Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Príklady dobrej praxe pri vzdelávaní žiakov z MRK počas Covid 19

23. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
 
Učme sa hravo

Učme sa hravo

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=696
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a učiteľov špeciálnych základných škôl vrátane vychovávateľov a pedagogických asistentov. Hlavným zameraním seminára je poukázať na možnosti využitia hry, didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z využitia hry a ďalších metód a prostriedkov výučby, ktoré vnesú do výchovno-vzdelávacieho procesu radosť, motiváciu a zvýšenie záujmu detí a žiakov.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára je zameraný na prezentáciu možností využitia hry  a ďalších didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov bežných i špeciálnych základných škôl. 

23. november 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=696
 
 
 
 
Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=715
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja funkčnej gramotnosti v školskom prostredí u detí a žiakov, vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov sociálnej a emocionálnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej  gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
zodpovedný vychovávateľ
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
výchovný poradca
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
sociálna pedagogika
špeciálna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 -15:45   Výchova k sociálnej a emocionálnej gramotnosti, prezenčná online
                       forma

15:45 -16:30   Edukačná aktivita, dištančná forma online, Edukačná aktivita -
                       prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

23. november 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=715
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

23. november 2020 - 15:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=652