadaní

5. Výmena skúseností

6. Záver

25. november 2020 - 8:00
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prezentovať využitie niektorých metód na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy.

 

 

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentovanie niektorých metód predčitateľskej gramotnosti využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.
25. november 2020 - 8:30
online miestnosť
 
 
Motivácia vo výchove mimo vyučovania

Motivácia vo výchove mimo vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=583
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na problematiku motivácie, metódy a formy ovplyvňujúce motiváciu, prehlbuje zručnosti z techník verbálnej a neverbálnej komunikácie v súvislosti s motiváciou žiaka a rozširuje spektrum nástrojov pozitívnej motivácie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť vedomosti pedagogických zamestnancov o problematike motivácie, jej druhoch, metódach a formách ovplyvňujúcich motiváciu, vzťahu motivácie a výkonu žiaka, motivácie žiaka komunikačnými prostriedkami a motivácie žiaka hodnotením.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=583
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej, ale aj v praktickej podobe, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 9:30
online
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=753
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti práce metodických orgánov na podporu aktivít v rámci preukazovania úrovne PZ s druhou atestáciu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať  vedomosti a základné skúsenosti s aktualizáciou plánov práce metodických orgánov v oblasti rozvoja profesijných kompetencií svojich členov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Profesijné kompetencie PZ a možnosti ich preukazovania

2. Aktivity metodického orgánu na podporu profesijného rozvoja vlastných členov.

 

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a plán práce metodického orgánu
25. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=753
 
Marketing školy a školského zariadenia

Marketing školy a školského zariadenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on-line miestnosť mpc/moodle
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia aktivít a výsledkov je v prípade marketingu kľúčová, v očiach verejnosti dokonca dôveryhodnejšia ako samotné úspechy a výsledky, ktoré je možné preukázať.  Uvedená skutočnosť ovplyvňuje aj súčasnú školu, preto je nevyhnutný rámcový výcvik a konfigurácia stratégií  vedúcich k optimálnemu marketingu, ktorý reaguje na konkurenčné prostredie. Táto zmena a potreba je aj následkom stratégie financovania školstva (v zmysle platnej legislatívy), kde „ boj“ o žiaka či klienka vedie školy i školského zariadenia k marketingovým stratégiám, ktoré je potrebné obohacovať o nové prvky a nápady v intenciách etiky.  Zároveň sa tým  vytvorila  aj paralela medzi súkromným sektorom a verejným vzdelávaním v súlade so súčasnými požiadavkami na vzdelávanie . Vzdelávanie je prioritne určené VPZ, ktorí majú ukončené FV a FIV, teda majú definitívu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Spracovať a analyzovať marketingové stratégie školy, alebo školského zariadenia.

Profesijná kompetencia: 
1.3 Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie 2.3 Riadiť autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia 4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Marketing a jeho možnosti v podmienkach škôl a školských zariadení 2h

2. Analýza súčasného stavu - etika v marketingu 2h (riešenie problémových úloh)

3. Tvorba marketingových stratégií v podmienkach škôl a školských zariadení 2h (realizačná časť)

Poznámka: 
Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci
25. november 2020 - 13:00
on-line miestnosť mpc/moodle
 
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=8610
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude oboznámenie s profesijnými štandardami a postupom tvorby atestačného portfólia v predmete telesná a športová výchova.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať profesijné kompetencie potrebné pre profesijný rozvoj učiteľa telesnej a športovej výchovy v rámci atestačného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rast učiteľa telesnej a športovej výchovy cez profesijné štandardy.

2. Tvorba atestačného portfólia

25. november 2020 - 13:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=8610
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.3 - Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4.  HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV
25. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6606
 
 
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
15
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v rámci rozvoja funkčnej  gramotnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na plánovanie a realizáciu implementácie prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej i čitateľskej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

  Základné teoretické informácie a poznatky o funkčnej gramotnosti  s akcentáciou na rozvíjanie emocionálnej i čitateľskej gramotnosti           Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do  vlastnej  edukačnej praxe

25. november 2020 - 14:00
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543
 
Edukačné ciele a obsah výučby v materskej škole

Edukačné ciele a obsah výučby v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=8217
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsah webinára bude  zameraný na plánovanie a projektovanie  výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Zámerom stretnutia bude  priblížiť učiteľom východiská  a konkrétne  postupy  pri plánovaní s dôrazom na výber konkrétneho štandardu a formulovanie výchovno-vzdelávacieho cieľa, výber činnosti pre dieťa rešpektujúc rozvojové možnosti a schopnosti, výber materiálnych didaktických prostriedkov vo vzťahu k plánovanej činnosti dieťaťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Objasniť východiská  a konkrétne postupy pri plánovaní a výbere výkonových štandardov a formulovaní výchovno-vzdelávacích cieľov, ako aj výbere vhodných činností a didaktických prostriedkov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Edukačné ciele, ich funkcie, práca učiteľa s cieľmi a spôsoby ich formulovania

2. Didaktické aspekty učebného obsahu

3. Plánovanie v príprave učiteľa na edukačný proces

25. november 2020 - 14:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=8217
 
Motivácia v školskej praxi

Motivácia v školskej praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
onlinehttps://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=721
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na problematiku motivácie, metódy a formy ovplyvňujúce motiváciu, prehlbuje zručnosti z techník verbálnej a neverbálnej komunikácie v súvislosti s motiváciou žiaka a rozširuje spektrum nástrojov pozitívnej motivácie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť vedomosti pedagogických zamestnancov o problematike motivácie, jej druhoch, metódach a formách ovplyvňujúcich motiváciu, vzťahu motivácie a výkonu žiaka, motivácie žiaka komunikačnými prostriedkami a motivácie žiaka hodnotením.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 14:00
onlinehttps://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=721
 
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=475
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvárať dobrú klímu vo výchovnej a vzdelávacej činnosti žiakov, napĺňaním testamentu sv. Cyrila, ktorý nám tento svätec zanechal a aplikáciou jeho učenia, ktoré je zachované ako „dedičstvo otcov“ deklarované aj v ústave SR a jeho pôsobenia na území Slovenska spolu so sv. Metodom.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu „dedičstvo otcov“ a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci workshopu v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní, alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti - 2.6 metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh
25. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=475
 
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=408
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho vyučovania a učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooperatívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia - praktické ukážky

3. Aktívne učenie sa žiaka, sebahodnotenie žiaka - praktické ukážky

Poznámka: 
-
25. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=408
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť/moodle
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený  praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov  základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
  • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
  • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
  • 5. Diskusia

 

Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka s linkom na online miestnosť
25. november 2020 - 14:00
online miestnosť/moodle
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - štruktúra, gradácia kompetencií

2. Portfólio pedagogického zamestnanca

3. Preukazovanie profesijných kompetencií

Žiadame účastníkov, aby si na webinár pripravili príslušný profesijný štandard učiteľa v tlačenej forme, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017.  Link: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

25. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=562
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na rozvíjanie vybraných kompetencií účastníkov potrebných na aplikáciu finančnej gramotnosti v škole. Zohľadňuje výsledky medzinárodného merania PISA 2018 a reaguje na aktuálne problémy školskej praxe. Zahrňuje výmenu skúsenosti účastníkov z aplikácie FG vo vlastnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať vybrané profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
25. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=562
 
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop sa zameriava na zvládnutie základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ukážka základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
matematika
technika
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prostredie TinkerCad.

2. Základné nástroje a postupy pri 3D modelovaní.

3. Online repozitáre 3D modelov.

4. Diskusia.

25. november 2020 - 14:30
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035