Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
iné
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8.00 - 9.00 - Základné informácie, profesijné štandardy

9.00 - 10.30 - Profesijné štandardy PZ, tvorba   portfólia

10:30 - 12:00 Atestačný proces

24. november 2020 - 8:00
MPC RP Prešov
 
Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=749
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe učebných textov a realizácii práce s nimi na hodinách prírodovedných predmetov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 Čitateľská gramotnosť, metodika tvorby textu

10:15 - 12:00  Práca s textom (čitateľské stratégie , metódy, aktivity)

 

24. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=749
 
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=622
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného  seminára bude rozšíriť kompetencie vychovávateľov ŠKD v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností učenia sa dieťaťa.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný  seminár ponúkne vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

24. november 2020 - 8:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=622
 
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

24. november 2020 - 9:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=698
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem o formovanie a rozvoj pozitívnej klímy v školskom prostredí, ktorá ovplyvňuje celkové výsledky práce školy, motiváciu, pracovnú výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, žiakov aj rodičov. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretická časť:

- klíma školy - psychosociálny činiteľ vplývajúci na kvalitu vzdelávania a výchovy v škole,

- klíma triedy,

Praktická časť:

- prezentácia aktivít, techník a metód ovplyvňujúcich proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.
24. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=698
 
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=722
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Nina Szabová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti boja proti predsudkom, stereotypom, a prejavom extrémizmu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť aktuálne informácie z oblasti prejavov extrémizmu v našej spoločnosti, používania symbolov, run a šifier a možnostiach obrany pred prejavmi extrémizmu a rasizmu v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kto sú extrémisti? Druhy a prejavy extrémizmu a rasizmu. Značky na oblečení – runy, symboly, šifry. Nenávisť na internete. Mechanizmy obrany pred prejavmi extrémizmu v praxi.

24. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=722
 
Rozvoj podnikateľských zručností

Rozvoj podnikateľských zručností

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať legislatívne podmienky pre pdonikanie

Prezentovať aktuálne legislatívne podmienky podnikania v SR. V spolupráci s účastníkmi pripraviť a riešiť modelové situácie podnikania v rámci jednotlivých foriem samostatného podnikania. Hľadať optimálny obsah výučby v rámci predmetu, resp. príbuzných predmetov

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
odborná prax
odborné predmety – ekonomické vedy
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 legislatíva v podmienkach SR

lektor: Škatulár

  aktuálny stav legislatívy v oblasti podnikania v SR

Lektor: Greif

diskusia a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v SR

Lektor:  Škatulár, Greif

24. november 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Artefiletika

Artefiletika

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba artefiletického dialógu, zostavenie artefiletickej vyučovacej jednotky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať pedagógom konkrétne možnosti využitia artefiletiky v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
24. november 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=577
 
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

24.11.2020

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

30.11.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

24. november 2020 - 14:00
Moodle online https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=372
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické
myslenie žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby úcastníci vzdelávania vedeli využit vo výchovno-vzdelávacom procese metódy
akrostich a pätveršie.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metóda akrostich a jej využitie v praxi

2. Metóda päťveršie a jej využitie v praxi

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
24. november 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4792
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=619
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 1. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára bude rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný seminár ponúkne počas dvoch online stretnutí vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania.

Predpokladané termíny online stretnutí: 24. 11. 2020 a 01. 12. 2020 v rovnakom čase (14.30 h - 16.00 h).

24. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=619
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
45
Obsadený počet miest: 
45
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako sa môže pedagogický/odborný zamestnanec orientovať v informačnom chaose, ako môže pomôcť žiakom/kolegom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach, ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách a ako podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom alebo šírením hoaxov. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov/neprávd/poloprávd, ktoré sa v uplynulom období šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Poznámka: 
Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).
24. november 2020 - 14:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
24
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

24. november 2020 - 14:30
online; https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=495
 
 
Mládež a religiozita

Mládež a religiozita

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=734
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár  sa zameriava na odborné poznatky a pedagogické skúsenosti vybraných možností  podpory  formovania postojov a názorov  v  edukačnom procese. Webinár bude prebiehať  formou vstupnej prezentácie a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o odborných poznatkoch problematiky religiozity v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
hlavný majster odbornej výchovy
koordinátor prevencie
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci vychovávateľ
výchovný poradca
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská

2. Praktický výcvik

3. Diskusia

24. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=734